2 Makoronike 25:1-28

25  Amaziya+ akava mambo aine makore makumi maviri nemashanu, uye akatonga kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe ari muJerusarema. Amai vake vainzi Jehoadhani+ wokuJerusarema.  Iye akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha,+ asi asingaiti nomwoyo wakakwana.+  Zvino umambo hwacho pahwakanga hwangosimba nokuda kwake, akabva auraya+ vashandi vake+ vakanga vauraya mambo, ivo baba vake.+  Haana kuuraya vanakomana vavo, asi akaita maererano nezvakanyorwa mumutemo, mubhuku raMosesi,+ zvakarayirwa naJehovha, achiti: “Madzibaba haafaniri kufa nokuda kwevanakomana,+ uyewo vanakomana havafaniri kufa nokuda kwemadzibaba;+ asi mumwe nomumwe anofanira kufa nokuda kwechivi chake.”+  Amaziya akaunganidza vaJudha, akaita kuti vamire maererano nedzimba dzemadzitateguru,+ maererano nevakuru vezviuru+ uye maererano nevakuru vemazana+ vevaJudha vose nevaBenjamini; uye akavanyora kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri+ zvichikwira, akazowana kuti varume vakanga vakasarudzwa kuenda kuhondo, vaishandisa mapfumo marefu+ nenhoo+ huru, vaiva zviuru mazana matatu.  Akabhadharawo matarenda esirivha zana kuti atore varume vaIsraeri vakanga vakashinga, vaiva nesimba, vaisvika zviuru zana.  Zvino mumwe munhu waMwari+ wechokwadi akauya kwaari, akati: “Haiwa mambo, uto revaIsraeri ngarirege kuenda nemi, nokuti Jehovha haasi pakati pevaIsraeri,+ ivo vanakomana vose vaEfremu.  Asi endai moga, muite chimwe chinhu, shingai nokuda kwehondo.+ Mwari wechokwadi angaita kuti muparare pamberi pomuvengi; nokuti Mwari ane simba rokubatsira+ nerokuita kuti muparare.”+  Amaziya+ akabva ati kumunhu waMwari wechokwadi: “Zvino ndoita sei nematarenda zana andakapa varwi vevaIsraeri?”+ Munhu waMwari wechokwadi akati: “Jehovha anokwanisa kukupai zvakawanda kupfuura izvi.”+ 10  Naizvozvo Amaziya akavatsaura, ivo varwi vakanga vauya kwaari vachibva kwaEfremu, kuti vaende kunzvimbo yavo. Asi, ivo vakatsamwira Judha kwazvo, zvokuti vakadzokera kunzvimbo yavo vakatsamwa kwazvo.+ 11  Amaziya akashinga, akatungamirira vanhu vake, vakaenda kuMupata woMunyu;+ uye akauraya vanakomana vaSeiri,+ vane zviuru gumi.+ 12  Kwaiva nevane zviuru gumi vakatapwa nevanakomana vaJudha vari vapenyu. Naizvozvo vakaenda navo pamusoro peibwe, vakavakanda vachibva pamusoro peibwe; uye vose zvavo vakatsemuka nepakati.+ 13  Zvino nhengo dzevarwi vakanga vadzoswa naAmaziya kuti varege kuenda naye kuhondo+ dzakarwisa maguta aJudha, kubvira kuSamariya+ kusvikira kuBheti-horoni,+ dzikauraya vane zviuru zvitatu, dzikapamba zvinhu zvizhinji. 14  Zvino pashure pokunge Amaziya asvika achibva kunouraya vaEdhomu, akauya navanamwari+ vevanakomana vaSeiri, akavaita vanamwari vake,+ akakotama pamberi pavo,+ akavakwidzira utsi hwezvibayiro.+ 15  Naizvozvo Jehovha akatsamwira Amaziya kwazvo, nokudaro akamutumira muprofita, akati kwaari: “Matsvakireiko+ vanamwari+ vemarudzi vasina kununura vanhu vavo muruoko rwenyu?”+ 16  Zvino paakataura naye, mambo akabva ati kwaari: “Takakugadza kuti uve gurukota ramambo here?+ Nyarara kana uchida upenyu.+ Nei vachifanira kukuuraya?” Naizvozvo muprofita wacho akanyarara, asi akati: “Ndinoziva kuti Mwari atsunga kukuparadzai,+ nokuti maita izvi+ uye hamuna kuteerera zano rangu.”+ 17  Amaziya mambo waJudha akabva atsvaka zano, akatumira shoko kuna Jehoashi mwanakomana waJehoahazi mwanakomana waJehu mambo waIsraeri,+ achiti: “Uya! Ngatirwisane takatarirana chiso nechiso.”+ 18  Jehoashi mambo waIsraeri akabva atumira shoko kuna Amaziya mambo waJudha achiti:+ “Utumbambeva hwaiva muRebhanoni hwakatumira shoko kumusidhari waiva muRebhanoni,+ huchiti, ‘Ipa mwanakomana wangu mwanasikana wako kuti ave mudzimai wake.’+ Asi imwe mhuka yomusango+ yaiva muRebhanoni yakapfuura nepo ikatsika-tsika utumbambeva hwacho. 19  Wakazviudza kuti, Tarira wakaparadza Edhomu.+ Mwoyo wako+ waita kuti uzvikwidziridze kuti ukudzwe.+ Zvino ramba uchigara mumba mako.+ Unodirei kukakavara iwe zvinhu zvisina kukumirira zvakanaka,+ woparara iwe nevaJudha vauinavo?”+ 20  Asi Amaziya haana kuteerera; nokuti zvakanga zvichibva kuna Mwari+ wechokwadi kuti avaise muruoko rwake, nokuti vakanga vatsvaka vanamwari veEdhomu.+ 21  Naizvozvo Jehoashi mambo waIsraeri akaenda,+ vakarwisana vakatarirana chiso nechiso,+ iye naAmaziya mambo waJudha, kuBheti-shemeshi+ raJudha. 22  Judha akakundwa naIsraeri,+ zvokuti mumwe nomumwe akatizira kutende rake.+ 23  Jehoashi mambo waIsraeri akabata+ Amaziya mambo waJudha mwanakomana waJehoashi mwanakomana waJehoahazi kuBheti-shemeshi, achibva azoenda naye kuJerusarema,+ akaputsa rusvingo rweJerusarema, kubvira paGedhi raEfremu+ kusvikira kuGedhi Repakona,+ makubhiti mazana mana. 24  Akatora ndarama yose nesirivha nezvinhu zvose zvaiva muimba yaMwari wechokwadi zviina Obhedhi-edhomu+ nomunzvimbo dzaichengeterwa pfuma yeimba yamambo+ pamwe chete nevasungwa, akabva adzokera kuSamariya.+ 25  Zvino Amaziya+ mwanakomana waJehoashi mambo waJudha akararama kwemakore gumi nemashanu+ pashure pokufa kwaJehoashi+ mwanakomana waJehoahazi mambo waIsraeri. 26  Mamwe mabasa ose aAmaziya, okutanga neokupedzisira,+ tarirai! haana kunyorwa here muBhuku+ reMadzimambo aJudha naIsraeri?+ 27  Kubvira panguva yakatsauka Amaziya pakutevera Jehovha, vakamumukira+ muJerusarema. Akazotizira kuRakishi;+ asi vakatuma vanhu, vakamutevera kuRakishi, vakamuurayira ikoko.+ 28  Naizvozvo vakamutakura nemabhiza,+ vakamuviga pamwe chete nemadzitateguru ake muguta raJudha.+

Mashoko Emuzasi