2 Makoronike 24:1-27

24  Jehoashi akanga aine makore manomwe paakatanga kutonga,+ uye akatonga kwemakore makumi mana ari muJerusarema.+ Amai vake vainzi Zibhiya wokuBheeri-shebha.+  Jehoashi+ akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha+ mazuva ose omupristi Jehoyadha.+  Jehoyadha akamuwanira madzimai maviri, akabereka vanakomana nevanasikana.+  Zvino pashure peizvi Jehoashi akava nechido mumwoyo make chokuti agadziridze imba yaJehovha.+  Naizvozvo akaunganidza vapristi+ nevaRevhi, akati kwavari: “Endai kumaguta aJudha muunganidze mari kubva kuvaIsraeri vose yokugadzirisa+ imba yaMwari wenyu gore negore;+ uye imi mukurumidzire nyaya iyi.” Asi vaRevhi havana kukurumidza.+  Naizvozvo mambo akashevedza Jehoyadha mukuru wacho, akati kwaari:+ “Nei usina kuita kuti vaRevhi vazvidavirire pamusoro pokuunza mutero mutsvene wakarayirwa naMosesi+ mushumiri waJehovha kuna Judha nokuJerusarema, kunyange uya weungano yaIsraeri, nokuda kwetende reChipupuriro?+  Nokuti vanakomana vaAtariya,+ mukadzi uya akaipa, vakanga vapaza, vakapinda muimba yaMwari wechokwadi,+ uye vakanga vapa vanaBhaari+ zvinhu zvose zvitsvene+ zveimba yaJehovha.”  Mambo akabva ataura shoko, naizvozvo vakagadzira bhokisi,+ vakariisa kunze pagedhi reimba yaJehovha.  Pashure paizvozvo vakaparadzira shoko muJudha mose nomuJerusarema kuti vaunzire Jehovha mutero+ mutsvene wakarayirwa vaIsraeri vari murenje naMosesi+ mushumiri waMwari wechokwadi. 10  Machinda+ ose nevanhu vose vakatanga kufara,+ vakaramba vachiuya nawo uye vachiuisa mubhokisi+ kusvikira vose vapa. 11  Zvino panguva yakafanira aiendesa bhokisi rakatakurwa nevaRevhi+ kuti rinotarisirwa namambo, uye pavaingoona kuti makanga mava nemari yakawanda,+ munyori+ wamambo nomumiririri womupristi mukuru vaiuya, vobva vakutura zvaiva mubhokisi, voritakura, voridzorera panzvimbo yaro. Ndizvo zvavaiita zuva nezuva, zvokuti vakaunganidza mari zhinji. 12  Mambo naJehoyadha vaibva vaipa vanhu vaiita+ basa reimba yaJehovha,+ uye vaibhadhara vacheki vematombo+ nemhizha+ kuti vavandudze imba yaJehovha,+ nevapfuri vesimbi nemhangura kuti vagadziridze imba yaJehovha.+ 13  Vanhu vaiita basa vakatanga kushanda,+ vakaita kuti basa rokugadzira rirambe richienderera mberi, vakazoita kuti imba yaMwari wechokwadi imire sokuvakwa kwayaifanira kuitwa, vakaisimbisa. 14  Pavakanga vangopedza vakaunza mari yakanga yasara pamberi pamambo naJehoyadha, vakagadzira midziyo yeimba yaJehovha, midziyo yokushumira nayo+ neyokupa nayo zvinopiwa nemakapu+ nemidziyo yendarama+ neyesirivha; uye nguva dzose vaibayira zvibayiro zvinopiswa+ muimba yaJehovha mazuva ose aJehoyadha. 15  Zvino Jehoyadha akakwegura, akagutswa nemakore,+ akazofa, uye akanga ava nemakore zana nemakumi matatu paakafa. 16  Naizvozvo vakamuviga muGuta raDhavhidhi pamwe chete nemadzimambo,+ nokuti akanga aita zvakanaka pakati paIsraeri+ uye kuna Mwari wechokwadi neimba Yake. 17  Zvino pashure pokunge Jehoyadha afa machinda+ aJudha akapinda, akakotamira mambo. Panguva iyoyo mambo akaateerera.+ 18  Zvishoma nezvishoma vakasiya imba yaJehovha Mwari wemadzitateguru avo, vakatanga kushumira matanda matsvene+ nezvidhori,+ zvokuti Judha neJerusarema zvakatsamwirwa nokuda kwemhosva yavo iyi.+ 19  Iye akaramba achituma vaprofita+ pakati pavo kuti vavadzose kuna Jehovha; uye vakaramba vachivapupurira, asi havana kuteerera.+ 20  Zvino mudzimu+ waMwari wakafukidza+ Zekariya+ mwanakomana womupristi Jehoyadha,+ zvokuti akamira pakanga pakakwirira pamberi pevanhu, akati kwavari: “Zvanzi naMwari wechokwadi, ‘Muri kudarikirei mirayiro yaJehovha, zvokuti hamungabudiriri?+ Zvamakasiya Jehovha, iye achakusiyaiwo.’”+ 21  Vakazomumukira,+ vakamutema nematombo+ varayirwa namambo muchivanze cheimba yaJehovha. 22  Mambo Jehoashi haana kuyeuka mutsa worudo waakanga aitirwa nababa vake Jehoyadha,+ zvokuti akauraya mwanakomana wake, uyo akataura paakanga ava kufa, kuti: “Jehovha ngaazvione, atsive.”+ 23  Zvino pakupera+ kwegore, uto rehondo reSiriya+ rakauya kuzomurwisa,+ vakapinda nechisimba muJudha nomuJerusarema. Vakabva vaparadza machinda+ ose evanhu pakati pevanhu, uye zvavakapamba zvose vakazvitumira kuna mambo weDhamasiko.+ 24  Nokuti uto rehondo reSiriya rakapinda nechisimba riine varume vashoma,+ Jehovha akaisa uto rehondo guru kwazvo muruoko rwavo,+ nokuti vakanga vasiya Jehovha Mwari wemadzitateguru avo; uye vakaitira Jehoashi zvakanga zvatongwa.+ 25  Pavakamusiya (nokuti vakamusiya aine hosha dzakawanda),+ vashandi vake vakamumukira+ nokuda kweropa+ revanakomana vomupristi Jehoyadha;+ uye vakamuurayira pamubhedha wake, zvokuti akafa.+ Vakabva vamuviga muGuta raDhavhidhi,+ asi havana kumuviga munzvimbo yemakuva emadzimambo.+ 26  Ava ndivo vakamumukira: Zabhadhi+ mwanakomana waShimeyati mukadzi muAmoni naJehozabhadhi mwanakomana waShimriti mukadzi muMoabhi. 27  Kana vari vanakomana vake, nokuwanda kwezvirevo zvaakataurirwa+ uye kuvakwa kwenheyo+ yeimba yaMwari wechokwadi, tarirai zvakanyorwa mune zvakadudzirwa muBhuku+ reMadzimambo. Mwanakomana wake Amaziya+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi