Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 VaKorinde 13:1-13

13  Kana ndikataura nendimi+ dzevanhu nedzengirozi asi ndisina rudo, ndava sendarira inorira kana kuti makwakwakwa esimbi anorira.+  Kana ndiine chipo chokuprofita+ uye ndichiziva zvakavanzika zvitsvene+ zvose nezivo+ yose, uye kana ndiine kutenda kwose zvokuti ndinobvisa makomo,+ asi ndisina rudo, handisi chinhu.+  Kana ndikapa zvinhu zvangu zvose kuti ndidyise vamwe,+ uye kana ndikapa muviri wangu sechibayiro,+ kuti ndizvirumbidze, asi ndisina rudo,+ handimbobatsirwi.  Rudo+ rune mwoyo murefu+ uye rune mutsa.+ Rudo haruna godo,+ haruzvikudzi,+ haruzvitutumadzi,+  haruzvibati zvisina kufanira,+ haruzvitsvakiri zvarwo,+ harutsamwi.+ Haruchengeti mafi.+  Harufariri zvisina kururama,+ asi runofara nechokwadi.+  Runoshivirira zvinhu zvose,+ runotenda zvinhu zvose,+ rune tariro pazvinhu zvose,+ runotsungirira zvinhu zvose.+  Rudo harumboperi.+ Asi kana zviri zvipo zvokuprofita, zvichagumiswa; kana dziri ndimi, dzichaguma; kana iri zivo, ichagumiswa.+  Nokuti tine zivo isina kukwana+ uye tinoprofita zvisina kukwana;+ 10  asi kana zvakakwana zvasvika,+ zvisina kukwana zvichagumiswa. 11  Pandaiva mucheche, ndaitaura somucheche, ndaifunga somucheche, ndairangarira somucheche; asi zvino zvandava murume,+ ndakarega miitiro youcheche. 12  Nokuti panguva ino tinoonera mumadzerere negirazi resimbi,+ asi panguva iyoyo tichaonana chiso nechiso.+ Panguva ino ndinoziva zvisina kukwana, asi panguva iyoyo ndichaziva zvakarurama sokuzivikanwa zvakarurama kwandinoitwa.+ 13  Zvino, zvisinei, kutenda, tariro, rudo, zvitatu izvi, zvinoramba zviripo; asi chikuru pane zvose rudo.+

Mashoko Emuzasi