2 Madzimambo 20:1-21

20  Mumazuva iwayo Hezekiya akarwara zvokuda kufa.+ Naizvozvo muprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi akapinda maaiva, akati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Rayira imba yako,+ nokuti iwe uchafa, hauzorarami.’”+  Akabva atendeudzira chiso chake kumadziro,+ akatanga kunyengetera kuna Jehovha,+ achiti:  “Ndinokukumbirai kwazvo, haiwa Jehovha, ndapota, yeukai+ kufamba+ kwandakaita pamberi penyu muchokwadi+ uye nomwoyo wakakwana,+ uye ndakaita zvakanaka pamberi penyu.”+ Hezekiya akatanga kusvimha misodzi kwazvo.+  Zvino Isaya akanga asati asvika pachivanze chepakati pakasvika shoko raJehovha kwaari,+ richiti:  “Dzokera, uti kuna Hezekiya mutungamiriri+ wevanhu vangu, ‘Zvanzi naJehovha Mwari+ watateguru vako Dhavhidhi: “Ndanzwa+ munyengetero wako.+ Ndaona misodzi yako.+ Tarira ndichakuporesa.+ Pazuva rechitatu uchaenda kuimba yaJehovha.+  Ndichawedzera makore gumi nemashanu pamazuva ako, ndichakununura iwe neguta rino muchanza chamambo weAsiriya, uye ndichadzivirira+ guta rino nokuda kwangu uye nokuda kwomushumiri wangu Dhavhidhi.”’”+  Zvino Isaya akati: “Torai keke remaonde akasvinwa+ akaomeswa.” Naizvozvo vakaritora, vakariisa pamota,+ achibva azopora zvishoma nezvishoma.+  Munguva iyi, Hezekiya akati kuna Isaya: “Chiratidzo+ chokuti Jehovha achandiporesa uye chokuti ndichaenda kuimba yaJehovha pazuva rechitatu chii?”  Isaya akati: “Ichi ndicho chiratidzo+ chako chinobva kuna Jehovha chokuti Jehovha achaita zvaataura: Unoda kuti mumvuri uende mberi nhanho gumi dzematanho kana kuti udzokere shure nhanho gumi here?” 10  Hezekiya akabva ati: “Chinhu chiri nyore kuti mumvuri uende mberi nhanho gumi, asi kwete kuti mumvuri udzoke shure nhanho gumi.”+ 11  Muprofita Isaya akabva ashevedzera kuna Jehovha; uye akaita kuti mumvuri wakanga wadzika udzoke zvishoma nezvishoma pamatanho, kureva matanho echikwiriso chaAhazi, nhanho gumi kudzoka shure.+ 12  Panguva iyoyo Bherodhaki-bharadhani+ mwanakomana waBharadani mambo weBhabhironi+ akatumira tsamba+ nechipo kuna Hezekiya; nokuti akanga anzwa kuti Hezekiya akanga achirwara. 13  Hezekiya akavateerera, akavaratidza imba yake yose yepfuma,+ sirivha nendarama+ nemafuta ebharisamu+ nemafuta akanaka neimba yake yezvombo nezvose zvaiva papfuma yake. Hapana chinhu chavasina kuratidzwa naHezekiya muimba yake uye munzvimbo yake yose yaaitonga.+ 14  Pashure paizvozvo muprofita Isaya akapinda maiva naMambo Hezekiya akati kwaari:+ “Varume ava vati chii uye vauya kwauri vachibva kupi?”+ Naizvozvo Hezekiya akati: “Vabva kunyika iri kure, kuBhabhironi.” 15  Iye akati: “Vaonei mumba mako?” Hezekiya akati: “Vaona zvose zviri mumba mangu. Hapana chandisina kuvaratidza papfuma yangu.”+ 16  Zvino Isaya akati kuna Hezekiya: “Chinzwa shoko raJehovha,+ 17  ‘“Tarira! Mazuva achauya, uye zvose zviri mumba mako+ nezvakaunganidzwa nemadzitateguru ako kusvikira nhasi zvichaendeswa kuBhabhironi.+ Hapana chichasiyiwa,”+ Jehovha adaro. 18  “Vamwe vanakomana vako vachabuda mauri, vauchabereka, vachatorwa+ uye vachava machinda+ mumuzinda wamambo weBhabhironi.”’”+ 19  Hezekiya akabva ati kuna Isaya: “Shoko raJehovha rawataura rakanaka.”+ Iye akatizve: “Hazvina kudaro here, kana rugare nechokwadi+ zvichizoramba zviripo mumazuva angu?”+ 20  Mamwe mabasa ose aHezekiya nokuva nesimba kwake kwose nokugadzira kwaakaita dziva+ nomugero+ akabva apinza mvura muguta, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 21  Hezekiya akazorara nemadzitateguru ake;+ uye mwanakomana wake Manase+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi