Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 33:1-25

33  Manase+ akanga aine makore gumi nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi mashanu nemashanu ari muJerusarema.+  Akaita zvakaipa pamberi paJehovha,+ maererano nezvinhu zvinosemesa+ zvemarudzi akanga adzingwa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri.+  Naizvozvo akavakazve nzvimbo dzakakwirira+ dzakanga dzaputswa nababa vake Hezekiya,+ akavakira vanaBhaari+ atari,+ akagadzira matanda matsvene,+ akatanga kukotamira+ uto rose rokumatenga+ nokurishumira.+  Akavaka atari+ mumba maJehovha, makanga manzi naJehovha: “Zita rangu richava muJerusarema nokusingagumi.”+  Akavakira uto rose rokumatenga+ atari muzvivanze+ zviviri zveimba yaJehovha.+  Akapinza vanakomana vake mumoto+ mumupata womwanakomana waHinomu,+ akaita zvemashiripiti,+ akashopera,+ akaita zvouroyi,+ akagadza masvikiro+ nevafemberi.+ Akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha, kuti amugumbure.+  Akaisawo chifananidzo chakavezwa+ chaakanga agadzira muimba yaMwari wechokwadi,+ yakanga yanzi naMwari kuna Dhavhidhi uye kumwanakomana wake Soromoni: “Ndichaisa zita rangu+ nokusingagumi+ muimba iyi nomuJerusarema, iro guta randakasarudza+ pamadzinza ose aIsraeri.  Handizobvisizve tsoka dzevaIsraeri panyika yandakapa+ madzitateguru avo,+ kana vakangochenjerera kuita zvose zvandakavarayira+ maererano nomutemo+ wose nemirau+ nezvakatongwa+ noruoko rwaMosesi.”+  Manase+ akaramba achitsausa vaJudha+ nevagari vomuJerusarema kuti vaite zvakaipa+ kwazvo kupfuura marudzi akanga atsakatiswa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri.+ 10  Jehovha akaramba achitaura naManase nevanhu vake, asi ivo havana kuteerera.+ 11  Jehovha akazounza+ vakuru veuto ramambo weAsiriya+ kuti vazovarwisa, naizvozvo vakabata Manase ari mumakomba,+ vakamusunga+ nezvisungo zvomumakumbo zviviri zvemhangura, vakaenda naye kuBhabhironi. 12  Pazvakangomutambudza,+ akaita kuti anzwirwe nyasha naJehovha Mwari wake,+ akaramba achizvininipisa+ kwazvo nokuda kwaMwari wemadzitateguru ake. 13  Akaramba achinyengetera kwaari, zvokuti Iye akabvuma kutetererwa+ naye, uye Iye akanzwa chikumbiro chake chokuti anzwirwe nyasha, akamudzorera kuJerusarema paumambo hwake;+ uye Manase akaziva kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi.+ 14  Pashure peizvi, akavakira Guta raDhavhidhi+ rusvingo rwokunze+ kumavirira kweGihoni,+ mumupata une rukova, kusvikira kuGedhi reHove,+ akaita kuti rupoterere nokuOferi,+ akaita kuti rukwirire kwazvo. Akazoisa vakuru veuto rehondo mumaguta ose akanga akavakirirwa muJudha.+ 15  Akabvisa vanamwari+ vokune dzimwe nyika nechidhori+ muimba yaJehovha neatari+ dzose dzaakanga avaka mugomo reimba yaJehovha nomuJerusarema, akabva aita kuti zvikandwe kunze kweguta. 16  Akagadzirawo atari yaJehovha,+ akatanga kubayira zvibayiro zvokugoverana+ nezvibayiro zvokuonga+ pamusoro payo, akaudza vaJudha kuti vashumire Jehovha Mwari waIsraeri.+ 17  Kunyange zvakadaro, vanhu vakanga vachiri kubayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira;+ kungoti vaizviitira Jehovha Mwari wavo. 18  Mamwe mabasa ose aManase nomunyengetero+ wake kuna Mwari wake nemashoko evaoni+ vakaramba vachitaura naye vachishandisa zita raJehovha Mwari waIsraeri, tarirai zviri pamabasa emadzimambo aIsraeri.+ 19  Munyengetero wake,+ nokuitirwa kwake zvaakateterera+ nechivi chake+ chose nokusatendeka+ kwake nepaakavakira nzvimbo dzakakwirira,+ akamisa matanda matsvene+ nemifananidzo yakavezwa+ asati azvininipisa,+ tarirai zvakanyorwa pamashoko evaoni vake. 20  Manase akazorara nemadzitateguru ake,+ vakamuviga+ paimba yake; uye mwanakomana wake Amone+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 21  Amone+ akanga aine makore makumi maviri nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore maviri ari muJerusarema.+ 22  Akaita zvakaipa pamberi paJehovha,+ sezvakanga zvaitwa nababa vake Manase;+ uye Amone akabayira+ kumifananidzo yakavezwa+ yose yakanga yagadzirwa nababa vake Manase,+ uye akaramba achiishumira.+ 23  Haana kuzvininipisa+ pamberi paJehovha, sokuzvininipisa kwakaita baba vake Manase,+ nokuti Amone ndiye akaita kuti kuva nemhosva kuwedzere.+ 24  Vashandi vake vakazomumukira,+ vakamuurayira mumba make.+ 25  Asi vanhu vomunyika yacho vakauraya+ vose vakanga vamukira+ Mambo Amone,+ vanhu+ vomunyika yacho vakabva vagadza mwanakomana wake Josiya+ kuti ave mambo panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi