2 Madzimambo 13:1-25

13  Mugore rechimakumi maviri nematatu raJehoashi+ mwanakomana waAhaziya+ mambo waJudha, Jehoahazi+ mwanakomana waJehu+ akava mambo waIsraeri muSamariya kwemakore gumi nemanomwe.  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha,+ akatevera chivi chaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, chaakatadzisa Israeri nacho.+ Haana kutsauka pachiri.  Jehovha akatsamwira+ vaIsraeri kwazvo, zvokuti akavaisa muruoko rwaHazaeri+ mambo weSiriya nomuruoko rwaBheni-hadhadhi+ mwanakomana waHazaeri mazuva avo ose.  Kwapera nguva yakati, Jehoahazi akatsvaka kunzwirwa nyasha+ naJehovha, zvokuti Jehovha akamuteerera;+ nokuti akanga aona kudzvinyirirwa kwaiitwa Israeri,+ nokuti mambo weSiriya akanga avadzvinyirira.+  Naizvozvo Jehovha akapa vaIsraeri muponesi,+ zvokuti havana kuzodzvinyirirwa neSiriya, uye vanakomana vaIsraeri vakaramba vachigara mumisha yavo sezvavaiita kare.+  (Asi havana kurega chivi cheimba yaJerobhoamu, chaakatadzisa Israeri nacho.+ Akafamba machiri;+ uye kunyange danda dzvene+ rakanga rimire muSamariya.)  Nokuti iye akanga asina kusiyira Jehoahazi varwi chero vapi zvavo kunze kwevatasvi vemabhiza makumi mashanu nengoro gumi nevarume zviuru gumi vaifamba netsoka,+ nokuti mambo weSiriya akanga avaparadza,+ kuti avaite seguruva riri pari kupurwa.+  Mamwe mabasa ose aJehoahazi nezvose zvaakaita nokuva kwake nesimba, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri?  Jehoahazi akazorara nemadzitateguru ake, vakamuviga muSamariya;+ uye mwanakomana wake Jehoashi+ akatanga kutonga panzvimbo pake. 10  Mugore rechimakumi matatu nemanomwe raJehoashi mambo waJudha, Jehoashi+ mwanakomana waJehoahazi akava mambo waIsraeri muSamariya kwemakore gumi nematanhatu. 11  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+ Haana kurega zvivi zvose zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, zvaakatadzisa Israeri nazvo.+ Iye akafamba mazviri. 12  Mamwe mabasa ose aJehoashi nezvose zvaakaita nokuva kwake nesimba nokurwa kwaakaita+ naAmaziya mambo waJudha, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aIsraeri? 13  Jehoashi akazorara nemadzitateguru ake, Jerobhoamu+ akagara pachigaro chake choumambo. Jehoashi akavigwawo muSamariya pamwe chete nemadzimambo aIsraeri.+ 14  Zvino Erisha+ akanga ava kurwara nechirwere chaizomuuraya.+ Naizvozvo Jehoashi mambo waIsraeri akaenda kwaaiva, akatanga kuchemera pachiso chake achiti: “Baba vangu,+ baba vangu kani, ngoro yehondo yaIsraeri nevatasvi vake vemabhiza!”+ 15  Erisha akati kwaari: “Tora uta nemiseve.” Naizvozvo akatora uta nemiseve. 16  Akati kuna mambo waIsraeri: “Bata uta.” Naizvozvo akahubata, Erisha achibva aisa maoko ake pamaoko+ amambo. 17  Akabva ati: “Vhura hwindo rokumabvazuva.” Naizvozvo akarivhura. Erisha akazoti: “Pfura!” Naizvozvo akapfura. Zvino iye akati: “Museve waJehovha woruponeso, iwo museve woruponeso+ unorwisa Siriya! Iwe uchakunda Siriya kuAfeki+ kusvikira waiparadza chose.” 18  Zvino akati: “Tora miseve yacho.” Iye akaitora. Akabva ati kuna mambo waIsraeri: “Pfura pasi.” Naizvozvo akapfura katatu ndokurega.+ 19  Munhu waMwari wechokwadi+ akamutsamwira; nokudaro akati: “Waifanira kupfura kashanu kana katanhatu! Kudai wadaro waizokunda Siriya kusvikira waiparadza chose, asi zvino uchakunda Siriya katatu.”+ 20  Pashure paizvozvo Erisha akafa, vakamuviga.+ Zvino kwaiva nemapoka evapambi+ evaMoabhi+ aigara achiuya munyika pakutanga kwegore. 21  Zvavakanga vachiviga mumwe murume, vakaona boka revapambi. Vakabva vakanda murume wacho muguva raErisha, vakaenda. Murume wacho paakagunzva mapfupa aErisha, akabva ava mupenyu,+ akamira netsoka dzake.+ 22  Zvino Hazaeri+ mambo weSiriya akadzvinyirira+ vaIsraeri mazuva ose aJehoahazi. 23  Asi Jehovha akavanzwira nyasha,+ akavanzwira ngoni,+ akafunga nezvavo nokuda kwesungano yake+ naAbrahamu,+ Isaka+ naJakobho;+ uye haana kuda kuvaparadza,+ uye haana kuvarasa vachibva pamberi pake kusvikira zvino. 24  Hazaeri mambo weSiriya akazofa, mwanakomana wake Bheni-hadhadhi akatanga kutonga panzvimbo pake. 25  Jehoashi mwanakomana waJehoahazi akatorerazve Bheni-hadhadhi mwanakomana waHazaeri maguta aakanga atorera Jehoahazi baba vake muhondo. Jehoashi akamukunda katatu, akatorazve maguta aIsraeri.+

Mashoko Emuzasi