1 VaTesaronika 3:1-13

3  Nokudaro, patakanga tisingachagoni kutsungirira, takaona zvakanaka kuti tisiyiwe tiri toga muAtene;+  uye takatuma Timoti,+ hama yedu uye mushumiri waMwari pakuparidza mashoko akanaka+ pamusoro paKristu, kuti akusimbisei nokukunyaradzai nokuda kwokutenda kwenyu,  kuti parege kuva neanozununguswa nokutambudzika uku.+ Nokuti imi munoziva kuti takagadzwa nokuda kwechinhu ichochi.+  Chokwadi, pataivawo nemi, taiwanzokuudzai zvisati zvaitika+ kuti taifanira kutambudzika,+ sokuitikawo kwazvakaita uye sokuziva kwamunoita.+  Chokwadi, ndokusaka pandakanga ndisingachagoni kutsungirira, ndakamutuma kuti ndizive nezvokutendeka kwenyu,+ zvimwe Muedzi+ angadai akakuedzai, uye basa redu ringadai rakava pasina.+  Asi Timoti achangobva kusvika kwatiri achibva kwamuri+ uye atipa mashoko akanaka pamusoro pokutendeka kwenyu norudo+ rwenyu, kuti munoramba muchitiyeuka zvakanaka nguva dzose, muchisuwa kutiona, chokwadi, sezvatinokuitaiwo.+  Ndokusaka, hama, takanyaradzwa+ pamusoro penyu munhamo yedu yose nokutambudzika nokutendeka kwamunoratidza,+  nokuti zvino isu tinorarama kana imi mumire zvakasimba munaShe.+  Nokuti kuonga Mwari kwakadini kwatinogona kuitawo pamusoro penyu nokuda kwomufaro wose watiri kufara nawo+ nokuda kwenyu pamberi paMwari wedu, 10  tichiteterera zvinopfuura zvatinoita nguva dzose usiku nemasikati+ kuti tione zviso zvenyu uye kuti tizadzise zvinhu zviri kushayikwa pakutenda kwenyu?+ 11  Zvino Mwari wedu uye Baba vedu naShe wedu Jesu+ ngavatungamirire kuuya kwedu kwamuri zvinobudirira. 12  Zvakare, Ishe ngaaite kuti muwedzere,+ chokwadi, ngaaite kuti mukure, pakuda+ mumwe nomumwe uye vose, sezvatinoitawo kwamuri; 13  kuti aite kuti mwoyo yenyu isimbe, irege kuva nechainopomerwa+ muutsvene pamberi paMwari wedu uye Baba vedu pakuvapo+ kwaShe wedu Jesu aine vatsvene vake vose.+

Mashoko Emuzasi