Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 16:1-14

16  Mugore rechimakumi matatu nematanhatu rokutonga kwaAsa, Bhaasha+ mambo waIsraeri akaenda kunorwisa Judha, akatanga kuvaka Rama,+ kuti asabvumira chero munhu upi zvake kubuda kana kupinda maiva naAsa mambo waJudha.+  Zvino Asa akatora sirivha nendarama papfuma yeimba yaJehovha+ neimba yamambo,+ akazvitumira kuna Bheni-hadhadhi+ mambo weSiriya,+ aigara kuDhamasiko,+ achiti:  “Pakati pangu newe pane sungano uye pakati pababa vangu nababa vako paiva nesungano. Tarira ndakutumira sirivha nendarama. Enda uputse sungano yako naBhaasha+ mambo waIsraeri, kuti abve kwandiri.”+  Naizvozvo Bheni-hadhadhi akateerera Mambo Asa, akatuma vakuru vemauto ake ehondo kuti vanorwisa maguta aIsraeri, zvokuti vakarwisa Ijoni+ neDhani+ neAbheri-maimu+ nenzvimbo dzose dzokuchengetera zvinhu+ dzemaguta aNaftari.+  Zvino Bhaasha paakangozvinzwa, akabva arega kuvaka Rama, akamisa basa rake.+  Asi Mambo Asa akatora vaJudha vose,+ vakatakura matombo eRama+ nematanda aro zvakanga zvavakiswa naBhaasha,+ akatanga kuzvivakisa Gebha+ neMizpa.+  Panguva iyoyo muoni Hananai+ akaenda kuna Asa mambo waJudha, akabva ati kwaari: “Zvawakavimba namambo weSiriya,+ ukasavimba naJehovha Mwari wako,+ naizvozvo uto rehondo ramambo weSiriya rapukunyuka muruoko rwako.  VaItiopiya+ nevaRibhiya+ vakanga vasiri here uto rehondo guru guru raiva nevanhu vazhinji, ngoro nevatasvi vemabhiza;+ uye zvawakavimba naJehovha, haana here kuvaisa muruoko rwako?+  Nokuti kana ari Jehovha, maziso ake+ anotarira-tarira panyika pose+ kuti aratidze simba rake nokuda kwevaya vane mwoyo+ wakakwana kwaari. Waita zvoupenzi+ pachinhu ichi, nokuti kubvira zvino hondo dzichauya kuzokurwisa.”+ 10  Zvisinei, Asa akagumbukira muoni wacho, akamuisa muimba yokuti asungwe mumatanda,+ nokuti akanga amutsamwira kwazvo nokuda kweizvi.+ Asa akatanga kudzvinyirira+ vamwe vanhu panguva iyoyo. 11  Tarira! mabasa aAsa, okutanga neokupedzisira, akanyorwa muBhuku+ reMadzimambo aJudha neaIsraeri. 12  Zvino mugore rechimakumi matatu nemapfumbamwe rokutonga kwake, Asa akava nechirwere mutsoka dzake, kusvikira ava kurwara kwazvo;+ asi kunyange mukurwara kwake haana kutsvaka Jehovha+ asi akatsvaka varapi.+ 13  Asa akazorara nemadzitateguru ake,+ akafa mugore rechimakumi mana nerimwe chete rokutonga kwake. 14  Naizvozvo vakamuviga muguva rake guru+ raakanga azvicherera muGuta raDhavhidhi;+ uye vakamuradzika pamubhedha wakanga wazadzwa nemafuta ebharisamu+ nemafuta okuzora emarudzi akasiyana-siyana+ akanga akavhenganiswa uye mafuta okuzora aikosha.+ Uyezve, vakamupisira+ zvinhu zvinonhuhwirira zvemariro zvakawanda kwazvo.

Mashoko Emuzasi