1 VaKorinde 15:1-58

15  Zvino, hama, ndinokuzivisai, mashoko akanaka+ andakakuzivisai,+ amakagamuchirawo, iwo amakamirawo maari.+  Muri kuponeswawo+ nemashoko andakataura pandakakuzivisai mashoko akanaka, kana muri kuabatisisa, kutoti, chokwadi, kana imi makava vatendi pasina.+  Nokuti pazvinhu zvokutanga ndakakugamuchidzai zviya zvandakagamuchirawo,+ kuti Kristu akafira zvivi zvedu maererano neMagwaro;+  uye kuti akavigwa,+ chokwadi, kuti akamutswa+ pazuva rechitatu+ maererano neMagwaro;+  uye kuti akazviratidza kuna Kefasi,+ akazozviratidza kune vane gumi nevaviri.+  Pashure paizvozvo akazviratidza kuhama dzinopfuura mazana mashanu panguva imwe chete, vazhinji vadzo vapenyu kusvikira panguva ino,+ asi vamwe vakarara murufu.  Pashure paizvozvo akazviratidza kuna Jakobho,+ akazozviratidza kuvaapostora vose;+  asi pakupedzisira akazviratidzawo kwandiri+ sokunge kumunhu akaberekwa nguva isati yakwana.  Nokuti ini ndiri muduku+ pavaapostora vose, uye handina kukodzera kunzi muapostora, nokuti ndakatambudza+ ungano yaMwari. 10  Asi ndiri zvandiri nomutsa usina kukodzera kuwanwa+ waMwari. Mutsa wake usina kukodzera kuwanwa waakandiitira hauna kuva mutsa usina zvaunobatsira,+ asi ndakashanda kuvapfuura vose,+ kwete ini asi mutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari wandiinawo.+ 11  Zvisinei, ndingava ini kana ivo, tiri kuparidza saizvozvo uye imi makatenda saizvozvo.+ 12  Zvino kana Kristu ari kuparidzwa kuti akamutswa kubva kuvakafa,+ sei vamwe pakati penyu vachiti hapana kumuka kwevakafa?+ 13  Chokwadi, kana kusina kumuka kwevakafa, naKristu haana kumutswawo.+ 14  Asi kana Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu chokwadi hakuna zvakunobatsira, uye kutenda kwedu hakuna zvakunobatsira.+ 15  Zvakare, isu tinganziwo tiri zvapupu zvenhema zvaMwari,+ nokuti takapupura+ zvinopesana naMwari kuti iye akamutsa Kristu,+ asi iye asina kumumutsa kana chiri chokwadi kuti vakafa havazomutswi.+ 16  Nokuti kana vakafa vasingazomutswi, Kristu haana kumutswawo. 17  Uyezve, kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakubatsiri; muchiri muzvivi zvenyu.+ 18  Chokwadi, vaya vakararawo murufu pamwe+ naKristu vakaparara.+ 19  Kana takava netariro muna Kristu+ muupenyu huno chete, tiri vanhu vanosiririsa kupfuura vanhu vose. 20  Zvisinei, zvino Kristu akamutswa kuvakafa,+ icho chibereko chokutanga+ pane vaya vakarara murufu.+ 21  Nokuti rufu+ zvaruripo nokuda kwomunhu, kumuka+ kwevakafa kuripowo nokuda kwomunhu. 22  Nokuti vose zvavari kufa muna Adhamu,+ saizvozvowo vose vachaitwa vapenyu muna Kristu.+ 23  Asi mumwe nomumwe padzoro rake: Kristu chibereko chokutanga,+ kwozotevera vaya vari vaKristu, munguva yokuvapo kwake.+ 24  Kwozotevera mugumo, paanogamuchidza umambo kuna Mwari wake uye Baba, paanenge aparadza hurumende dzose nechiremera chose nesimba.+ 25  Nokuti anofanira kutonga samambo kusvikira Mwari aisa vavengi vose pasi petsoka dzake.+ 26  Muvengi wokupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu.+ 27  Nokuti Mwari “akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake.”+ Asi paanoti ‘zvinhu zvose zvakaiswa pasi,’+ zviri pachena kuti hazvibatanidzi uyo akaisa zvinhu zvose pasi pake.+ 28  Asi zvinhu zvose pazvinenge zvaiswa pasi pake,+ Mwanakomana achabva azviisawo pasi poUyo+ akaisa zvinhu zvose pasi pake, kuti Mwari ave zvinhu zvose kuvanhu vose.+ 29  Kana zvisina kudaro, vari kubhabhatidzwa kuti vave vakafa vachaitei?+ Kana vakafa vasingazombomutswi,+ vari kubhabhatidzirweiwo+ kuti vave vakafa? 30  Nei tiriwo mungozi awa imwe neimwe?+ 31  Zuva nezuva ndinotarisana norufu.+ Izvi ndinozvisimbisa nokupembera nomufaro+ kwandinoita pamusoro penyu, hama, kwandinoita muna Kristu Jesu Ishe wedu. 32  Kana ndakarwa nezvikara muEfeso+ sezvakaitwa nevamwe vanhu, izvozvo zvinondibatsirei? Kana vakafa vasingazomutswi, “ngatidye, ngatinwe, nokuti mangwana tichafa.”+ 33  Musatsauswa. Ushamwari hwakaipa hunoshatisa tsika dzinobatsira.+ 34  Pengenukai+ nenzira yakarurama uye musava netsika yokuita chivi, nokuti vamwe havazivi Mwari.+ Ndiri kutaura kuti ndikunyadzisei.+ 35  Kunyange zvakadaro, mumwe munhu achati: “Vakafa vachamutswa sei? Chokwadi, vachauya nomuviri worudzii?”+ 36  Iwe benzi! Chaunodyara hachiitwi chipenyu kunze kwokunge chatanga chafa;+ 37  uye kana chiri chaunodyara, haudyari muviri uchavapo, asi tsanga+ chete, ingava yegorosi kana chero ipi zvayo yedzimwe dzose; 38  asi Mwari anoipa muviri+ sezvaanenge ada,+ uye anopa mbeu imwe neimwe muviri wayo. 39  Nyama yose haina kufanana, asi kune yevanhu, uye kune imwe nyama yezvipfuwo, imwe nyama yeshiri, neimwe yehove.+ 40  Uye kune miviri yokudenga,+ nemiviri yepanyika;+ asi kubwinya+ kwemiviri yokudenga ndokumwe, uye kwemiviri yepanyika ndokumwewo. 41  Kubwinya kwezuva+ ndokumwe, uye kubwinya kwomwedzi+ ndokumwe, kubwinya kwenyeredzi+ ndokumwe; chokwadi, nyeredzi imwe neimwe inosiyana neimwe pakubwinya. 42  Ndizvo zvakaitawo kumutswa kwevakafa.+ Unodyarwa mukuora, unomutswa mukusaora.+ 43  Unodyarwa mukuzvidzwa,+ unomutsirwa mukubwinya.+ Unodyarwa usina simba,+ unomutswa wava nesimba.+ 44  Unodyarwa uri muviri wenyama,+ unomutswa uri muviri womudzimu.+ Kana kuine muviri wenyama, kunewo womudzimu. 45  Zvakatonyorwa kuti: “Munhu wokutanga Adhamu akava mweya mupenyu.”+ Adhamu wokupedzisira akava mudzimu+ unopa upenyu.+ 46  Kunyange zvakadaro, chokutanga hachisi chiya chomudzimu, asi chenyama, kwozotevera chomudzimu.+ 47  Munhu wokutanga akabva panyika uye akaitwa neguruva;+ munhu wechipiri akabva kudenga.+ 48  Zvakaita munhu akaitwa neguruva,+ ndizvo zvakaitawo vaya vakaitwa neguruva; uye zvakaita munhu wokudenga,+ ndizvo zvakaitawo vaya vokudenga.+ 49  Zvatakava nomufananidzo+ womunhu akaitwa neguruva, tichavawo nomufananidzo+ womunhu wokudenga. 50  Zvisinei, hama, ndinotaura izvi, kuti nyama neropa hazvingagari nhaka youmambo hwaMwari,+ uyewo kuora hakugari nhaka yokusaora.+ 51  Tarirai! Ndinokuudzai chakavanzika chitsvene chokuti: Hatizorari tose murufu, asi tose tichachinjwa,+ 52  munguva dukuduku, mukubwaira kweziso, mukurira kwebhosvo rokupedzisira. Nokuti bhosvo+ richarira, vakafa vachamutswa vasingachaori, uye isu tichachinjwa. 53  Nokuti ichi chinoora chinofanira kupfeka kusaora,+ uye ichi chinofa+ chinofanira kupfeka kusafa. 54  Asi ichi chinoora pachinopfeka kusaora uye ichi chinofa pachinopfeka kusafa, shoko rakanyorwa richabva raitika rinoti: “Rufu+ rwaparadzwa nokusingaperi.”+ 55  “Rufu, kukunda kwako kuri kupi? Rufu, kuruma kwako kuri kupi?”+ 56  Kuruma+ kunobereka rufu chivi, asi simba rechivi Mutemo.+ 57  Asi Mwari ngaaongwe, nokuti anoita kuti tikunde naShe wedu Jesu Kristu!+ 58  Naizvozvo, hama dzangu dzinodiwa, ivai vakasimba,+ musingazununguki, muchigara muine zvizhinji zvokuita mubasa raShe,+ muchiziva kuti basa renyu harisi pasina+ munaShe.

Mashoko Emuzasi