1 VaKorinde 3:1-23

3  Naizvozvo, hama, ndakanga ndisingakwanisi kutaura nemi sendiri kutaura nevanhu vomudzimu,+ asi nevanhu venyama, nevacheche+ muna Kristu.  Ndakakupai mukaka, kwete chimwe chinhu chokudya,+ nokuti makanga musati masimba zvakakwana. Chokwadi, nazvino hamuna kusimba zvakakwana,+  nokuti muchiri venyama.+ Pakati penyu zvapaine godo nokukakavadzana,+ hamusi venyama here uye hamusi kufamba sezvinoita vanhu here?+  Nokuti mumwe paanoti: “Ini ndiri waPauro,” asi mumwe achiti: “Ini waAporo,”+ hamusi vanhuwo zvavo here?  Saka, Aporo chii?+ Chokwadi, Pauro chii? Vashumiriwo+ zvavo vakaita kuti muve vatendi, mumwe nomumwe sezvaakapiwa naShe.  Ini ndakadyara,+ Aporo akadiridza,+ asi Mwari akaramba achiita kuti zvikure;+  zvokuti anodyara kana anodiridza haasi chinhu,+ asi Mwari anoita kuti zvikure.+  Zvino anodyara neanodiridza vamwe chete,+ asi munhu mumwe nomumwe achawana mubayiro wake maererano nebasa rake.+  Nokuti tiri vashandi pamwe chete naMwari.+ Imi muri munda waMwari uri kurimwa,+ muri chivako chaMwari.+ 10  Maererano nomutsa usina kukodzera kuwanwa+ waMwari wandakaitirwa, somutungamiriri akachenjera wemabasa ezvokuvaka ndakavaka nheyo,+ asi mumwe munhu ari kuvaka pairi. Asi mumwe nomumwe ngaarambe achichenjerera mavakiro aari kuita pairi.+ 11  Nokuti hapana munhu anogona kuvaka imwe nheyo+ chero ipi zvayo kunze kweyakatovakwa, iyo iri Jesu Kristu.+ 12  Zvino kana munhu achivaka panheyo yacho nendarama, nesirivha, nematombo anokosha, nematanda, nouswa, nemashanga, 13  basa romumwe nomumwe richaiswa pachena, nokuti zuva racho richariratidza, nokuti richaratidzwa nomoto;+ uye moto ucharatidza kuti basa romumwe nomumwe nderorudzii. 14  Kana basa romunhu raakavaka panheyo yacho rikaramba riripo,+ iye achawana mubayiro;+ 15  kana basa romunhu rikatsva, acharasikirwa, asi iye achaponeswa;+ asi, kana zvakadaro, zvichaita sokunge apfuura nomumoto.+ 16  Hamuzivi here kuti imi muri temberi yaMwari,+ uye kuti mudzimu waMwari unogara mamuri?+ 17  Kana munhu akaparadza temberi yaMwari, Mwari achamuparadza;+ nokuti temberi yaMwari itsvene,+ imi ndimi temberi yacho.+ 18  Ngaparege kuva nomunhu anozvinyengera: Kana pakati penyu paine munhu anofunga kuti akachenjera+ mumamiriro ezvinhu epanguva ino, ngaave benzi, kuti ave akachenjera.+ 19  Nokuti uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari;+ nokuti zvakanyorwa kuti: “Iye anobata vakachenjera mukunyengera kwavo.”+ 20  Uyezve: “Jehovha anoziva kuti kufunga kwevanhu vakachenjera hakuna zvakunobatsira.”+ 21  Nokudaro ngaparege kuva naani naani anozvirumbidza nevanhu; nokuti zvinhu zvose ndezvenyu,+ 22  angava Pauro kana Aporo+ kana Kefasi kana nyika kana upenyu kana rufu kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvinhu zvichauya,+ zvinhu zvose ndezvenyu; 23  nemiwo muri vanhu vaKristu;+ uye Kristuwo, ndewaMwari.+

Mashoko Emuzasi