Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 VaKorinde 5:1-13

5  Chokwadi zviri kunzi pakati penyu pari kuitwa ufeve,+ ufeve husingambowaniki kunyange pakati pemamwe marudzi, hwokuti mumwe munhu ane mudzimai wababa vake.+  Munotozvitutumadza+ henyu, maisafanira here kuchema,+ kuti munhu akaita chinhu ichi abviswe pakati penyu?+  Somuenzaniso, ini kunyange ndisipo mumuviri ndiripo mumudzimu, chokwadi ndatotonga+ munhu akaita saizvozvi, sezvinonzi ndiripo,  kuti muzita raShe wedu Jesu, pamunenge maungana, pamwe chete nemafungiro angu nesimba raShe wedu Jesu,+  muise munhu akadaro kuna Satani+ kuti nyama iparadzwe, kuti mudzimu+ weungano uchengetedzwe pazuva raShe.+  Chikonzero chenyu chokuzvirumbidza+ hachina kumbonaka. Hamuzivi here kuti mbiriso shomanana inovirisa+ mukanyiwa wose?+  Bvisai mbiriso yekare, kuti muve mukanyiwa mutsva,+ zvamusina kuvira. Nokuti, chokwadi, Kristu+ paseka+ yedu, akabayirwa.+  Naizvozvo ngatichengete mutambo,+ kwete nembiriso yekare,+ kana nembiriso+ youshati nouipi,+ asi nemakeke asina kuviriswa okutendeseka nechokwadi.+  Mutsamba yangu ndakakunyorerai kuti murege kufambidzana nezvifeve, 10  ndisingarevi kuti murege zvachose kufambidzana nezvifeve+ zvenyika+ ino kana vanhu vanokara nemakororo kana vanonamata zvidhori. Dai zvakadaro, chokwadi maizofanira kubva panyika.+ 11  Asi zvino ndiri kukunyorerai kuti murege kufambidzana+ nomunhu wose anonzi hama iye ari chifeve kana munhu anokara+ kana anonamata zvidhori kana anotuka kana chidhakwa+ kana gororo, musambodya nomunhu akadaro. 12  Nokuti ndinei nokutonga vari kunze?+ Imi hamutongi vari mukati here,+ 13  Mwari achitonga vari kunze?+ “Bvisai munhu akaipa pakati penyu.”+

Mashoko Emuzasi