2 Makoronike 17:1-19

17  Zvino mwanakomana wake Jehoshafati+ akatanga kutonga panzvimbo pake, akasimbisa nzvimbo yake pana Israeri.  Akaisa mauto ehondo mumaguta ose akanga akavakirirwa aJudha, akaisa mapoka evarwi munyika yaJudha nomumaguta aEfremu akanga atorwa nababa vake Asa.+  Jehovha akaramba aina Jehoshafati,+ nokuti akafamba nenzira dzokutanga dzatateguru vake Dhavhidhi+ uye haana kutsvaka vanaBhaari.+  Nokuti akatsvaka Mwari wababa vake,+ uye akafamba mumurayiro wake,+ asingaiti maererano nezvaiitwa naIsraeri.+  Jehovha akaita kuti umambo hwacho hurambe hwakasimba kwazvo muruoko rwake;+ uye vaJudha vose vakaramba vachipa Jehoshafati zvipo,+ akava nepfuma yakawanda uye aikudzwa kwazvo.+  Mwoyo wake wakashinga kufamba munzira+ dzaJehovha, uye akatobvisa nzvimbo dzakakwirira+ nematanda matsvene+ pakati paJudha.  Zvino mugore rechitatu rokutonga kwake, akashevedza machinda ake, ivo Bheni-hairi naObhadhiya naZekariya naNetaneri naMikaya, kuti vazodzidzisa mumaguta aJudha,  ivo nevaRevhi vavaiva navo, Shemaya naNetaniya naZebhadhiya naAsaheri naShemiramoti naJehonatani naAdhonija naTobhija naTobhi-adhonija vaiva vaRevhi, uye vaiva nevapristi+ Erishama naJehoramu.  Vakatanga kudzidzisa+ pakati paJudha, vaine bhuku romutemo waJehovha;+ uye vakaramba vachipota nomumaguta ose aJudha vachidzidzisa vanhu. 10  Umambo hwose hwenyika dzakanga dzakapoteredza Judha hwakatya+ Jehovha, uye havana kurwisa Jehoshafati.+ 11  Vaiuya nezvipo+ nemari somuripo+ kuna Jehoshafati vachibva kuvaFiristiya. VaArabhu+ vaiuyawo kwaari nemapoka ezvipfuwo, makondohwe zviuru zvinomwe nemazana manomwe nenhongo+ zviuru zvinomwe nemazana manomwe. 12  Jehoshafati akaramba achikwirira uye achiva mukuru+ kwazvo; uye akavaka nzvimbo dzakanga dzakavakirirwa+ nemaguta okuchengetera zvinhu+ pakati paJudha. 13  Akava nemabasa mazhinji mumaguta aJudha; uye varwi,+ varume vakanga vakashinga, vaiva nesimba,+ vaiva muJerusarema. 14  Idzi ndidzo dzakanga dziri nzvimbo dzavo maererano nedzimba dzemadzitateguru avo: Vakuru vezviuru vaJudha vaiva, Adnaa aiva mukuru wacho, uye aiva nevarume vakanga vakashinga, vaiva nesimba,+ zviuru mazana matatu. 15  Pasi pake paiva naJehohanani akanga ari mukuru, uye aiva nezviuru mazana maviri nezvine makumi masere. 16  Pasi pake paiva naAmasiya mwanakomana waZikri akanga akazvipira+ kuna Jehovha, uye aiva nevarume vakanga vakashinga, vaiva nesimba, zviuru mazana maviri. 17  Kuna Bhenjamini+ kwaiva nomurume akanga akashinga, aiva nesimba, ainzi Eriyadha, uye aiva nevarume zviuru mazana maviri vaiva nouta nenhoo.+ 18  Pasi pake paiva naJehozabhadhi, uye aiva nevarume zviuru zana nezvine makumi masere vakanga vakagadzirira kurwa. 19  Ava ndivo vaishandira mambo, tisingabatanidzi vaya vakanga vaiswa namambo mumaguta akanga akavakirirwa+ pakati paJudha wose.

Mashoko Emuzasi