2 Petro 2:1-22

2  Zvisinei, kwakavawo nevaprofita venhema pakati pevanhu, sezvakuchavawo nevadzidzisi venhema pakati penyu.+ Ivava vachapinza chinyararire tumapoka tunoparadza uye vacharamba kunyange tenzi akavatenga,+ vachizviunzira kuparadzwa kunokurumidza.  Uyezve, vazhinji vachatevera+ mabasa avo okusazvibata,+ uye nzira yechokwadi ichatukwa nokuda kwaivava.+  Uyewo, vachichochora, vachakunyengerai nemashoko enhema.+ Asi kwavari ivo, kutongwa kwakabvira kare+ hakusi kunonoka, uye kuparadzwa kwavo hakusi kukotsira.+  Chokwadi Mwari haana kurega kuranga ngirozi+ dzakatadza, asi, nokudzikanda muTatarosi,+ akadziisa mumakomba erima guru kuti dzichengeterwe kutongwa.+  Haanawo kurega kuranga nyika yekare,+ asi akachengeta Noa, muparidzi wokururama,+ akachengeteka nevamwe vanomwe+ paakaunza mafashamo+ panyika yevanhu vakanga vasingadi Mwari.  Akaroromesawo maguta eSodhoma neGomora akaapa mhosva,+ achiisira vanhu vasingadi Mwari muenzaniso wezvinhu zvichauya.+  Asi akanunura Roti akarurama,+ uyo akanga achitambudzika kwazvo nokusazvibata kwakanyanyisa kwevanhu vaizvidza mutemo.+  Murume akarurama iyeye paakanga achigara pakati pavo, zuva nezuva akanga achirwadzisa mweya wake wakarurama nokuda kwemabasa avo okusateerera mutemo aakaona nokunzwa.  Naizvozvo Jehovha anoziva nzira yokununura nayo mumuedzo, vanhu vakazvipira kuna Mwari,+ uye kuchengetera vanhu vasina kururama zuva rokutongwa kuti vaparadzwe,+ 10  zvisinei, kunyanya vaya vanoramba vachitevera vamwe kuti vasvibise nyama yavo+ uye vanozvidza ushe.+ Vakatsunga, vane nharo, uye havadederi vanokudzwa asi vanovatuka,+ 11  asi ngirozi, kunyange zvazvo dzakagwinya uye dziine simba kuvapfuura, hadzivapomeri dzichitaura mashoko okutuka,+ hadziiti izvozvo nokuti dzinoremekedza Jehovha.+ 12  Asi vanhu ava, semhuka dzisingafungi dzakangoberekerwa kubatwa uye kuparadzwa, vachaparadzirwa zvinhu zvavasingazivi uye zvavanoshora,+ pavanenge vachiita zvinhu zvinoita kuti vaparadzwe, 13  vachizviitira zvakaipa+ somubayiro wokuita zvakaipa.+ Vanoona kurarama kwoumbozha munguva dzemasikati semafaro.+ Ivo mavara nemakwapa, vachifara zvisingadzorwi nedzidziso dzavo dzinonyengera pavanenge vachidya nemi.+ 14  Vane maziso akazara noupombwe+ uye havakwanisi kurega chivi,+ uye vanonyengera mweya isina kusimba. Vane mwoyo yakarovedzwa kuchochora.+ Ivo vana vakatukwa.+ 15  Ivo vakatsauswa, zvavakasiya nzira yakarurama. Vakatevera nzira yaBharami,+ mwanakomana waBheori, uyo akada mubayiro wokuita zvakaipa,+ 16  asi akatsiurirwa kudarika kwake zvinhu zvakanga zvakarurama.+ Mhuka isingatauri inotakuriswa zvinhu, ichitaura nenzwi romunhu,+ yakadzivisa nzira yokupenga yomuprofita wacho.+ 17  Ivava matsime asina mvura,+ uye imhute inotakurwa nedutu rine simba, uye vakachengeterwa zarima.+ 18  Nokuti vanotaura mashoko okuzvikudza asingabatsiri, uye nokuchiva kwenyama+ nemiitiro yokusazvibata, vanonyengera+ vaya vanenge vachangopukunyuka+ pavanhu vanogara vachikanganisa. 19  Ivo vanovavimbisa rusununguko,+ asi ivo pachavo vari kurarama sevaranda vokuora.+ Nokuti munhu wose anokundwa nomumwe anoitwa muranda naiyeye.+ 20  Chokwadi, kana vakaitazve zvinhu izvi uye vakakundwa,+ pashure pokunge zivo yakarurama pamusoro paShe uye Muponesi Jesu Kristu, yambovabatsira kubva pakusvibisa kwenyika,+ kuguma kwavo kunova kwaipa kupfuura kutanga kwavo.+ 21  Nokuti zvaizova zviri nani kwavari kudai vakanga vasina kuziva zvakarurama nzira yokururama+ pane kuti pashure pokuiziva zvakarurama votsauka pamurayiro mutsvene wavakapiwa.+ 22  Shoko rechirevo chechokwadi rakaitika kwavari, rinoti: “Imbwa+ yakadzokera kumarutsi ayo, uye nguruve hadzi yakanga yashambidzwa kunoumburuka mumatope.”+

Mashoko Emuzasi