1 VaTesaronika 5:1-28

5  Zvino hama, kana dziri nguva nemwaka,+ hamufaniri henyu kunyorerwa chinhu.  Nokuti imi munonyatsoziva kuti zuva raJehovha+ riri kuuya sezvinonyatsoita mbavha usiku.+  Chero panguva yavachati:+ “Rugare+ nokuchengeteka!” kuparadzwa+ kusingatarisirwi kuchabva kwakurumidza kuvawira sokurwadziwa kwomukadzi ane pamuviri;+ uye havangambopukunyuki.+  Asi imi, hama, hamusi murima,+ kuti zuva iroro rikusvikirei sezvaringaita mbavha,+  nokuti imi mose muri vanakomana vechiedza+ nevanakomana vemasikati.+ Isu hatisi vousiku kana verima.+  Naizvozvo, ngatiregei kuramba takarara+ sezvinoita vamwe vose,+ asi ngatirambei takamuka,+ takasvinura.+  Nokuti vaya vanorara+ vakajaira kurara usiku,+ uye vanodhakwa vanowanzodhakwa usiku.  Asi kana tiri isu vemasikati, ngatisvinurei tipfeke chinhu chinovhariridza chipfuva,+ chokutenda+ uye rudo uye tariro yoruponeso+ sengowani;+  nokuti Mwari haana kutisarudza kuti atiitire hasha,+ asi kuti tiwane ruponeso+ naShe wedu Jesu Kristu.+ 10  Iye akatifira,+ kuti, kana tikaramba takamuka kana kuti takarara, tizorarama pamwe chete naye.+ 11  Naizvozvo rambai muchinyaradzana nokuvakana,+ sezvamuri kutoita chaizvo.+ 12  Zvino tinokukumbirai, hama, kuti muremekedze vaya vari kushanda nesimba pakati penyu vachikutungamirirai+ munaShe uye vachikurayirai; 13  uye kuti muvakudze kwazvo murudo nokuda kwebasa ravo.+ Itai kuti muve norugare nevamwe.+ 14  Uyewo, tinokukumbirai, hama, rayirai vaya vanofamba zvisina kukodzera,+ taurai zvinonyaradza mweya yakaora mwoyo,+ tsigirai vasina simba, itirai mwoyo murefu+ vanhu vose. 15  Onai kuti hapana anotsiva zvinokuvadza nezvinokuvadza kune mumwe munhu,+ asi garai muchitevera zvakanaka kune mumwe nomumwe nokune vamwe vose.+ 16  Farai+ nguva dzose. 17  Rambai muchinyengetera.+ 18  Ongai pamusoro pezvinhu zvose.+ Nokuti izvi ndizvo zvinodiwa naMwari pamwe naKristu Jesu kwamuri. 19  Musadzima moto womudzimu.+ 20  Musazvidza zvinoprofitwa.+ 21  Ivai nechokwadi nezvinhu zvose;+ batisisai zvinhu zvakanaka kwazvo.+ 22  Regai zvakaipa zvose.+ 23  Iye Mwari worugare+ ngaakutsvenesei zvakakwana.+ Mafungiro enyu imi hama nomweya nomuviri ngazvichengetedzwe zvakanaka muzvinhu zvose pasina chazvinopomerwa pakuvapo kwaShe wedu Jesu Kristu.+ 24  Iye anokudanai akatendeka, uye achazviitawo. 25  Hama, rambai muchitinyengeterera.+ 26  Kwazisai hama dzose nokutsvoda kutsvene.+ 27  Ndiri kukurayirai kwazvo naShe kuti munosungirwa kuti tsamba ino iverengerwe hama dzose.+ 28  Mutsa usina kukodzera kuwanwa+ waShe wedu Jesu Kristu ngauve nemi.

Mashoko Emuzasi