Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

2 Makoronike 4:1-22

4  Zvino iye akagadzira atari yemhangura,+ yakanga yakareba makubhiti makumi maviri, yakafara makubhiti makumi maviri, uye yakakwirira makubhiti gumi.+  Zvino akagadzira dziva+ resimbi yakanyungudutswa raiva makubhiti gumi kubvira kune rimwe divi romuromo waro kusvikira kune rimwe divi romuromo waro, riri reraundi, uye rakanga rakakwirira makubhiti mashanu, uye paida tambo yakareba makubhiti makumi matatu kuripoteredza.+  Pasi paro paiva nezvishongo zvakaita semapudzi+ zvakanga zvakaripoteredza, zvakanga zvakarikomberedza, zviri gumi pakubhiti rimwe chete, zvakapoteredza dziva racho kumativi ose.+ Zvishongo zvakaita semapudzi zvaiva mumitsara miviri, zvakaumbwa pamwe chete naro.  Rakanga rakagadzikwa panzombe gumi nembiri,+ nhatu dzakatarira kuchamhembe, nhatu dzakatarira kumavirira, nhatu dzakatarira kumaodzanyemba, nhatu dzakatarira kumabvazuva; uye dziva racho raiva pamusoro padzo, dzose dzakanga dzakafuratirana.+  Ukobvu hwaro hwakanga hwakaita soupamhi hwechanza; uye muromo waro wakanga wakagadzirwa somuromo wekapu, seruva rakatumbuka.+ Somudziyo, raigona kupinda mabhati+ zviuru zvitatu.+  Akagadzirawo mabheseni gumi, akaisa mashanu kurudyi uye mashanu kuruboshwe,+ kuti asukirwe.+ Vaisukira maari zvinhu zvaiva nechokuita nechinopiwa chinopiswa.+ Asi dziva rakanga riri rokuti vapristi vagezere.+  Akabva agadzira zvigadziko zvemarambi+ zvendarama, zvose zviri gumi zvakanga zvakagadzirwa zvakafanana,+ akazviisa mutemberi, zvishanu kurudyi uye zvishanu kuruboshwe.+  Akagadzirawo matafura gumi, akaagadzika mutemberi, mashanu kurudyi uye mashanu kuruboshwe,+ uye akagadzira ndiro dzendarama zana.  Akabva agadzira chivanze+ chevapristi+ nenzvimbo huru yakakomberedzwa+ nemasuo enzvimbo yacho yakakomberedzwa, akafukidza masuo acho nemhangura. 10  Akaisa dziva racho kurutivi rwokurudyi, kumabvazuva, nechokumaodzanyemba.+ 11  Hiramu akazogadzira makeni+ nemafoshoro+ nendiro.+ Naizvozvo Hiramu akapedza kuita basa raakaitira Mambo Soromoni paimba yaMwari wechokwadi. 12  Mbiru mbiri+ nemisoro+ yeraundi yaiva pamusoro pembiru dzacho mbiri nemambure+ maviri okufukidza misoro miviri yeraundi yaiva pamusoro pembiru dzacho 13  nemapomegraneti+ mazana mana nokuda kwemambure maviri, mitsara miviri yemapomegraneti nokuda kwemambure mamwe nemamwe kuti ifukidze misoro miviri yeraundi yaiva pamusoro pembiru dzacho,+ 14  nezvingoro gumi+ nemabheseni gumi+ aiva pazvingoro zvacho; 15  dziva rimwe+ chete nenzombe gumi nembiri dzaiva pasi paro,+ 16  nemakeni nemafoshoro+ nemaforogo+ nemimwe midziyo+ yose ine chokuita nazvo yakagadzirirwa Mambo Soromoni naHiramu-abhivhi+ nokuda kweimba yaJehovha, achishandisa mhangura yakabwinyiswa. 17  Mambo akazviumbira muvhu gobvu muRuwa rwaJodhani pakati peSukoti+ neZeredha.+ 18  Nokudaro Soromoni akagadzira midziyo yose iyi iri mizhinji kwazvo, nokuti kurema kwemhangura yacho hakuna kuzivikanwa.+ 19  Soromoni akagadzira midziyo+ yose yaiva paimba yaMwari wechokwadi neatari+ yendarama nematafura+ aiva nechingwa chokuratidzira pamusoro pawo, 20  nezvigadziko zvemarambi+ nemarambi+ azvo achishandisa ndarama chaiyo, kuti abatidzwe pamberi peimba yomukatikati+ maererano nomurau wacho; 21  nemaruva akatumbuka nemarambi nezvokudzimisa marambi,+ achishandisa ndarama, (yaiva ndarama chaiyoiyo,) 22  nezvokudzimisa moto nendiro nemakapu nemidziyo yokuisira moto, achishandisa ndarama chaiyo,+ nesuo reimba yacho,+ madhoo ayo omukati eNzvimbo Tsvenetsvene nemadhoo+ eimba yetemberi, achishandisa ndarama.

Mashoko Emuzasi