2 Madzimambo 18:1-37

18  Zvino mugore rechitatu raHoshea+ mwanakomana waEraa mambo waIsraeri, Hezekiya+ mwanakomana waAhazi+ mambo waJudha akava mambo.  Akanga aine makore makumi maviri nemashanu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe ari muJerusarema. Amai vake vainzi Abhi mwanasikana waZekariya.+  Akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha,+ maererano nezvose zvakanga zvaitwa natateguru vake Dhavhidhi.+  Ndiye akabvisa nzvimbo dzakakwirira,+ akaputsa-putsa shongwe tsvene,+ akatema danda dzvene,+ akaputsa-putsa nyoka yemhangura+ yakanga yagadzirwa naMosesi;+ nokuti kusvikira kumazuva iwayo vanakomana vaIsraeri vakanga vachingoikwidzira utsi hwezvibayiro,+ uye yaimbonzi chifananidzo chenyoka yemhangura.+  Akavimba+ naJehovha Mwari waIsraeri; uye hakuna kana nomumwe akamutevera akaita saiye pamadzimambo ose aJudha,+ kunyange pane aya akanga amutangira.+  Akaramba akanamatira kuna Jehovha.+ Haana kutsauka pakumutevera, asi akaramba achichengeta mirayiro yake yakanga yarayirwa Mosesi naJehovha.+  Jehovha akava naye.+ Kwose kwaaienda, aiita nokungwara;+ uye akapandukira mambo weAsiriya, akarega kumushandira.+  Ndiye akauraya vaFiristiya+ kusvikira kuGaza+ nenharaunda dzaro, kubvira kushongwe+ yevarindi kusvikira kuguta rakavakirirwa.  Zvino mugore rechina raMambo Hezekiya, kureva gore rechinomwe raHoshea+ mwanakomana waEraa mambo waIsraeri, Sharimaneseri+ mambo weAsiriya akauya kuzorwisa Samariya, akatanga kurikomba.+ 10  Vakaritora+ pakupera kwemakore matatu; mugore rechitanhatu raHezekiya, kureva gore rechipfumbamwe raHoshea mambo waIsraeri, Samariya rakatorwa.+ 11  Pashure paizvozvo mambo weAsiriya+ akatapa+ vaIsraeri, akavaendesa kuAsiriya, akaita kuti vagare muHeira+ nomuHabhori+ parwizi rwaGozani uye mumaguta evaMedhiya,+ 12  nokuti vakanga vasina kuteerera+ inzwi raJehovha Mwari wavo, asi vakaramba vachidarika sungano yake,+ kunyange zvose izvo Mosesi+ mushumiri waJehovha akanga arayira.+ Havana kuzviteerera kana kuzviita. 13  Zvino mugore rechigumi nemana raMambo Hezekiya, Saniheribhi+ mambo weAsiriya+ akauya kuzorwisa maguta ose akanga akavakirirwa aJudha, akaatora. 14  Naizvozvo Hezekiya mambo waJudha akatuma shoko kuna mambo weAsiriya kuRakishi, achiti: “Ndakatadza. Regai kundirwisa. Ndichaita chero chinhu chipi zvacho chamunganditemera.”+ Naizvozvo mambo weAsiriya akatemera Hezekiya mambo waJudha matarenda esirivha+ mazana matatu nematarenda endarama makumi matatu. 15  Naizvozvo Hezekiya akamupa sirivha yose yakanga iri muimba yaJehovha+ nemaichengeterwa pfuma yeimba yamambo.+ 16  Panguva iyoyo Hezekiya akabvisa masuo nemagwatidziro zvetemberi yaJehovha+ zvakanga zvafukidzwa+ naHezekiya mambo waJudha, akabva apa mambo weAsiriya ndarama yacho. 17  Mambo weAsiriya+ akatuma Tatani+ naRabhisarisi naRabhisheki+ kuti vabve kuRakishi+ vaine uto guru rehondo, vaende kuna Mambo Hezekiya kuJerusarema, kuti vaende, vasvike kuJerusarema. Naizvozvo vakaenda vakasvika, vakamira pamugero+ wedziva rokumusoro,+ riri pamugwagwa mukuru wokumunda womugezi wenguo.+ 18  Vakatanga kushevedzera kuna mambo, asi Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, aitarisira imba yacho, naShebhina+ munyori naJoa mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika vakabuda, vakaenda kwavaiva. 19  Naizvozvo Rabhisheki+ akati kwavari: “Ndapota, itii kuna Hezekiya, ‘Zvanzi namambo mukuru,+ mambo weAsiriya: “Chii chaunovimba nacho?+ 20  Iwe wakati (asi zvinongova zvinhu zviri kutaurwa), ‘Kune zano+ nesimba zvokurwa.’ Zvino unovimba naani, zvawakandipandukira?+ 21  Zvino tarira! unovimba nokutsigira kwetsanga+ iyi yakapwanyika, iyo Ijipiti,+ inoti kana munhu akazvitsigisa nayo inopinda muchanza chake yochibaya. Ndizvo zvakaita Farao+ mambo weIjipiti kuna vose vaya vanovimba naye. 22  Kana mukati kwandiri, ‘Tinovimba+ naJehovha+ Mwari wedu,’ haasi iye ane nzvimbo dzakakwirira+ uye ane atari dzakabviswa naHezekiya+ here, achiti kuna Judha neJerusarema, ‘Kotamirai pamberi peatari iyi iri muJerusarema’?”’+ 23  Saka ndapota, bhejerana+ naishe wangu mambo weAsiriya, uye rega ndikupe mabhiza zviuru zviviri kuti ndione kana iwe uchikwanisa kuisa vatasvi paari.+ 24  Saka ungadzosa sei gavhuna mumwe chete pavashandi vaduku vaishe wangu,+ asi iwe uchivimba neIjipiti kuti uwane ngoro+ nevatasvi vemabhiza?+ 25  Zvino ini ndauya kuzorwa nenzvimbo ino kuti ndiiparadze ndisina kubvumirwa naJehovha here? Jehovha akati kwandiri,+ ‘Enda unorwisa nyika iyi, uiparadze.’” 26  Zvino Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya naShebhina+ naJoa+ vakati kuna Rabhisheki:+ “Tapota, taurai henyu nevashandi venyu nomutauro wechiSiriya,+ nokuti tinonzwa; musataura nesu nomutauro wevaJudha+ vanhu vari parusvingo vachinzwa.” 27  Asi Rabhisheki akati kwavari: “Ishe wangu andituma kuna ishe wenyu uye kwamuri kuti nditaure mashoko aya here? Haana kundituma kuvanhu vagere parusvingo, kuti vadye tsvina+ yavo nokunwa weti yavo pamwe chete nemi here?”+ 28  Zvino Rabhisheki akaramba akamira, akashevedzera nenzwi guru nomutauro wevaJudha;+ uye akataura kuti: “Inzwai shoko ramambo mukuru,+ iye mambo weAsiriya. 29  Zvanzi namambo, ‘Hezekiya ngaarege kukunyengerai, nokuti haakwanisi kukununurai muruoko rwangu.+ 30  Hezekiya ngaarege kuita kuti muvimbe naJehovha,+ achiti: “Chokwadi Jehovha achatinunura,+ uye guta rino harisi kuzoiswa muruoko rwamambo weAsiriya.”+ 31  Musateerera Hezekiya; nokuti zvanzi namambo weAsiriya: “Yananai neni, muuye kwandiri, mumwe nomumwe adye muzambiringa wake, mumwe nomumwe adye muonde wake+ uye mumwe nomumwe anwe mvura yomumugodhi wake,+ 32  kusvikira ndauya ndokuendesai kunyika yakaita senyika yenyu,+ nyika ine zviyo newaini itsva, nyika ine zvokudya+ neminda yemizambiringa,+ nyika yemiti yemiorivhi yemafuta nouchi;+ murambe muri vapenyu kuti murege kufa. Musateerera Hezekiya, nokuti anokufurirai achiti, ‘Jehovha achatinunura.’+ 33  Mumwe nomumwe wavanamwari vemamwe marudzi akambonunura+ nyika yake paruoko rwamambo weAsiriya here?+ 34  Vanamwari veHamati+ neApadhi+ vari kupi? Vanamwari veSefavhaimu,+ Hena,+ neIvha+ vari kupi? Vakanunura Samariya paruoko rwangu here?+ 35  Pavanamwari vose vomunyika idzi, ndevapi vakanunura nyika yavo paruoko rwangu,+ zvokuti Jehovha anganunura Jerusarema paruoko rwangu?”’”+ 36  Zvino vanhu vakaramba vakanyarara,+ havana kumupindura+ kana shoko rimwe chete, nokuti murayiro wamambo wakanga uchiti: “Musamupindura.”+ 37  Asi Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, aitarisira imba, naShebhina+ munyori naJoa+ mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika, vakasvika kuna Hezekiya nguo dzavo dzakabvaruka,+ vakamuudza mashoko aRabhisheki.

Mashoko Emuzasi