Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

2 Makoronike 6:1-42

6  Panguva iyoyo Soromoni akati:+ “Jehovha akati aizogara muzarima;+  zvino ini ndakuvakirai imba yokugara yakakwirira+ nenzvimbo isingachinji yokuti mugare nokusingagumi.”+  Mambo akabva atendeuka, akatanga kukomborera+ ungano yose yaIsraeri, ungano yose yaIsraeri zvayakanga yakamira.+  Akati: “Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe,+ akataura nomuromo wake nababa vangu+ Dhavhidhi uye azadzika+ nemaoko ake, achiti,  ‘Kubvira pazuva randakabudisa vanhu vangu munyika yeIjipiti, handina kusarudza guta pamadzinza ose aIsraeri rokuti zita rangu rivakirwe imba+ kuti rive ipapo, uye hapana munhu wandakasarudza kuti ave mutungamiriri wevanhu vangu vaIsraeri.+  Asi ndichasarudza Jerusarema+ kuti zita rangu rive ipapo, uye ndichasarudza Dhavhidhi kuti atarisire vanhu vangu vaIsraeri.’+  Baba vangu Dhavhidhi vaiva nechido mumwoyo mavo chokuti vavakire zita raJehovha Mwari waIsraeri imba.+  Asi Jehovha akati kuna baba vangu Dhavhidhi, ‘Nokuti waiva nechido mumwoyo mako chokuti uvakire zita rangu imba, wakaita zvakanaka, nokuti waiva nechido mumwoyo mako.+  Zvisinei iwe hauzovaki imba yacho,+ asi mwanakomana wako achabuda muchiuno mako ndiye achavakira zita rangu imba.’+ 10  Jehovha akaita shoko rake+ raakanga ataura, kuti ndisimuke panzvimbo yababa vangu Dhavhidhi,+ ndogara pachigaro choumambo+ chaIsraeri, sezvakanga zvataurwa naJehovha,+ kuti ndivakire zita raJehovha Mwari waIsraeri imba,+ 11  kuti ndiise Areka+ imomo mune sungano yaJehovha yaakaita nevanakomana vaIsraeri.”+ 12  Zvino iye akamira pamberi peatari yaJehovha ari pamberi peungano yose yaIsraeri,+ akabva atambanudza zvanza zvake.+ 13  (Nokuti Soromoni akanga agadzira chikuva+ chemhangura akabva achiisa pakati penzvimbo yakakomberedzwa.+ Chakanga chakareba makubhiti mashanu, chakafara makubhiti mashanu, uye chakakwirira makubhiti matatu; uye akaramba akamira pamusoro pacho.) Akapfugama+ nemabvi ake ari pamberi peungano yose yaIsraeri, akatambanudzira zvanza zvake kumatenga.+ 14  Akati: “Haiwa Jehovha Mwari waIsraeri,+ hakuna mumwe Mwari akaita semi+ kumatenga kana panyika, anochengeta sungano+ nokuva nomutsa worudo kuvashumiri venyu vanofamba pamberi penyu nemwoyo yavo yose;+ 15  imi makaitira mushumiri wenyu baba vangu Dhavhidhi zvamakavapikira,+ zvokuti makaita chipikirwa chacho nomuromo wenyu, uye mazadzika noruoko rwenyu, sezvazvakaita nhasi.+ 16  Zvino, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri, itirai mushumiri wenyu, ivo baba vangu Dhavhidhi zvamakavapikira, muchiti, ‘Pamberi pangu hapazoshayikwi murume wokwako kuti agare pachigaro choumambo chaIsraeri,+ kana vanakomana vako+ vakangochenjerera nzira yavo nokufamba mumutemo wangu+ sokufamba kwawakaita pamberi pangu.’+ 17  Zvino, haiwa Jehovha Mwari waIsraeri,+ chipikirwa chenyu+ chamakapikira mushumiri wenyu Dhavhidhi ngachive chakavimbika.+ 18  “Asi chokwadi Mwari angagara nevanhu panyika here?+ Tarirai! Hamungakwani mudenga, iko kumatengatenga;+ zvino, zvakadini neimba ino yandavaka!+ 19  Haiwa Jehovha Mwari wangu, tendeudzirai chiso chenyu kumunyengetero womushumiri wenyu+ nokuchikumbiro chake chokuti anzwirwe nyasha,+ nokunzwa kuchema kwokuteterera+ nomunyengetero uri kunyengeterwa nomushumiri wenyu pamberi penyu,+ 20  kuti maziso enyu asvinure+ akatarira kuimba iyi masikati nousiku, kunzvimbo yamakati muchaisa zita renyu,+ nokuteerera munyengetero uri kunyengeterwa nomushumiri wenyu akatarira kunzvimbo ino.+ 21  Teererai kuteterera kwomushumiri wenyu+ nokwevanhu venyu vaIsraeri pavanonyengetera vakatarira kunzvimbo ino,+ kuti imi munzwe muri kunzvimbo yenyu yamunogara, iko kumatenga;+ uye inzwai mukanganwire.+ 22  “Kana munhu akatadzira wokwake,+ akaita kuti apike kuti ave akatukwa paanotadza kuita zvaakapika,+ uye akapika ari pamberi peatari yenyu iri muimba ino,+ 23  inzwai muri kumatenga,+ muite chimwe chinhu,+ mutonge vashumiri venyu kuti mutsive munhu akaipa nokuisa nzira yake pamusoro wake+ uye kuzivisa kuti munhu akarurama, akarurama+ nokumupa zvinoenderana nokururama kwake.+ 24  “Kana vanhu venyu vaIsraeri vakakundwa pamberi pomuvengi+ nokuti vanenge varamba vachikutadzirai,+ vakadzoka,+ vakakudza zita renyu,+ vakanyengetera+ uye vakakumbira kunzwirwa nyasha nemi vari muimba ino,+ 25  inzwai muri kumatenga,+ mukanganwire+ chivi chevanhu venyu vaIsraeri, muvadzose+ kunyika yamakavapa ivo nemadzibaba avo.+ 26  “Kana matenga akavharwa zvokuti hapana mvura inonaya,+ nokuti vanenge varamba vachikutadzirai,+ ivo vakanyengetera vakatarira kunzvimbo ino,+ vakakudza zita renyu, vakatendeuka pachivi chavo, nokuti munenge maramba muchivatambudza,+ 27  inzwai muri kumatenga, mukanganwire chivi chevashumiri venyu, ivo vanhu venyu vaIsraeri, nokuti munovarayiridza+ nzira yakanaka+ yavanofanira kufamba nayo; uye munayise mvura+ panyika yenyu yamakapa vanhu venyu kuti ive nhaka yavo.+ 28  “Kana nzara+ ikaitika panyika, kana denda+ rikauya, kana kutsva kwezvirimwa+ nokuora,+ mhashu+ nemapete+ zvikauya; kana vavengi+ vavo vakavakomba munyika yemagedhi avo+—chero dambudziko ripi zvaro, chero denda ripi zvaro+ 29  chero munyengetero upi zvawo,+ chero kukumbira kunzwirwa nyasha+ kupi zvako kungaitwa nomunhu chero upi zvake kana kuti nevanhu venyu vose vaIsraeri,+ nokuti mumwe nomumwe anoziva dambudziko rake+ nokurwadziwa kwake; paanotambanudzira zvanza zvake kuimba ino,+ 30  inzwai muri kumatenga, iyo nzvimbo yenyu yamunogara,+ mukanganwire+ uye mupe mumwe nomumwe zvinoenderana nenzira dzake dzose,+ nokuti munoziva mwoyo wake+ (nokuti imi moga ndimi munonyatsoziva mwoyo yevanakomana vevanhu);+ 31  kuti vakutyei+ nokufamba munzira dzenyu mazuva ose avanenge vari vapenyu panyika yamakapa madzitateguru edu.+ 32  “Uyewo kana munhu wokune imwe nyika asiri wevanhu venyu vaIsraeri+ anobva kunyika iri kure nokuda kwezita renyu guru+ uye nokuda kworuoko rwenyu rune simba+ noruoko rwenyu rwakatambanudzwa,+ vakauya vakanyengetera vakatarira kuimba ino,+ 33  teererai muri kumatenga, muri panzvimbo yenyu yamunogara isingachinji,+ muitire munhu wacho wokune imwe nyika maererano nezvose zvaanoshevedzera kwamuri;+ kuti marudzi ose enyika azive zita renyu,+ akutyei+ sezvinoitwa nevanhu venyu vaIsraeri, uye kuti azive kuti zita renyu rakashevedzwa paimba ino yandavaka.+ 34  “Kana vanhu venyu vakaenda kunorwisana+ nevavengi vavo nenzira yamunovatuma nayo,+ vakanyengetera+ kwamuri vakatarira kuguta rino ramakasarudza neimba yandakavakira zita renyu,+ 35  inzwaiwo munyengetero wavo nokukumbira kwavo kunzwirwa nyasha+ muri kumatenga, muvaruramisire.+ 36  “Kana vakakutadzirai+ (nokuti hapana munhu asingatadzi),+ imi mukavatsamwira kwazvo movaisa kumuvengi, vatapi vavo vovatapa kuti vaende navo kunyika iri kure kana iri pedyo;+ 37  ivo vakazopengenuka vari munyika yavanenge vaendeswa kwairi, vatapwa, vakazodzoka, vakakukumbirai kuti muvanzwire nyasha vari munyika yavanenge vari nhapwa,+ vachiti, ‘Takatadza,+ uye takakanganisa,+ uye takaita zvakaipa’;+ 38  vakadzoka kwamuri nemwoyo yavo yose+ uye nemweya yavo yose vari munyika yavanenge vari nhapwa,+ yevaya vanenge vavatapa, vakanyengetera vakatarira kunyika yavo yamakapa madzitateguru avo neguta ramakasarudza+ neimba yandakavakira zita renyu;+ 39  inzwaiwo muri kumatenga, muri munzvimbo yenyu yamunogara isingachinji,+ munyengetero wavo nokukumbira kwavo kunzwirwa nyasha,+ muvaruramisire,+ uye mukanganwire+ vanhu venyu vanenge vakutadzirai. 40  “Zvino, ndapota, haiwa Mwari wangu, maziso enyu+ ngaasvinure uye nzeve dzenyu+ ngadziteerere munyengetero une chokuita nenzvimbo ino. 41  Zvino simukai,+ haiwa Jehovha Mwari, mupinde muzororo renyu,+ imi neAreka yesimba renyu.+ Haiwa Jehovha Mwari, vapristi venyu ngavapfekedzwe ruponeso, uye vakavimbika venyu ngavafare nokuda kwezvakanaka.+ 42  Haiwa Jehovha Mwari, musafuratidza chiso chomuzodziwa wenyu.+ Haiwa yeukai mutsa worudo wamakapikira mushumiri wenyu Dhavhidhi.”+

Mashoko Emuzasi