Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Makoronike 14:1-15

14  Abhija akazorara nemadzitateguru ake,+ vakamuviga muGuta raDhavhidhi;+ uye mwanakomana wake Asa+ akatanga kutonga panzvimbo pake. Mumazuva ake nyika yakanga isina chainetsa+ kwemakore gumi.  Asa akaita zvakanga zvakanaka uye zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake.  Naizvozvo akabvisa atari dzevokune dzimwe nyika+ nenzvimbo dzakakwirira,+ akaputsa shongwe tsvene,+ akatema matanda matsvene.+  Akarayirawo vaJudha kuti vatsvake+ Jehovha Mwari wemadzitateguru avo uye kuti vachengete mutemo+ nomurayiro.+  Naizvozvo akabvisa nzvimbo dzakakwirira nezvigadziko zvokupisira rusenzi+ mumaguta ose aJudha; uye umambo hwacho hwakaramba husina chainetsa+ paaitonga.  Akavaka maguta akavakirirwa muJudha,+ nokuti nyika yakanga isina chainetsa; uye haana kurwiswa pamakore aya, nokuti Jehovha akamupa zororo.+  Naizvozvo akati kuvaJudha: “Ngativakei maguta aya tiapoteredze nemasvingo+ neshongwe,+ masuo ane madhoo maviri nemizariro.+ Nyika ichiri pamberi pedu, nokuti takatsvaka Jehovha Mwari wedu.+ Takamutsvaka, uye anotipa zororo kumativi ose.”+ Zvino ivo vakavaka, vakabudirira.+  Asa akava neuto rehondo raitakura nhoo huru+ nemapfumo marefu,+ revaJudha vaisvika zviuru mazana matatu.+ Vaya vaitakura nhoo duku nokukunga uta+ vakabva kwaBhenjamini vaiva zviuru mazana maviri nezvine makumi masere. Vose ava vaiva varume vakanga vakashinga, vaiva nesimba.+  Gare gare Zera muItiopiya+ akaenda kunovarwisa aine uto rehondo revarume vaisvika miriyoni imwe chete+ nengoro mazana matatu, vakasvika kuMarisha.+ 10  Asa akabva abuda kuti anorwa naye, vakagadzirira kurwa vari mumupata weZefata kuMarisha. 11  Asa akashevedzera kuna Jehovha Mwari+ wake, akati: “Haiwa Jehovha, imi munobatsira musinei nokuti kune vazhinji kana vaya vasina simba.+ Haiwa Jehovha Mwari wedu, tibatsirei, nokuti tinovimba nemi,+ uye tauya kuzorwa neboka revanhu ava muzita renyu.+ Haiwa Jehovha, ndimi Mwari wedu.+ Musarega munhuwo zvake achiva nesimba pakurwa nemi.”+ 12  Jehovha akabva akunda+ vaItiopiya pamberi paAsa nepamberi pevaJudha, vaItiopiya vakatiza. 13  Asa nevanhu vaaiva navo vakaramba vachivatevera kusvikira kuGerari,+ vaItiopiya vakaramba vachiwira pasi kusvikira pasisina kana mumwe chete wavo akanga achiri mupenyu; nokuti vakanga vaparadzwa pamberi paJehovha+ nepamberi peuto rake.+ Pashure paizvozvo vakatakura zvinhu zvizhinji kwazvo zvavakanga vapamba.+ 14  Vakaparadzawo maguta ose akanga akapoteredza Gerari, nokuti akanga abatwa nokutya+ Jehovha; uye vakapamba maguta acho ose, nokuti aiva nezvokupamba zvakawanda maari.+ 15  Vakaparadzawo matende+ evafudzi zvokuti vakatapa+ mapoka ezvipfuwo zvakawanda nengamera,+ vachibva vazodzokera kuJerusarema.

Mashoko Emuzasi