2 Madzimambo 11:1-21

11  Zvino Atariya+ amai vaAhaziya+ vakaona kuti mwanakomana wavo akanga afa. Naizvozvo vakasimuka, vakaparadza vana vose voumambo.+  Zvisinei Jehoshebha+ mwanasikana waMambo Jehoramu, hanzvadzi yaAhaziya, akatora Jehoashi+ mwanakomana waAhaziya, akamuba pakati pevanakomana vamambo vaizourayiwa, iye nomukadzi aimurera, akavaisa muimba yokurara yomukati, vakaramba vakamuvanza+ kuna Atariya, uye haana kuurayiwa.  Akaramba ainaye paimba yaJehovha akavanda kwemakore matanhatu, Atariya paakanga achitonga nyika.+  Zvino mugore rechinomwe Jehoyadha+ akatuma shoko, akatora vakuru vemazana vevarindi veKariya+ nevevamhanyi,+ akavaunza kwaaiva kuimba yaJehovha, akaita sungano+ navo, akaita kuti vapike+ vari paimba yaJehovha, achibva azovaratidza mwanakomana wamambo.  Akavarayira achiti: “Izvi ndizvo zvamuchaita: Chikamu chenyu chimwe chete pazvikamu zvitatu chichauya pasabata, chizonyatsorinda imba yamambo;+  uye chimwe chete pazvikamu zvitatu chichava paGedhi+ reNheyo, uye chimwe chikamu pazvikamu zvitatu chichava pagedhi riri shure kwevamhanyi; munofanira kunyatsorinda imba+ yacho muchichinjana.  Pane mapoka enyu maviri anofanira kuuya ose pasabata, uye anofanira kunyatsorinda imba yaJehovha nokuda kwamambo.  Munofanira kukomba mambo, mumwe nomumwe aine zvombo zvake muruoko rwake; uye chero munhu upi zvake anopinda pakati pemitsara achaurayiwa. Rambai muina mambo paanobuda nepaanopinda.”  Zvino vakuru vemazana+ vakaita maererano nezvose zvakanga zvarayirwa nomupristi Jehoyadha. Naizvozvo mumwe nomumwe akatora varume vake vaiuya pasabata,+ pamwe chete nevaya vaibuda pasabata, vakabva vapinda maiva nomupristi Jehoyadha. 10  Zvino mupristi akapa vakuru vemazana mapfumo nenhoo dzeraundi dzaiva dzaMambo Dhavhidhi, dzaiva muimba yaJehovha.+ 11  Vamhanyi+ vakaramba vakamira, mumwe nomumwe aine zvombo zvake muruoko rwake, kubvira kurutivi rworudyi rweimba kusvikira kurutivi rworuboshwe rweimba, pedyo neatari+ uye pedyo neimba, kumativi ose vari pedyo namambo. 12  Akabva abudisa mwanakomana+ wamambo, akaisa korona+ neChipupuriro+ paari; naizvozvo vakamugadza kuti ave mambo,+ vakamuzodza.+ Vakatanga kuombera+ vakati: “Mambo ngaararame!”+ 13  Atariya paakanzwa mheremhere yevanhu vaimhanya, akabva aenda kwaiva nevanhu kuimba yaJehovha.+ 14  Akatarira, akabva aona mambo amire pedyo nembiru+ maererano netsika yacho, vakuru nevaridzi vemabhosvo+ vari pedyo namambo, vanhu vose vomunyika yacho vachifara,+ vachiridza mabhosvo. Atariya+ akabva abvarura nguo dzake akatanga kushevedzera achiti: “Ndamukirwa! Ndamukirwa!”+ 15  Asi mupristi Jehoyadha akarayira vakuru vemazana, vakagadzwa veuto rehondo,+ akati kwavari: “Mubvisei pakati pemitsara, uye ani naani anomutevera, ngaaurayiwe nebakatwa!”+ Nokuti mupristi akanga ati: “Musamurega achiurayirwa muimba yaJehovha.” 16  Naizvozvo vakamubata, akaenda nenzira yokwaipindwa nako nemabhiza+ kweimba yamambo,+ akaurayirwa ikoko.+ 17  Jehoyadha akabva aita sungano+ pakati paJehovha+ namambo+ nevanhu, kuti vave vanhu vaJehovha; uyewo pakati pamambo nevanhu.+ 18  Pashure paizvozvo, vanhu vose vomunyika yacho vakaenda kuimba yaBhaari, vakaputsa atari dzake;+ uye vakanyatsoputsa mifananidzo yake,+ vakaurayira Metani+ mupristi waBhaari pamberi peatari dzacho.+ Zvino mupristi akagadza vatariri veimba yaJehovha.+ 19  Akatorawo vakuru vemazana nevarindi veKariya+ nevamhanyi+ nevanhu vose vomunyika yacho, kuti vabvise mambo muimba yaJehovha; uye vakazoenda nenzira yokugedhi+ revamhanyi inoenda kuimba yamambo; uye iye akagara pachigaro+ chemadzimambo. 20  Vanhu vose vomunyika yacho vakaramba vachifara;+ uye guta harina kuva nechainetsa, uye vakanga vaurayira Atariya paimba yamambo nebakatwa.+ 21  Jehoashi+ akanga aine makore manomwe paakatanga kutonga.+

Mashoko Emuzasi