Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 32:1-33

32  Pashure pezvinhu izvi nokutendeka uku,+ Saniheribhi+ mambo weAsiriya+ akauya, akapinda muJudha nechisimba, akadzika musasa kuti arwise maguta akanga akavakirirwa,+ akaramba achifunga zvokuaita ake nokupinda maari nechisimba.  Hezekiya paakaona kuti Saniheribhi akanga auya, chiso chake+ chakagadzirira kurwisa Jerusarema,  iye pamwe chete nemachinda+ ake nevarume vake vaiva nesimba vakabva vasarudza kuti vavhare mvura yomuzvitubu zvaiva kunze kweguta;+ nokudaro ivo vakamubatsira.  Naizvozvo vanhu vazhinji vakaungana, vakavhara zvitubu zvose norukova+ rwaifashamira nepakati penyika, vachiti: “Nei madzimambo eAsiriya achifanira kuuya, owana mvura zhinji?”  Uyezve, akashinga akavaka rusvingo rwose rwakanga rwakaputsika,+ akamisa shongwe+ paruri, akavaka rumwe rusvingo kunze,+ akagadzira Murwi Wevhu+ weGuta raDhavhidhi, akagadzira zvombo zvizhinji zvinoita zvokukandwa+ uye nhoo.+  Akagadza vakuru vehondo+ kuti vatarisire vanhu, akavaunganidza kwaaiva munzvimbo yaiungana vanhu+ yepagedhi reguta, akavaudza zvaibaya mwoyo,+ achiti:  “Shingai, musimbe.+ Musatya+ kana kuvhunduka+ mambo weAsiriya+ neboka rose revanhu vaainavo;+ nokuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vaainavo.  Iye ane ruoko rwenyama,+ asi isu tina Jehovha Mwari wedu kuti atibatsire+ uye kuti arwe hondo dzedu.”+ Vanhu vakazvisimbisa nemashoko aHezekiya mambo waJudha.+  Pashure peizvi Saniheribhi+ mambo weAsiriya akatuma vashandi vake kuJerusarema kuna Hezekiya mambo waJudha nokuvaJudha vose vaiva muJerusarema, iye paakanga ari kuRakishi+ aine simba rake rose roumambo,+ achiti: 10  “Zvanzi naSaniheribhi mambo weAsiriya,+ ‘Muri kuvimba nei zvamuri kuramba makagara henyu makakombwa muJerusarema?+ 11  Hezekiya+ haasi kukufurirai+ here kuti akuurayei nenzara nenyota, achiti: “Jehovha Mwari wedu achatinunura muchanza chamambo weAsiriya”?+ 12  Haasi Hezekiya here akabvisa nzvimbo dzake dzakakwirira+ neatari dzake,+ akabva ati kuna Judha neJerusarema: “Munofanira kukotama+ pamberi peatari imwe chete+ uye munofanira kukwidza utsi hwezvibayiro pairi”?+ 13  Hamuzivi here zvandakaita ini nemadzitateguru angu kumarudzi ose enyika?+ Vanamwari+ vemarudzi enyika dzacho vakambokwanisa kununura nyika yavo muruoko rwangu here? 14  Pakati pavanamwari vose vemarudzi akaparadzwa chose nemadzitateguru angu, ndoupi akakwanisa kununura vanhu vake muruoko rwangu, zvokuti Mwari wenyu angakwanisa kukununurai muruoko rwangu?+ 15  Zvino Hezekiya ngaarege kukunyengerai+ kana kukufurirai+ zvakadai uye musatenda maari, nokuti hakuna mwari worudzi chero rupi zvarwo kana woumambo chero hupi zvahwo akakwanisa kununura vanhu vake muruoko rwangu noruoko rwemadzitateguru angu. Zvino zvakadini naMwari wenyu, haangambokununurii muruoko rwangu!’”+ 16  Vashandi vake vakataurazve zvakashata pamusoro paJehovha Mwari wechokwadi+ uye pamusoro pomushumiri wake Hezekiya. 17  Akanyorawo tsamba+ dzokuzvidza Jehovha Mwari waIsraeri+ nokutaura zvakashata nezvake, achiti: “Mwari waHezekiya haazonunuri vanhu vake muruoko rwangu sezvakaita vanamwari+ vemarudzi enyika dzacho vasina kununura vanhu vavo muruoko rwangu.”+ 18  Ivo vakaramba+ vachishevedzera nenzwi guru+ nomutauro wevaJudha+ kuvanhu vomuJerusarema vaiva parusvingo, kuti vaite kuti vatye,+ vanetseke, kuti ivo vakunde guta racho. 19  Vakataura zvakashata+ nezvaMwari weJerusarema+ sezvavakaita nezvavanamwari vemarudzi epanyika, iro basa remaoko omunhu.+ 20  Asi mambo Hezekiya+ naIsaya,+ muprofita,+ mwanakomana waAmozi,+ vakaramba vachinyengeterera izvi,+ vachishevedzera kumatenga kuti vabatsirwe.+ 21  Zvino Jehovha akatuma ngirozi,+ ikaparadza varume vose vakanga vakashinga, vaiva nesimba,+ vatungamiriri nevakuru vaiva mumusasa wamambo weAsiriya,+ zvokuti iye akadzokera kunyika yake achinyara. Gare gare akapinda muimba yamwari wake uye vamwe vakanga vabuda mukati make vakamuurayira imomo nebakatwa.+ 22  Nokudaro Jehovha akaponesa Hezekiya nevagari vomuJerusarema paruoko rwaSaniheribhi mambo weAsiriya+ nepamaoko evamwe vose, akavapa zororo kumativi ose.+ 23  Kwaiva nevazhinji vaiuya nezvipo+ kuna Jehovha kuJerusarema nezvinhu zvakanaka kwazvo kuna Hezekiya mambo waJudha,+ uye pashure paizvozvo iye akakwidziridzwa+ pamberi pemarudzi ose. 24  Mumazuva iwayo Hezekiya akarwara zvokuda kufa,+ akanyengetera+ kuna Jehovha. Naizvozvo Iye akataura naye,+ uye Iye akamupa chiratidzo.+ 25  Asi Hezekiya haana kuitawo zvakanaka maererano nokubatsirwa kwaakaitwa,+ nokuti mwoyo wake wakazvikudza,+ akatsamwirwa+ iye naJudha neJerusarema. 26  Zvisinei, Hezekiya akazozvininipisa+ pakuzvikudza kwomwoyo wake, iye nevagari vomuJerusarema, uye Jehovha haana kuvatsamwira mumazuva aHezekiya.+ 27  Hezekiya akava nepfuma zhinji kwazvo nokukudzwa kukuru kwazvo;+ uye akagadzira matura okuisa sirivha nendarama+ nematombo anokosha+ nemafuta ebharisamu+ nenhoo+ uye zvinhu zvose zvakanaka;+ 28  nenzvimbo dzokuchengetera+ zvibereko zvezviyo newaini+ itsva nemafuta, nematanga+ emhuka dzose dzakasiyana-siyana nematanga emapoka ezvipfuwo. 29  Akawana maguta, uyewo mapoka emakwai+ neemombe+ mazhinji; nokuti Mwari akamupa zvinhu zvizhinji kwazvo.+ 30  Hezekiya ndiye akavhara+ paibuda nemvura+ yeGihoni,+ akaita kuti irambe ichidzika yakananga kumavirira kuGuta raDhavhidhi,+ Hezekiya akaramba achibudirira mumabasa ake ose.+ 31  Nokudaro achishandisa vatauriri vemachinda eBhabhironi+ vakanga vatumwa kwaari+ kuti vabvunze nezvechiratidzo+ chakanga chaitika munyika, Mwari wechokwadi akamusiya+ kuti amuedze,+ kuti azive zvose zvaiva mumwoyo make.+ 32  Mamwe mabasa ose+ aHezekiya nemabasa omutsa worudo aakaita,+ tarirai zvakanyorwa mune zvakaratidzwa muprofita Isaya, mwanakomana waAmozi,+ muBhuku+ reMadzimambo aJudha naIsraeri. 33  Hezekiya akazorara nemadzitateguru ake,+ vakamuviga pamukwidza unoenda kunzvimbo yemakuva evanakomana vaDhavhidhi;+ uye vaJudha vose nevagari vomuJerusarema vakamukudza pakufa kwake.+ Zvino mwanakomana wake Manase+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi