Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Petro 1:1-21

1  Simoni Petro, muranda+ uye muapostora+ waJesu Kristu, kune vaya vakawana kutenda, kune ropafadzo yakaenzana neyedu,+ nokururama+ kwaMwari wedu noMuponesi wedu Jesu Kristu:+  Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare ngazviwedzerwe kwamuri+ nezivo yakarurama+ pamusoro paMwari naJesu Ishe wedu,  nokuti simba raMwari rakatipa zvinhu zvose zvine chokuita noupenyu+ nokuzvipira kuna Mwari pachena,+ pachishandiswa zivo yakarurama pamusoro paiye akatidana,+ pachishandiswa kubwinya+ nokunaka.  Nezvinhu izvi iye akatipa pachena zvipikirwa zvinokosha uye zvikuru kwazvo,+ kuti neizvi imi muve vanhu vakaita saMwari,+ zvamakabva pakuora kuri munyika+ nomukuchiva kwazvo.  Chokwadi, nokuda kwaizvozvi, nokushingaira kwenyu nomwoyo wose,+ wedzerai kunaka pakutenda kwenyu,+ pakunaka kwenyu zivo,+  pazivo yenyu kuzvidzora, pakuzvidzora+ kwenyu kutsungirira, pakutsungirira kwenyu kuzvipira kuna Mwari,+  pakuzvipira kwenyu kuna Mwari kudanana kwazvo sehama, pakudanana kwazvo kwenyu sehama rudo.+  Nokuti kana zvinhu izvi zviri mamuri uye zvichifashukira, zvichakudzivisai kuva vanhu vasingaiti basa kana kuti vasina zvibereko+ pamusoro pezivo yakarurama yaShe wedu Jesu Kristu.  Nokuti kana zvinhu izvi zvisipo mumunhu, iye ibofu, anotsinzina maziso ake kuti arege kuona chiedza,+ uye akanganwa+ kunatswa kwake+ pazvivi zvake zvekare kare. 10  Saka hama, itai zvose zvamunogona kuti kudanwa+ kwenyu nokusarudzwa+ kwenyu kuve kwechokwadi kwamuri; nokuti kana mukaramba muchiita zvinhu izvi hamungazombowi.+ 11  Chokwadi, muchazarurirwa kwazvo saizvozvo kuti mupinde+ muumambo husingaperi+ hwaShe wedu uye Muponesi Jesu Kristu.+ 12  Nokuda kwaizvozvi ini ndichagara ndichida kukuyeuchidzai+ nezvezvinhu izvi, kunyange muchizviziva uye makamira zvakasimba muchokwadi+ chiri mamuri.+ 13  Asi ndinofunga kuti chero bedzi ndiri mutebhenekeri ino,+ zvakanaka kuti ndikumutsei nokukuyeuchidzai,+ 14  zvandinoziva kuti kubviswa kwetebhenekeri yangu kuchakurumidza kuitika,+ sokuratidzwa kwandakaitwa naShe wedu Jesu Kristu.+ 15  Naizvozvo ndichaitawo zvose zvandinogona nguva dzose kuti, pashure pokunge ndaenda,+ mukwanise kuyeuka zvinhu izvi. 16  Aiwa, hatina kukuzivisai simba nokuvapo kwaShe wedu Jesu Kristu+ tichitevera ngano dzakanyatsorukwa,+ asi takazviita nokuva zvapupu zvakaona ukuru hwake.+ 17  Nokuti iye akagamuchira kukudzwa nokubwinya+ kubva kuna Mwari Baba, mashoko akadai seaya paakaunzwa kwaari nokubwinya kukuru, zvichinzi: “Uyu ndiye mwanakomana wangu, anodiwa wangu, wandafarira.”+ 18  Chokwadi, mashoko aya takaanzwa+ achitaurwa achibva kudenga patakanga tiinaye mugomo dzvene.+ 19  Naizvozvo tine shoko rouprofita+ rakaitwa kuti rive rechokwadi kwazvo;+ uye muri kuita zvakanaka kuriteerera serambi+ rinopenya munzvimbo ine rima, imo mumwoyo menyu, kusvikira ava mambakwedza uye nyamasase+ ichibuda. 20  Nokuti kutanga munoziva izvi, kuti hakuna uprofita hwoRugwaro hunobva chero mukududzirwa kwezvinhu chero kupi zvako kwakazvimirira.+ 21  Nokuti uprofita hahuna kumbounzwa chero panguva ipi zvayo nevanhu,+ asi vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari+ sezvavaitungamirirwa nomudzimu mutsvene.+

Mashoko Emuzasi