2 Makoronike 19:1-11

19  Jehoshafati mambo waJudha akabva adzokera kumba kwake kuJerusarema norugare.+  Zvino Jehu+ mwanakomana womuoni+ Hananai+ akasvika pamberi pake, akati kuna Mambo Jehoshafati: “Munofanira kubatsira vakaipa,+ uye kuda+ vanovenga+ Jehovha here? Jehovha akutsamwirai+ nokuda kweizvi.  Kunyange zvakadaro, pane zvinhu zvakanaka+ zvakawanikwa kwamuri, nokuti makabvisa matanda matsvene munyika,+ mukagadzirira mwoyo wenyu kuti mutsvake Mwari wechokwadi.”+  Zvino Jehoshafati akaramba achigara muJerusarema; uye akatangazve kubuda achienda pakati pevanhu kubvira kuBheeri-shebha+ kusvikira kunzvimbo ine makomo yaEfremu,+ kuti avadzose kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru avo.+  Akagadza vatongi munyika yose mumaguta ose aJudha akanga akavakirirwa, muguta neguta.+  Akati kuvatongi vacho: “Onai zvamuri kuita,+ nokuti hamutongeri munhu asi Jehovha;+ uye iye anemi mukutonga kwacho.+  Zvino ityai+ Jehovha.+ Chenjerai, muite chimwe chinhu,+ nokuti kuna Jehovha Mwari wedu hakuna zvisina kururama+ kana rusaruro+ kana kugamuchira pfumbamuromo.”+  Jehoshafati akagadzawo vamwe vaRevhi+ nevapristi+ nevamwe vakuru vedzimba dzemadzibaba+ aIsraeri muJerusarema kuti vatongere+ Jehovha uye vatonge mhosva+ dzevagari vomuJerusarema.  Akavarayirawo achiti: “Izvi ndizvo zvamunofanira kuita muchitya+ Jehovha nokutendeka, nemwoyo yakakwana. 10  Mhosva dzose dzichauya kwamuri dzehama dzenyu dziri kugara mumaguta adzo, dzine chokuita nokuteurwa kweropa,+ dzine chokuita nomutemo+ nomurayiro+ nomurau+ nezvakatongwa,+ munyevere hama dzenyu kuti dzirege kuitira Jehovha zvakaipa kuti imi nehama dzenyu murege kutsamwirwa.+ Izvi ndizvo zvamunofanira kuita kuti murege kuva nemhosva. 11  Zvino hoyu mupristi mukuru Amariya achakutarisirai pazvinhu zvose zvaJehovha;+ naZebhadhiya mwanakomana waIshmaeri mutungamiriri weimba yaJudha achakutarisirai pazvinhu zvose zvamambo; uye mune vaRevhi kuti vakutungamirirei. Shingai+ muite chimwe chinhu, uye Jehovha+ ngaave nezvakanaka.”+

Mashoko Emuzasi