Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 8:1-18

8  Zvino pakapera makore makumi maviri,+ ayo Soromoni akanga avaka imba yaJehovha+ neimba yake,+  Soromoni akavakazve maguta akanga apiwa Soromoni naHiramu,+ akabva aita kuti vanakomana vaIsraeri vagare imomo.  Uyezve, Soromoni akaenda kuHamati-zobha akarikunda.  Akabva avakazve Tadmori murenje nemaguta ose okuchengetera zvinhu+ aakanga avaka muHamati.+  Akavaka Bheti-horoni Rokumusoro+ neBheti-horoni Rezasi,+ maguta akanga akavakirirwa aine masvingo,+ masuo nemizariro,+  neBhaarati+ nemaguta ose okuchengetera zvinhu akanga ava aSoromoni nemaguta ose engoro+ nemaguta evatasvi vemabhiza+ nezvinhu zvose zvakanaka zvaSoromoni+ zvaakanga ada kuvaka muJerusarema nomuRebhanoni+ nomunyika yose yaaitonga.  Asi vanhu vose vakanga vasara pavaHiti+ nevaAmori+ nevaPerizi+ nevaHivhi+ nevaJebhusi,+ vakanga vasiri vaIsraeri,+  kubvira kuvanakomana vavo vakanga vasara munyika yacho, vakanga vasina kuparadzwa nevanakomana vaIsraeri,+ Soromoni akaramba achitora+ varume nokuda kwebasa rokumanikidzirwa kusvikira nhasi.+  Asi pavanakomana vaIsraeri hapana vakaitwa varanda vebasa naSoromoni;+ nokuti vaiva varwi+ nevakuru vevabatsiri vake nevakuru vevatyairi vake vengoro+ nevevatasvi vake vemabhiza.+ 10  Ava ndivo vaiva vakuru vevatariri+ vaMambo Soromoni, mazana maviri nemakumi mashanu, vakuru vevanhu.+ 11  Zvino Soromoni akabudisa mwanasikana waFarao+ muGuta raDhavhidhi+ akamuendesa kuimba yaakanga amuvakira,+ nokuti akati: “Kunyange ari mudzimai wangu, haafaniri kugara mumba maDhavhidhi mambo waIsraeri, nokuti nzvimbo dzakasvikwa neareka yaJehovha itsvene.”+ 12  Panguva iyoyo Soromoni akapisira zvibayiro zvinopiswa+ kuna Jehovha paatari+ yaJehovha yaakanga avaka pamberi pevharanda,+ 13  sezvaifanira kuitwa zuva nezuva+ kupa zvinopiwa maererano nomurayiro waMosesi wemasabata+ newokugara kwomwedzi+ nowemitambo yakatarwa+ katatu pagore,+ pamutambo wemakeke asina kuviriswa+ nepamutambo wemavhiki+ nepamutambo wematumba.+ 14  Akagadzawo mapoka+ evapristi kuti atarisire mabasa avo maererano nomurau wababa vake Dhavhidhi,+ nevaRevhi+ panzvimbo dzavo dzebasa, kuti varumbidze,+ vashumire+ vari pamberi pevapristi sezvaifanira kuitwa zuva nezuva,+ nevachengeti vemagedhi mumapoka avo nokuda kwemagedhi akasiyana-siyana,+ nokuti iwoyo wakanga uri murayiro waDhavhidhi munhu waMwari wechokwadi. 15  Havana kutsauka pamurayiro wamambo wakapiwa vapristi nevaRevhi pamusoro penyaya chero ipi zvayo uye pamusoro pemigove.+ 16  Naizvozvo basa raSoromoni rose rakanga rakagadzirirwa+ kubvira pazuva rokuvakwa kwenheyo yeimba yaJehovha kusvikira rapera.+ Naizvozvo imba yaJehovha yakapera.+ 17  Panguva iyoyo Soromoni akaenda kuEziyoni-gebheri+ nokuEroti+ pamhenderekedzo yegungwa munyika yeEdhomu.+ 18  Nguva dzose Hiramu+ aimutumira ngarava nevashandi vaiziva nezvomugungwa+ achishandisa vashandi vake, uye vaienda nevashandi vaSoromoni kuOfiri,+ votora ndarama+ yaisvika matarenda+ mazana mana nemakumi mashanu ikoko, vouya nayo kuna Mambo Soromoni.+

Mashoko Emuzasi