Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

2 Madzimambo 3:1-27

3  Zvino Jehoramu+ mwanakomana waAhabhi akava mambo waIsraeri muSamariya, mugore rechigumi nemasere raJehoshafati mambo waJudha, akaramba achitonga kwemakore gumi nemaviri.  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha,+ kungoti haana kuzoita sababa vake+ kana saamai vake, asi akabvisa shongwe tsvene+ yaBhaari yakanga yagadzirwa nababa vake.+  Akanamatira kuzvivi zvaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ Haana kuzvirega.  Zvino Mesha+ mambo weMoabhi akava munhu anopfuwa makwai, uye airipa mambo waIsraeri makwayana zviuru zana nemakondohwe asina kuveurwa zviuru zana.  Asi Ahabhi paakangofa,+ mambo weMoabhi akamukira+ mambo waIsraeri.  Naizvozvo Mambo Jehoramu akabuda muSamariya pazuva iroro, akaunganidza+ vaIsraeri vose.  Akatumawo shoko kuna Jehoshafati mambo waJudha, achiti: “Mambo weMoabhi andimukira. Uchaenda neni kuMoabhi kuhondo here?” Iye akati: “Ndichaenda.+ Ndakangoita sewe; vanhu vangu vakangoita sevanhu vako;+ mabhiza angu akangoita semabhiza ako.”  Iye akati: “Tichaenda nenzira ipi?” Naizvozvo iye akati: “Nenzira yokurenje rokuEdhomu.”+  Mambo waIsraeri namambo waJudha namambo weEdhomu+ vakaenda, vakaramba vachienda vachipoterera kwemazuva manomwe, asi kwakanga kusina mvura yokuti mauto nezvipfuwo zvavakanga vainazvo zvinwe. 10  Mambo waIsraeri akazoti: “Zvinonzwisa urombo sei kuti Jehovha akashevedza madzimambo matatu aya kuti aaise muruoko rwaMoabhi!”+ 11  Jehoshafati akati:+ “Kuno hakuna muprofita waJehovha here?+ Saka ngatibvunzei Jehovha tichishandisa iye.”+ Naizvozvo mumwe wevashandi vamambo waIsraeri akapindura akati: “Kuno kuna Erisha+ mwanakomana waShafati, aidira mvura pamaoko aEriya.”+ 12  Jehoshafati akabva ati: “Shoko raJehovha riri kwaari.” Naizvozvo mambo waIsraeri naJehoshafati namambo weEdhomu vakaenda kwaaiva. 13  Zvino Erisha akati kuna mambo waIsraeri: “Ndinei nemi?+ Endai kuvaprofita+ vababa venyu nokuvaprofita vaamai venyu.” Asi mambo waIsraeri akati kwaari: “Aiwa, nokuti Jehovha akashevedza madzimambo matatu aya kuti aaise muruoko rwaMoabhi.”+ 14  Erisha akati: “NaJehovha wemauto mupenyu+ wandinomira pamberi pake, kudai ndanga ndisina hanya naJehoshafati mambo waJudha,+ ndaisazokutarirai kana kukuonai.+ 15  Zvino ndiunzirei muridzi wechiridzwa chine tambo.”+ Zvino muridzi wechiridzwa paakangoridza, ruoko+ rwaJehovha rwakava paari. 16  Akati: “Zvanzi naJehovha, ‘Mupata wose uyu une rukova ngauzare nemigero;+ 17  nokuti zvanzi naJehovha: “Hamuzooni mhepo, uye hamuzooni kunaya kwemvura zhinji; asi mupata une rukova uchazara nemvura,+ muchanwa,+ imi nemombe dzenyu nezvipfuwo zvenyu.”’ 18  Chinhu ichi chichava chiduku kuna Jehovha,+ uye achaisa vaMoabi mumaoko enyu.+ 19  Paradzai maguta ose akavakirirwa+ nemaguta ose akanaka kwazvo, temai+ miti yose yakanaka,+ vharai matsime ose emvura, uye shatisai minda yose yakanaka nematombo.” 20  Zvino mangwanani,+ panguva yokupiwa kwechibayiro chezviyo,+ tarira! mvura yakanga ichibva nechokuEdhomu, nyika ikazara nemvura. 21  Zvino vaMoabhi vose vakanzwa kuti madzimambo acho akanga auya kuzorwa navo. Naizvozvo vakaunganidza vanhu vakawanda kwazvo kubvira pazera revaikwanisa kusunga+ bhandi zvichikwira, vakamira pamuganhu. 22  Pavakafumomuka, zuva rakapenya pamvura, zvokuti vaMoabhi vaiva kune rumwe rutivi vakaona mvura yacho yakatsvuka seropa. 23  Vakatanga kuti: “Iri iropa! Chokwadi madzimambo acho aparadzwa nebakatwa, uye aurayana. Naizvozvo, haiwa imi vaMoabhi, endai munopamba!”+ 24  Pavakasvika mumusasa wevaIsraeri,+ vaIsraeri vakabva vasimuka, vakatanga kuparadza vaMoabhi zvokuti vakavatiza.+ Nokudaro vakapinda muMoabhi, vachiparadza vaMoabhi zvavaipinda. 25  Vakaputsa maguta,+ mumwe nomumwe akakanda dombo rake muzvikamu zvose zveminda yakanaka, vakazvizadza; uye vakavhara matsime ose emvura,+ vakatema miti yose yakanaka,+ kusvikira vangosiya matombo eKiri-hareseti+ chete; vanopotsera matombo nezvipfuramabwe vakarikomba, vakarirwisa. 26  Mambo weMoabhi paakaona kuti kurwa kwakanga kwamukurira, akabva atora varume mazana manomwe vaivhomora bakatwa kuti vapinde nepakati vachienda kuna mambo weEdhomu;+ asi vakakundikana. 27  Akazotora mwanakomana wake wedangwe akanga achizotonga panzvimbo pake akamupa+ sechibayiro chinopiswa parusvingo. Israeri akatsamwirwa kwazvo, zvokuti vakarega kumurwisa vakadzokera kunyika yavo.

Mashoko Emuzasi