1 VaKorinde 16:1-24

16  Zvino pamusoro pokuunganidzira+ vatsvene+ zvinhu, sezvandakarayira ungano dzeGaratiya,+ imi itaiwo saizvozvo.  Zuva rokutanga kwevhiki roga roga mumwe nomumwe wenyu ngaatsaure chimwe chinhu ari kumba kwake achichengete, maererano nokubudirira kwaangave achiita, kuti pandinosvika kuunganidza kurege kuitwa panguva iyoyo.  Asi pandinosvika ikoko, chero vanhu vamunenge mabvumira netsamba,+ ndichavatuma kuti vaende nechipo chenyu chomutsa kuJerusarema.  Zvisinei, kana zvichikodzera kuti ini ndiendewo ikoko, vachaenda neni ikoko.  Asi ndichauya kwamuri pandinenge ndapfuura nokuMakedhoniya, nokuti ndiri kupfuura nokuMakedhoniya;+  uye zvichida ndichagara kana kutopedza mwaka wechando ndinemi, kuti mundiperekedze+ zvishoma kwandingave ndichienda.  Nokuti handidi kukuonai iye zvino pandinenge ndichipfuura, nokuti ndinotarisira kuramba ndinemi kwenguva yakati,+ kana Jehovha+ akabvumira.+  Asi ndicharamba ndiri muEfeso+ kusvikira pamutambo wePendekosti;  nokuti ndakazarurirwa suo guru rebasa,+ asi pane vashori vazhinji. 10  Zvisinei, kana Timoti+ akasvika, itai kuti arege kutya pakati penyu, nokuti ari kuita basa raJehovha,+ sezvandiri kuitawo. 11  Naizvozvo, ngaparege kuva nomunhu anomuzvidza.+ Muperekedzei zvishoma norugare, kuti asvike kuno kwandiri, nokuti ini nedzimwe hama takamumirira. 12  Zvino pamusoro paAporo+ hama yedu, ndakamuteterera kwazvo kuti auye kwamuri pamwe chete nedzimwe hama, asi akanga asingambodi kuuya iye zvino; asi achauya kana awana mukana. 13  Rambai makamuka,+ mirai makasimba mukutenda,+ rambai muchiita sevarume,+ ivai nesimba.+ 14  Zvinhu zvenyu zvose ngazviitike norudo.+ 15  Hama, zvino ndinokurayirai kuti: Munoziva kuti imba yaStefanasi ndiyo zvibereko zvokutanga+ zveAkaya uye kuti yakazvipa kuti ishumire vatsvene.+ 16  Rambaiwo muchizviisa pasi pevanhu vakadaro uye pomunhu wose anoshandira pamwe nevamwe uye anoshanda nesimba.+ 17  Asi ndinofara nokuvapo kwaStefanasi+ naFochunato naAkaiko, nokuti vakatsiva kusavapo kwenyu pano. 18  Nokuti vakazorodza mwoyo*+ wangu nowenyu. Naizvozvo bvumai varume vakadaro.+ 19  Ungano dzeEzhiya dzinokukwazisai.+ Akwira naPriska pamwe chete neungano iri mumba mavo+ vanokukwazisai nomwoyo wose munaShe. 20  Hama dzose dzinokukwazisai. Kwazisanai nokutsvoda kutsvene.+ 21  Heino kwaziso yangu, yangu ini Pauro, yanyorwa noruoko rwangu.+ 22  Kana munhu asina rudo rukuru naShe, ngaave akatukwa.+ Haiwa imi Ishe wedu, uyai!+ 23  Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu ngauve nemi. 24  Rudo rwangu ngaruve nemi mose muri pamwe naKristu Jesu.

Mashoko Emuzasi

1VaK 16:​18 Kureva, “mudzimu.”