Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 7:1-22

7  Zvino Soromoni paakangopedza kunyengetera,+ moto wakaburuka uchibva kumatenga,+ ukapisa chinopiwa chinopiswa+ nezvibayiro, kubwinya kwaJehovha+ kukazadza imba yacho.  Vapristi havana kukwanisa kupinda mumba maJehovha+ nokuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza imba yaJehovha.  Vanakomana vose vaIsraeri vakanga vakatarira pakaburuka moto uye kubwinya kwaJehovha pakwaiva paimba yacho, vakabva vakotama+ zviso zvavo zvakatarira pasi panzvimbo yakarongwa matombo, vakagwadama,+ vakaonga Jehovha, vachiti “nokuti akanaka,+ nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.”+  Zvino mambo nevanhu vose vakanga vachipa chibayiro pamberi paJehovha.+  Mambo Soromoni akapa chibayiro chemombe zviuru makumi maviri nezviviri nemakwai zviuru zana nezvine makumi maviri.+ Nokudaro mambo nevanhu vose vakatsaurira+ imba yaMwari wechokwadi.  Vapristi+ vakanga vakamira panzvimbo dzavo dzebasa, vaRevhi+ vaine zviridzwa zvokuimbira+ Jehovha zvakanga zvagadzirwa namambo Dhavhidhi+ kuti vazvishandise kuonga Jehovha, vachiti “nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi,” Dhavhidhi paairumbidza achishandisa maoko avo; uye vapristi vachiridza mabhosvo+ kwazvo vari pamberi pavo, vaIsraeri vose pavainge vakamira.  Soromoni akabva atsvenesa+ pakati pechivanze chaiva pamberi peimba yaJehovha, nokuti ipapo ndipo paakapa zvinopiwa zvinopiswa+ nemafuta ezvibayiro zvokugoverana, nokuti atari yemhangura+ yakanga yagadzirwa naSoromoni yakanga isingakwani chibayiro chinopiswa nechinopiwa chezviyo+ nemafuta.+  Panguva iyoyo Soromoni akaita mutambo+ kwemazuva manomwe, aine vaIsraeri vose,+ iyo ungano huru kwazvo+ yaibvira kumuganhu weHamati+ kusvikira kumupata une rukova weIjipiti.+  Asi pazuva rechisere vakava nokuungana kukuru,+ nokuti vakanga vatsaurira atari kwemazuva manomwe nokuita mutambo kwemazuva manomwe. 10  Pazuva rechimakumi maviri nematatu romwedzi wechinomwe akarega vanhu vachienda kumisha yavo, vachifara+ uye mwoyo yavo ichifarira zvakanaka+ izvo Jehovha akanga aitira Dhavhidhi naSoromoni nevanhu vake vaIsraeri.+ 11  Nokudaro Soromoni akapedza imba yaJehovha+ neimba yamambo;+ uye pazvose zvakanga zvauya mumwoyo maSoromoni kuti aitire imba yaJehovha neimba yake, akabudirira pazviri. 12  Zvino Jehovha akazviratidza+ kuna Soromoni usiku, akati kwaari: “Ndanzwa munyengetero wako,+ uye ndasarudza+ nzvimbo ino kuti ive imba yokubayira zvibayiro.+ 13  Pandinovhara matenga kuti mvura irege kunaya,+ pandinorayira hwiza kuti dziparadze nyika+ uye kana ndikatumira denda pakati pevanhu vangu,+ 14  uye vanhu vangu+ vave vachishevedzwa nezita rangu+ vakazvininipisa,+ vakanyengetera,+ vakatsvaka chiso changu,+ vakatendeuka panzira dzavo dzakaipa,+ ndichabva ndanzwa ndiri kumatenga+ ndokanganwira chivi chavo,+ ndoporesa nyika yavo.+ 15  Maziso angu+ achange akasvinura uye nzeve dzangu+ dzakateerera munyengetero unopiwa panzvimbo ino. 16  Zvino ndiri kusarudza+ nokutsaura imba ino kuti zita rangu+ rive pairi nokusingagumi,+ maziso angu nomwoyo wangu zvichava pairi nguva dzose.+ 17  “Zvino kana iwe uchizofamba pamberi pangu, sokufamba kwakaita baba vako Dhavhidhi,+ nokuita maererano nezvose zvandakakurayira,+ uye uchizochengeta mirau+ yangu nezvandakatonga,+ 18  ndichasimbisawo chigaro choumambo hwako,+ sezvandakaita sungano nababa vako Dhavhidhi,+ ndichiti, ‘Hapazoshayikwi murume wokwako anotonga Israeri.’+ 19  Asi kana imi mukadzokera shure,+ mukasiya mirau yangu+ nemirayiro yangu+ zvandakaisa pamberi penyu, moenda, moshumira vamwe vanamwari,+ movakotamira,+ 20  ndichavadzurawo panyika yandakavapa;+ uye ndicharasa imba iyi yandakatsvenesera+ zita rangu kuti ibve pamberi pechiso changu,+ ndichaiita chirevo+ uye chinhu chinoshorwa pakati pemarudzi ose.+ 21  Kana iri imba iyi ichange yava murwi wezvakaparadzwa,+ munhu wose anopfuura pedyo nayo acharamba akatarira achishamisika,+ oti, ‘Jehovha akaitirei nyika iyi neimba iyi zvakadai?’+ 22  Uye ivo vachati, ‘Nokuti vakasiya Jehovha+ Mwari wemadzitateguru avo akanga avabudisa munyika yeIjipiti,+ vakanamatira vamwe vanamwari,+ vakavakotamira nokuvashumira.+ Ndokusaka akavaunzira dambudziko rose iri.’”+

Mashoko Emuzasi