Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 VaKorinde 2:1-16

2  Naizvozvo ini, pandakauya kwamuri, hama, handina kuuya nematauriro+ kana kuti uchenjeri zvokushamisira, ndichikuzivisai chakavanzika chitsvene+ chaMwari.  Nokuti ndakasarudza kusaziva chero chinhu chipi zvacho pakati penyu kunze kwaJesu Kristu,+ akarovererwa.  Ndakauya kwamuri ndisina simba, ndichitya uye ndichidedera kwazvo;+  uye kutaura kwangu nezvandakaparidza zvakanga zvisina mashoko okunyengetedza ouchenjeri asi zvairatidza kuva nomudzimu nesimba,+  kuti kutenda kwenyu kuve musimba raMwari,+ kwete muuchenjeri hwevanhu.+  Zvino tinotaura uchenjeri pakati pevaya vakura,+ asi kwete uchenjeri+ hwomumamiriro ezvinhu epanguva ino kana huya hwevatongi vomumamiriro ezvinhu epanguva ino,+ vaya vachaparara.+  Asi tinotaura uchenjeri hwaMwari muchakavanzika chitsvene,+ uchenjeri hwakavanzika, hwakafanogadzwa naMwari mamiriro+ ezvinhu epanguva yacho asati avapo kuti isu tikudzwe.  Hapana mumwe wevatongi+ vomumamiriro ezvinhu epanguva ino akasvika pakuziva uchenjeri uhwu,+ nokuti kudai vakanga vahuziva vangadai vasina kuroverera+ Ishe anokudzwa.  Asi sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Ziso harina kuona nenzeve haina kunzwa, uyewo mumwoyo momunhu hamuna kufungwa zvinhu izvo Mwari akagadzirira vaya vanomuda.”+ 10  Nokuti Mwari akazvizarurira+ isu achishandisa mudzimu wake,+ nokuti mudzimu+ unoongorora zvinhu zvose, kunyange zvinhu zvakadzama+ zvaMwari. 11  Nokuti pakati pevanhu ndiani anoziva zvinhu zvomunhu, kunze kwomudzimu+ wake uri maari? Saizvozvowo, hapana akasvika pakuziva zvinhu zvaMwari, kunze kwomudzimu+ waMwari. 12  Zvino takagamuchira, kwete mudzimu+ wenyika, asi mudzimu+ unobva kuna Mwari, kuti tizive zvinhu zvatakapiwa nomutsa naMwari.+ 13  Tinotaurawo zvinhu izvi, kwete nemashoko anodzidziswa nouchenjeri hwevanhu,+ asi neaya anodzidziswa nomudzimu,+ patinotsanangura zvinhu zvomudzimu tichishandisa mashoko omudzimu.+ 14  Asi munhu wenyama haagamuchiri zvinhu zvomudzimu waMwari, nokuti upenzi kwaari; uye haagoni kusvika pakuzviziva,+ nokuti zvinoongororwa mumudzimu. 15  Zvisinei, chokwadi munhu womudzimu+ anoongorora zvinhu zvose, asi iye haaongororwi+ nomunhu chero upi zvake. 16  Nokuti “ndiani akasvika pakuziva pfungwa dzaJehovha,+ kuti amurayiridze?”+ Asi isu tine pfungwa+ dzaKristu.

Mashoko Emuzasi