1 VaTesaronika 1:1-10

1  Pauro naSirivhano+ naTimoti,+ kuungano yevaTesaronika iri pamwe+ naMwari Baba naShe Jesu Kristu: Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare ngazvive nemi.+  Tinogara tichionga Mwari patinotaura nezvenyu mose muminyengetero yedu,+  nokuti tinoramba tichifunga nezvebasa renyu rinobva pakutenda+ nebasa renyu rorudo nokutsungirira kwenyu nokuda kwetariro+ yenyu yamuinayo munaShe wedu Jesu Kristu pamberi paMwari wedu uye Baba vedu.  Nokuti tinoziva, imi hama dzinodiwa naMwari, kukusarudzai kwaakaita,+  nokuti mashoko akanaka atinoparidza haana kuuya kwamuri nokutaura kwoga asiwo nesimba+ nomudzimu mutsvene nokuva nechokwadi kwakasimba,+ sokuziva kwamunoita kuti takava vanhu vorudzii kwamuri nokuda kwenyu;+  uye imi makava vatevedzeri+ vedu nevaIshe,+ zvamakagamuchira shoko muchitambudzika+ kwazvo muine mufaro unopiwa nomudzimu mutsvene,+  zvokuti makava muenzaniso kuvatendi vose vomuMakedhoniya nevomuAkaya.  Chokwadi ndechokuti, shoko raJehovha+ harina kunzwika muMakedhoniya neAkaya chete richibva kwamuri, asi kutenda kwenyu+ muna Mwari kwapararira kwose kwose+ munzvimbo dzose, zvokuti hapana chatinofanira kutaura hedu.  Nokuti ivo vanoramba vachitaura pamusoro penzira yatakatanga kupinda nayo pakati penyu uye kutendeukira kuna Mwari kwamakaita muchibva kuzvidhori+ zvenyu kuti mushandire Mwari mupenyu+ uye wechokwadi,+ 10  uye kuti mumirire+ Mwanakomana wake achibva kumatenga,+ waakamutsa kubva kuvakafa,+ iye Jesu, anotinunura pahasha dziri kuuya.+

Mashoko Emuzasi