2 Makoronike 10:1-19

10  Zvino Rehobhoamu+ akaenda kuShekemu,+ nokuti vaIsraeri vose vakauya kuShekemu kuzomugadza kuti ave mambo.  Jerobhoamu+ mwanakomana waNebhati paakangozvinzwa, achiri kuIjipiti,+ (nokuti akanga atiza mambo Soromoni,) Jerobhoamu akabva adzoka achibva kuIjipiti.+  Naizvozvo vakatumira shoko, vakamushevedza, Jerobhoamu nevaIsraeri vose vakasvika, vakataura naRehobhoamu, vachiti:+  “Baba venyu, vakaita kuti joko redu rireme;+ zvino imi rerutsai basa rakaoma rababa venyu nejoko rinorema+ ravakaisa patiri, uye tichakushandirai.”+  Iye akati kwavari: “Ndipei mazuva matatu, mozodzoka kwandiri.” Naizvozvo vanhu vakaenda.  Mambo Rehobhoamu akatanga kurangana+ nevarume vakuru vaishandira baba vake Soromoni nguva dzose pavakanga vachiri vapenyu, achiti: “Mungandipa zano ripi rokuti ndipindure vanhu ava?”+  Naizvozvo vakataura naye, vachiti: “Kana uchizova akanaka kuvanhu ava, ukavafadza, ukataura mashoko akanaka kwavari,+ ivowo vachava vashandi vako nguva dzose.”+  Zvisinei, akasiya zano+ revarume vakuru ravakanga vamurayira, akatanga kurangana nemajaya aakanga akura pamwe chete nawo,+ aimushandira.+  Akati kwaari: “Nderipi zano+ ramungapa kuti tipindure vanhu ava vataura neni, vachiti, ‘Tirerutsirei joko rakaiswa patiri nababa venyu’?”+ 10  Majaya acho aakanga akura pamwe chete nawo akataurawo naye, achiti: “Iti kuvanhu ava vataura newe, vachiti, ‘Baba venyu vakaita kuti joko redu rireme, asi imi tirerutsirei’; iti kwavari,+ ‘Munwe wangu muduku uchava mukobvu kupfuura hudyu dzababa vangu.+ 11  Baba vangu vakakutakudzai joko rinorema, asi ini ndichawedzera joko renyu.+ Baba vangu vaikurovai netyava, asi ini ndichakurovai netyava dzine zvinobaya.’”+ 12  Zvino Jerobhoamu nevanhu vose vakauya kuna Rehobhoamu pazuva rechitatu, sezvakanga zvataurwa namambo, achiti: “Dzokai kwandiri pazuva rechitatu.”+ 13  Mambo akatanga kuvapindura nehasha.+ Nokudaro Mambo Rehobhoamu akasiya zano+ revarume vakuru,+ 14  akataura navo maererano nezano remajaya,+ achiti: “Ndichaita kuti joko renyu rireme kwazvo, uye ini ndichariwedzera. Baba vangu vaikurovai netyava, asi ini ndichakurovai netyava dzine zvinobaya.”+ 15  Mambo haana kuteerera vanhu; nokuti zvinhu zvakachinja zvichibva kuna Mwari wechokwadi+ kuti Jehovha aite shoko+ rake raakanga ataura kuna Jerobhoamu mwanakomana waNebhati+ achishandisa Ahija+ muShiro.+ 16  Zvino vaIsraeri vose pavakaona kuti mambo haana kuvateerera, vanhu vakabva vapindura mambo, vachiti: “Tine mugove wei kuna Dhavhidhi?+ Hakuna nhaka kumwanakomana waJese.+ Haiwa imi vaIsraeri, mumwe nomumwe ngaende kuna vanamwari vake!+ Haiwa Dhavhidhi, chizvionera zveimba yako.”+ Naizvozvo vaIsraeri vose vakaenda kumatende avo. 17  Asi vanakomana vaIsraeri vakanga vachigara mumaguta aJudha, vakaramba vachitongwa naRehobhoamu.+ 18  Mambo Rehobhoamu akazotuma Hadhoramu,+ aitarisira vaya vakanga vatorwa nokuda kwebasa rokumanikidzirwa, asi vanakomana vaIsraeri vakamutema nematombo,+ zvokuti akafa. Mambo Rehobhoamu akakwanisa kukwira mungoro yake kuti atizire kuJerusarema.+ 19  Uye vaIsraeri vakaramba vachimukira+ imba yaDhavhidhi kusvikira nhasi.

Mashoko Emuzasi