2 Madzimambo 14:1-29

14  Mugore rechipiri raJehoashi+ mwanakomana waJehoahazi mambo waIsraeri, Amaziya+ mwanakomana waJehoashi mambo waJudha akava mambo.  Akanga aine makore makumi maviri nemashanu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi maviri nemapfumbamwe ari muJerusarema. Amai vake vainzi Jehoadhini+ wokuJerusarema.  Akaramba achiita zvakarurama pamberi paJehovha,+ asi kwete satateguru vake Dhavhidhi.+ Akaita maererano nezvose zvakanga zvaitwa nababa vake Jehoashi.+  Asi nzvimbo dzakakwirira hadzina kubviswa.+ Vanhu vakanga vachiri kubayira zvibayiro nokukwidzira utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira.+  Zvino umambo hwacho pahwakanga hwangosimba muruoko rwake, akatanga kuuraya+ vashandi vake vakanga vauraya mambo, ivo baba vake.+  Asi haana kuuraya vanakomana vevaurayi vacho, maererano nezvakanyorwa mubhuku romutemo waMosesi zvakarayirwa naJehovha, achiti:+ “Madzibaba haafaniri kuurayiwa nokuda kwevanakomana, uye vanakomana havafaniri kuurayiwa nokuda kwemadzibaba; asi mumwe nomumwe achaurayirwa chivi chake.”+  Akauraya vaEdhomu+ muMupata woMunyu,+ varume zviuru gumi, akatora Sera pakurwa, rikatumidzwa kuti Jokteeri kusvikira nhasi.  Panguva iyoyo Amaziya akatuma nhume kuna Jehoashi mwanakomana waJehoahazi mwanakomana waJehu mambo waIsraeri, achiti: “Uya. Ngatirwisane takarirana chiso nechiso.”+  Jehoashi mambo waIsraeri akabva atumira shoko kuna Amaziya mambo waJudha, achiti: “Utumbambeva hwaiva muRebhanoni hwakatumira shoko kumusidhari+ waiva muRebhanoni, huchiti, ‘Ipa mwanakomana wangu mwanasikana wako kuti ave mudzimai wake.’ Asi imwe mhuka yomusango yaiva muRebhanoni yakapfuura nepo ikatsika-tsika utumbambeva hwacho.+ 10  Chokwadi, iwe wakaparadza+ Edhomu, zvino mwoyo wako waita kuti uzvikwidziridze.+ Gara nokukudzwa kwako,+ ugare mumba mako. Unodirei kukakavara+ izvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka,+ woparara iwe nevaJudha vauinavo?” 11  Asi Amaziya haana kuteerera.+ Naizvozvo Jehoashi mambo waIsraeri akauya, vakarwisana vakatarirana chiso nechiso,+ iye naAmaziya mambo waJudha, kuBheti-shemeshi+ raJudha. 12  Judha akakundwa naIsraeri,+ zvokuti mumwe nomumwe akatizira kutende rake. 13  Jehoashi mambo waIsraeri akabata Amaziya mambo waJudha mwanakomana waJehoashi mwanakomana waAhaziya kuBheti-shemeshi, vachibva vazosvika kuJerusarema, akaputsa rusvingo rweJerusarema kubvira paGedhi raEfremu+ kusvikira kuGedhi Repakona,+ makubhiti mazana mana. 14  Akatora ndarama yose nesirivha nezvinhu zvose zvaiva muimba yaJehovha+ nomunzvimbo dzaichengeterwa pfuma yeimba yamambo pamwe chete nevasungwa, akabva adzokera kuSamariya. 15  Mamwe mabasa ose aJehoashi, zvaakaita uye kuva kwake nesimba nokurwa kwaakaita naAmaziya mambo waJudha, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 16  Jehoashi akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa muSamariya+ pamwe chete nemadzimambo aIsraeri, mwanakomana wake Jerobhoamu+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 17  Amaziya+ mwanakomana waJehoashi mambo waJudha akararama kwemakore gumi nemashanu pashure pokufa kwaJehoashi+ mwanakomana waJehoahazi mambo waIsraeri.+ 18  Mamwe mabasa ose aAmaziya, haana kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha?+ 19  Vakazobatana kuti vamumukire+ vari kuJerusarema, iye akatizira kuRakishi;+ asi vakatuma vanhu, vakamutevera kuRakishi, vakamuurayira ikoko.+ 20  Naizvozvo vakamutakura nemabhiza, iye akavigwa+ muJerusarema pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi.+ 21  Vanhu vose vaJudha vakabva vatora Azariya,+ panguva yaaiva nemakore gumi nematanhatu,+ vakamugadza kuti ave mambo panzvimbo pababa vake Amaziya.+ 22  Iye akavaka Erati,+ akaridzorera kuna Judha pashure pokunge mambo arara nemadzitateguru ake. 23  Mugore rechigumi nemashanu raAmaziya mwanakomana waJehoashi mambo waJudha, Jerobhoamu+ mwanakomana waJehoashi mambo waIsraeri akava mambo muSamariya kwemakore makumi mana nerimwe chete. 24  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha. Haana kurega zvivi zvose zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ 25  Iye ndiye akadzorera muganhu waIsraeri kubvira kumuganhu weHamati+ kusvikira kugungwa reArabha,+ maererano neshoko raJehovha Mwari waIsraeri uyo akataura achishandisa mushumiri wake Jona+ mwanakomana waAmitai, muprofita wokuGati-heferi.+ 26  Nokuti Jehovha akanga aona kutambudzika kukuru kwaIsraeri.+ Kwakanga kusina asina mubatsiri kana asina zvaanobatsira, uye kwakanga kusina anobatsira Israeri.+ 27  Jehovha akanga apikira kusaparadza zita raIsraeri pasi pematenga.+ Naizvozvo akavaponesa+ noruoko rwaJerobhoamu mwanakomana waJehoashi. 28  Mamwe mabasa ose aJerobhoamu nezvose zvaakaita nokuva kwake nesimba, kurwa kwaakaita nokudzorera kwaakaita Dhamasiko+ neHamati+ kuJudha iri muIsraeri, hazvina kunyorwa here mubhuku remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 29  Jerobhoamu akazorara nemadzitateguru ake, pamwe chete nemadzimambo aIsraeri, mwanakomana wake Zekariya+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi