Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 34:1-33

34  Josiya+ akanga aine makore masere+ paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi matatu nerimwe chete ari muJerusarema.+  Akaita zvakarurama pamberi paJehovha,+ akafamba nenzira dzatateguru vake Dhavhidhi;+ uye haana kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe.+  Zvino mugore rechisere rokutonga kwake, paakanga achiri mukomana,+ akatanga kutsvaka+ Mwari watateguru vake Dhavhidhi; uye mugore rechigumi nemaviri akatanga kuchenesa+ Judha neJerusarema achibvisa nzvimbo dzakakwirira+ nematanda matsvene+ nemifananidzo yakavezwa+ nemifananidzo yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.  Vakaputsawo atari+ dzavanaBhaari+ iye aripo; uye akagura zvigadziko zvokupisira rusenzi+ zvakanga zviri pamusoro padzo; uye akagura-gura matanda matsvene+ nemifananidzo yakavezwa+ nemifananidzo yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa, akazvikuya-kuya kuita upfu,+ akabva ahumwaya pamusoro penzvimbo dzemakuva evaya vaiwanzobayira kwazviri.+  Akapisa mapfupa+ evapristi paatari dzavo.+ Nokudaro akachenesa Judha neJerusarema.  Uyewo, mumaguta aManase+ naEfremu+ naSimiyoni kusvikira kwaNaftari, munzvimbo dzavo dzakaparadzwa kumativi ose,  akaputsawo atari+ nematanda matsvene,+ akapwanya mifananidzo yakavezwa,+ akaikuya-kuya kuita upfu;+ uye akagura zvigadziko zvose zvokupisira rusenzi+ munyika yose yaIsraeri, achibva azodzokera kuJerusarema.  Mugore rechigumi nemasere+ rokutonga kwake, paakanga achenesa nyika uye imba yacho, akatuma Shafani+ mwanakomana waAzaria naMaaseya mukuru weguta naJoa mwanakomana waJoahazi aiva munyori wezvaiitika kuti vagadzire+ imba yaJehovha Mwari wake.  Zvino vakaenda kumupristi mukuru Hirikiya,+ vakamupa mari yaiunzwa kuimba yaMwari, yakanga yaunganidzwa nevaRevhi vaiva vachengeti vemasuo+ ichibva muruoko rwaManase+ naEfremu+ neyaibva kune vamwe vaIsraeri+ vose nevaJudha vose nevaBhenjamini nevagari vomuJerusarema. 10  Vakabva vaiisa mumaoko evanhu vaiita basa vakanga vagadzwa kuti vatarisire imba yaJehovha.+ Vanhu vaiita basa vaishanda muimba yaJehovha vakaishandisawo kugadziridza nokugadzira imba yacho. 11  Naizvozvo vakaipa mhizha nevavaki+ kuti vatenge matombo akavezwa+ nematanda okusungisa uye kuti vavake nematanda dzimba dzakanga dzaparadzwa nemadzimambo+ aJudha. 12  Varume vacho vakanga vachiita basa racho nokutendeka;+ uye vaRevhi vaiti Jahati naObhadhiya, vokuvanakomana vaMerari,+ naZekariya naMeshuramu, vokuvanakomana vevaKohati,+ ndivo vakanga vagadzwa kuti vave vatariri vavo. Uye mumwe nomumwe wevaRevhi vaiva nyanzvi dzokuridza zviridzwa,+ 13  vaitarisira vatakuri vemitoro,+ nevatariri+ vevanhu vaiita mabasa akasiyana-siyana; uye kuvaRevhi+ kwaiva nevanyori+ nevakuru nevachengeti vemagedhi.+ 14  Zvino pavakanga vachibudisa mari+ yaiunzwa kuimba yaJehovha, mupristi Hirikiya+ akawana bhuku+ romutemo+ waJehovha wakapiwa pachishandiswa Mosesi.+ 15  Naizvozvo Hirikiya akapindura munyori Shafani,+ akati: “Ndawana bhuku romutemo muimba yaJehovha.” Naizvozvo Hirikiya akapa Shafani bhuku racho. 16  Shafani akabva aenda nebhuku racho kuna mambo, akapindurazve mambo achiti: “Vashandi venyu vari kuita zvose zvakaiswa mumaoko avo. 17  Vari kudurura mari iri mumba maJehovha, vachiiisa mumaoko evarume vakagadzwa nomumaoko evanhu vari kuita basa.”+ 18  Munyori Shafani akaudza mambo kuti: “Pane bhuku+ randapiwa nomupristi Hirikiya.”+ Shafani akatanga kuriverenga pamberi pamambo.+ 19  Zvino mambo paakangonzwa mashoko omutemo, akabva abvarura nguo dzake.+ 20  Mambo akabva arayira Hirikiya+ naAhikamu+ mwanakomana waShafani naAbdhoni mwanakomana waMika nomunyori+ Shafani+ naAsaya+ mushandi wamambo, achiti: 21  “Endai munondibvunzira+ Jehovha, ini nevakasara muIsraeri nomuJudha pamusoro pemashoko ebhuku+ iri rawanikwa, nokuti kutsamwa kwaJehovha kukuru+ kunofanira kudururirwa patiri nokuti madzitateguru edu haana kuchengeta shoko raJehovha nokuita maererano nezvose zvakanyorwa mubhuku iri.”+ 22  Naizvozvo Hirikiya pamwe chete nevakanga vataurwa namambo vakaenda kumuprofitakadzi+ Huridha,+ mudzimai waSharumu mwanakomana waTikvha mwanakomana waHahasi, muchengeti wenguo,+ zvaakanga achigara muJerusarema muchikamu chechipiri pazvikamu zvina; uye vakataura naye saizvozvi. 23  Iye akati kwavari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Itii kumurume akutumai kwandiri: 24  “Zvanzi naJehovha, ‘Tarira ndichaunza dambudziko+ panzvimbo ino nevagari vayo,+ iko kutukwa kwose+ kwakanyorwa mubhuku ravakaverenga pamberi pamambo waJudha,+ 25  nokuti vakandisiya,+ vakakwidzira vamwe vanamwari utsi hwezvibayiro,+ kuti vandigumbure+ nezvose zvinoitwa nemaoko avo+ uye kuti kutsamwa+ kwangu kudururwe panzvimbo ino uye kurege kuzodzimwa.’”+ 26  Asi muti kuna mambo waJudha akutumai kuzobvunza Jehovha: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri,+ ‘Kana ari mashoko+ awanzwa, 27  mwoyo wako+ zvawanga uri munyoro zvokuti wazvininipisa+ nokuda kwaMwari pawanzwa mashoko ake pamusoro penzvimbo ino nevagari vayo, ukazvininipisa pamberi pangu,+ ukabvarura+ nguo dzako, ukasvimha misodzi pamberi pangu, ini, iyeni, ndanzwa,+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 28  Tarira ndichakuisa kwakaiswa madzitateguru ako, uchaiswa muguva rako norugare,+ maziso ako haazooni dambudziko+ rose randichaunza panzvimbo ino nevagari vayo.’”’”+ Ivo vakabva vauya nemhinduro kuna mambo. 29  Mambo akatumira shoko, akaunganidza varume vakuru vose vaJudha nevomuJerusarema.+ 30  Zvino mambo akaenda kuimba yaJehovha+ aine varume vose vaJudha nevagari vomuJerusarema nevapristi+ nevaRevhi nevanhu vose, vakuru nevaduku; uye akatanga kuverenga+ ivo vachinzwa mashoko ose ebhuku resungano, rakanga rawanikwa muimba yaJehovha.+ 31  Mambo akaramba akamira panzvimbo yake,+ akaita sungano+ pamberi paJehovha yokuti atevere Jehovha uye yokuti achengete mirayiro yake+ nezvipupuriro zvake+ nemirau+ yake nomwoyo wake wose+ uye nomweya wake wose,+ kuti aite+ mashoko esungano akanga akanyorwa mubhuku iri.+ 32  Akaitawo kuti vose vakanga vari muJerusarema nevokwaBhenjamini vabvumiranewo nawo. Vagari vomuJerusarema vakaita maererano nesungano yaMwari, iye Mwari wemadzitateguru avo.+ 33  Pashure paizvozvo Josiya akabvisa zvinhu zvose zvaisemesa+ munyika dzose dzevanakomana vaIsraeri,+ uye akaita kuti vose vakanga vari muIsraeri vaite basa racho, kuti vashumire Jehovha Mwari wavo. Pamazuva ake ose havana kutsauka pakutevera Jehovha Mwari wemadzitateguru avo.+

Mashoko Emuzasi