2 Madzimambo 7:1-20

7  Zvino Erisha akati: “Inzwai shoko raJehovha.+ Zvanzi naJehovha, ‘Mangwana panenge panguva ino, seya yefurawa yakatsetseka ichaita shekeri, uye maseya maviri ebhari achaita shekeri pagedhi reSamariya.’”+  Mubatsiri ane ruoko rwakanga rwakasendamirwa+ namambo akapindura munhu waMwari wechokwadi akati: “Kunyange kana Jehovha akazarura magedhi emvura kumatenga,+ chinhu ichi chingaitika here?”+ Iye akati: “Uchazviona nemaziso ako,+ asi hauzozvidyi.”+  Zvino kwaiva nevarume vana, vaiva nemaperembudzi, vaiva panopindwa napo pagedhi;+ uye vakataurirana kuti: “Takagarirei pano kusvikira tafa?  Kudai tanga tati, ‘Ngatipindei muguta,’ nzara yacho zvairi muguta, tingadai tafirawo imomo.+ Kana tikagara pano, tichangofa. Naizvozvo uyai tipinde nechisimba mumusasa wevaSiriya. Kana vakatichengetedza tiri vapenyu, tichararama; asi kana vakatiuraya, tichafa zvedu.”+  Naizvozvo vakasimuka murima remanheru kuti vapinde mumusasa wevaSiriya; uye vakasvika kumucheto kwomusasa wevaSiriya, vakawana kusina munhu.  Jehovha akanga aita kuti uto revaSiriya rinzwe+ kutinhira kwengoro dzehondo, mutsindo wemabhiza, kutinhira kweuto rehondo guru,+ zvokuti vakataurirana vachiti: “Tarirai! Mambo waIsraeri akabhadhara madzimambo evaHiti+ nemadzimambo eIjipiti+ kuti auye kuzorwisana nesu!”  Vakabva vasimuka, vakatiza murima remanheru,+ vachisiya matende avo nemabhiza+ avo nembongoro dzavo—musasa wacho sezvawakanga wakaita—vakaramba vachitiza kuti vaponese mweya yavo.+  Vaya vaiva nemaperembudzi pavakasvika kumucheto kwomusasa, vakabva vapinda mune rimwe tende, vakatanga kudya nokunwa, vakatora sirivha nendarama nenguo kubva imomo vakanozviviga. Pashure paizvozvo vakadzoka, vakapinda mune rimwe tende, vakatora zvinhu kubva imomo, vakaenda, vakanozviviga.+  Vakazotaurirana vachiti: “Zvatiri kuita hazvina kunaka. Nhasi izuva remashoko akanaka!+ Kana tichizengurira, tikamirira kusvikira mangwanani kwaedza, tichavawo nemhosva.+ Naizvozvo uyai tipinde, tiudze veimba yamambo.” 10  Naizvozvo vakasvika, vakashevedzera kuvachengeti vemagedhi+ eguta, vakavaudza vachiti: “Tapinda mumusasa wevaSiriya, uye taona musina munhu kana inzwi romunhu, asi mabhiza akasungirirwa chete nembongoro dzakasungirirwa nematende zvakangodaro.”+ 11  Vachengeti vemagedhi vakabva vashevedzera, vakaudza veimba yamambo vaiva mukati. 12  Mambo akabva amuka usiku akati kuvashandi vake:+ “Ndapota, regai ndikuudzei zvataitirwa nevaSiriya.+ Vanonyatsoziva kuti tine nzara;+ saka vabuda mumusasa kuti vavande musango,+ vachiti, ‘Vachabuda muguta, uye tichavabata vari vapenyu, topinda muguta.’” 13  Mumwe wevashandi vake akabva apindura akati: “Ndapota, ngavatore mabhiza mashanu pane akasara muguta.+ Tarirai! Iwo akangofanana neboka rose raIsraeri rakasaramo. Tarirai! Iwo akangofanana neboka rose raIsraeri rakaparara.+ Ngativatumei tione.” 14  Naizvozvo vakatora ngoro mbiri dzaiva nemabhiza, mambo akavatuma kuti vatevere uto revaSiriya, achiti: “Endai munoona.” 15  Vakavatevera kusvikira kuJodhani; uye vakaona munzira mose muzere nguo nemidziyo+ zvakanga zvaraswa nevaSiriya pavaitiza.+ Nhume dzacho dzakabva dzadzoka dzikaudza mambo. 16  Vanhu vakabuda, vakapamba+ musasa wevaSiriya; naizvozvo seya yefurawa yakatsetseka yakaita shekeri, uye maseya maviri ebhari akaita shekeri, maererano neshoko+ raJehovha. 17  Mambo akanga agadza mubatsiri ane ruoko rwaakanga akasendamira+ kuti atarisire pagedhi; uye vanhu vakaramba vachimutsika-tsika+ ari pagedhi, zvokuti akafa, sezvakanga zvataurwa nomunhu waMwari wechokwadi,+ paakataura panguva yakauya mambo kwaaiva. 18  Nokudaro zvakaitika sezvakanga zvataurwa nomunhu waMwari wechokwadi kuna mambo, achiti: “Maseya maviri ebhari achaita shekeri uye seya yefurawa yakatsetseka ichaita shekeri mangwana panguva ino pagedhi reSamariya.”+ 19  Asi mubatsiri wacho akapindura munhu waMwari wechokwadi akati: “Kunyange kana Jehovha akazarura magedhi emvura kumatenga, zvingaitika maererano neshoko iri here?”+ Iye akati: “Uchazviona nemaziso ako, asi hauzozvidyi.”+ 20  Nokudaro zvakaitika kwaari saizvozvo,+ vanhu pavakaramba vachimutsika-tsika+ pagedhi, zvokuti akafa.

Mashoko Emuzasi