Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 VaTesaronika 4:1-18

4  Pakupedzisira, hama, tinokukumbirai uye tinokurayirai naShe Jesu, sokugamuchira kwamakaita kurayiridza kwakabva kwatiri pamusoro pemafambiro+ amunofanira kuita kuti mufadze Mwari, sokufamba kwamuri kuita, kuti murambe muchiwedzera kuzviita zvizere.+  Nokuti munoziva mirayiro+ yatakakupai nokuna Ishe Jesu.  Nokuti izvi ndizvo zvinoda Mwari, kuti mutsveneswe,+ kuti murege ufeve;+  kuti mumwe nomumwe wenyu azive kudzora muviri wake+ oga muutsvene+ nokukudzwa,  kwete pakuda kurara nomumwe munhu kworuchiva+ sezvinoitawo mamwe marudzi+ aya asingazivi Mwari;+  kuti parege kuva nomunhu anosvika pakukuvadza opindira pakodzero dzehama yake panyaya iyi,+ nokuti Jehovha ndiye anoranga nokuda kwezvinhu zvose izvi,+ sezvatakakuudzai zvisati zvaitika, tikakupupuriraiwo kwazvo.+  Nokuti Mwari akatidana, asingabvumiri zvinhu zvisina kuchena, asi maererano noutsvene.+  Naizvozvo, munhu anozvidza+ haasi kuzvidza munhu, asi ari kuzvidza Mwari,+ uyo anoisa mudzimu wake mutsvene+ mamuri.  Zvisinei, kana kuri kudanana sehama,+ hatifaniri hedu kuti tikunyorerei, nokuti imi munodzidziswa naMwari+ kuti mudanane;+ 10  uye, chokwadi, muri kuzviitira hama dzose dziri muMakedhoniya yose. Asi tinokurayirai, hama, kuti murambe muchizviita zvizere, 11  uye kuti muvavarire kugara makanyarara,+ muchiva nehanya nezvinhu zvenyu moga+ nokushanda nemaoko enyu,+ sezvatakakurayirai; 12  kuti mufambe nenzira yakakodzera+ kuvanhu vari kunze+ uye pasina chamunoshayiwa.+ 13  Zvakare, hama, hatidi kuti musaziva pamusoro pevaya vari kurara murufu;+ kuti murege kusuruvara sezvinoitawo vamwe vose vasina tariro.+ 14  Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve,+ saizvozvowo, vaya vakarara murufu pamwe naJesu, Mwari achavaunzawo pamwe chete naye.+ 15  Nokuti izvi ndizvo zvatinokuudzai tichishandisa shoko raJehovha,+ kuti isu vapenyu tinenge tichirarama pakuvapo kwaShe+ hatizombotangiri vakarara murufu; 16  nokuti Ishe achaburuka kudenga+ achishevedzera nesimba, nenzwi rengirozi huru+ nebhosvo+ raMwari, uye vaya vakafa vari pamwe naKristu vachatanga kumuka.+ 17  Pashure paizvozvo isu vapenyu tiri kurarama, tichatorwa+ mumakore,+ pamwe chete navo,+ kuti tisangane+ naShe mumhepo; uye nokudaro tichava naShe nguva dzose.+ 18  Naizvozvo rambai muchinyaradzana nemashoko aya.

Mashoko Emuzasi