Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 VaKorinde 8:1-13

8  Zvino pamusoro pezvokudya zvakapirwa kuzvidhori:+ tinoziva kuti tose tine zivo.+ Zivo inoita kuti munhu azvitutumadze, asi rudo runovaka.+  Kana paine munhu anofunga kuti awana zivo pamusoro pechimwe chinhu,+ iye haasati achiziva sokuchiziva kwaanofanira kuita.+  Asi kana munhu achida Mwari,+ iyeyu anozivikanwa naye.+  Zvino pamusoro pokudya+ zvokudya zvakapirwa kuzvidhori, tinoziva kuti chidhori hachisi chinhu+ munyika, uye kuti hapana mumwe Mwari kunze kwomumwe chete.+  Nokuti kunyange variko vanonzi “vanamwari,”+ kungava kudenga+ kana panyika,+ zvakuine “vanamwari” vazhinji ne“madzishe”+ mazhinji,  chokwadi kwatiri kuna Mwari mumwe chete+ ivo Baba,+ zvinhu zvose zvinobva kwaari, uye isu tiri vake;+ uye kuna Ishe mumwe chete,+ iye Jesu Kristu,+ zvinhu zvose zviripo naye,+ nesu tiripo naye.  Kunyange zvakadaro, zivo iyi haisi muvanhu vose;+ asi vamwe, zvavakajaira chidhori kusvikira zvino, vanodya zvokudya sechimwe chinhu chakabayirwa chidhori,+ uye hana yavo inosvibiswa, zvaisina simba.+  Asi zvokudya hazvizotirumbidzi kuna Mwari;+ kana tikasadya, hatishayiwi chinhu, uye, kana tikadya, hatizviwaniri kukudzwa.+  Asi rambai muchichenjerera kuti zvimwe kodzero yenyu iyi irege kuva chinhu chinogumbura vaya vasina simba.+ 10  Nokuti kana paine anokuona, iwe une zivo, wakatsenhama uchidya mutemberi yezvidhori, hana yaiyeyo asina simba haizoshingiswi here zvokusvika pakudya zvokudya zvakapirwa kuzvidhori?+ 11  Chokwadi, nezivo yako, munhu asina simba ari kuparadzwa, iyo hama yako yakafirwa naKristu.+ 12  Asi pamunotadzira hama dzenyu saizvozvo muchikuvadza hana+ dzavo dzisina simba, muri kutadzira Kristu. 13  Naizvozvo, kana zvokudya zvichiita kuti hama yangu igumbuke,+ handichazombodyizve nyama, kuti ndirege kuita kuti hama yangu igumbuke.+

Mashoko Emuzasi