1 VaKorinde 12:1-31

12  Zvino pamusoro pezvipo zvomudzimu,+ hama, handidi kuti muve vasingazivi.  Munoziva kuti pamaiva vanhu vemamwe marudzi,+ maitungamirirwa kunonamata zvidhori+ izvozvo zvisingatauri+ sokutungamirirwa kwamaiitwa.  Naizvozvo ndingada kuti muzive kuti hapana munhu anoti kana achitaura achishandisa mudzimu waMwari oti: “Jesu akatukwa!”+ uye hapana munhu angati: “Jesu ndiShe!” kana asingashandisi mudzimu mutsvene.+  Zvino kune zvipo zvakasiyana-siyana,+ asi kune mudzimu mumwe chete;+  kune ushumiri hwakasiyana-siyana,+ asi kuna Ishe mumwe chete;+  kune mabasa akasiyana-siyana,+ asi Mwari mumwe chete+ ndiye anoita mabasa ose muvanhu vose.+  Asi mudzimu unooneka kuti uri kushanda pane mumwe nomumwe nokuda kwechinangwa chinobatsira.+  Somuenzaniso, mumwe anopiwa kutaura kwouchenjeri nomudzimu,+ mumwe kutaura kwezivo+ maererano nomudzimu wakafanana,  mumwe kutenda+ nomudzimu wakafanana, mumwe zvipo zvokurapa+ nomudzimu iwoyo wakafanana, 10  mumwezve kuita mabasa esimba,+ mumwe kuprofita,+ mumwe ungwaru+ hwokutaura kwakafuridzirwa,+ mumwe ndimi dzakasiyana-siyana,+ uye mumwe kududzirwa+ kwendimi. 11  Asi mudzimu mumwe iwoyo unoita mabasa ose aya,+ uchigovera+ mumwe nomumwe sezvaunoda.+ 12  Nokuti muviri zvauri mumwe chete asi uine nhengo zhinji, uye nhengo dzose dzomuviri iwoyo, kunyange dziri zhinji, idzo muviri mumwe chete,+ ndizvo zvakaitawo Kristu.+ 13  Nokuti chokwadi tose takabhabhatidzwa+ nomudzimu mumwe chete kuti tive muviri mumwe chete, tingava vaJudha kana vaGiriki, tingava varanda kana vakasununguka, uye tose takaitwa kuti tinwe+ mudzimu mumwe chete. 14  Nokuti chokwadi, muviri hausi nhengo imwe chete, asi zhinji.+ 15  Kana tsoka ikati: “Zvandisiri ruoko, handisi rutivi rwomuviri,” hazvirevi kuti haisi rutivi rwomuviri nokuda kwaizvozvo.+ 16  Uye kana nzeve ikati: “Zvandisiri ziso, handisi rutivi rwomuviri,” hazvirevi kuti haisi rutivi rwomuviri nokuda kwaizvozvo.+ 17  Kudai muviri wose waiva ziso, kunzwa kungadai kuri kupi? Kudai wose waiva kunzwa, kunhuhwidza kungadai kuri kupi? 18  Asi zvino Mwari akaisa nhengo mumuviri, imwe neimwe yadzo, sezvaaida.+ 19  Kudai dzose dzaiva nhengo imwe chete,+ muviri ungadai uri kupi? 20  Zvino idzo inhengo zhinji,+ asi muviri mumwe chete. 21  Ziso haringati kuruoko: “Handina basa newe”; kana kuti, zvakare, musoro haungati kutsoka: “Handina basa newe.” 22  Asi panzvimbo paizvozvo, nhengo dzomuviri dzinoita sedzisina simba+ kwazvo dzinodiwa, 23  uye nhengo dzomuviri dzatinofunga kuti dzinokudzwa zvishoma, tinokomberedza idzodzi nokukudzwa kukuru kwazvo,+ naizvozvo nhengo dzedu dzisina kunyatsonaka dzinova norunako rukuru kwazvo, 24  asi nhengo dzedu dzakanaka hadzina chadzinoda. Kunyange zvakadaro, Mwari akabatanidza muviri, achipa kukudzwa kukuru kwazvo kunhengo yakanga isingakudzwi, 25  kuti parege kuva nokupesana mumuviri, asi kuti nhengo dzawo dzitarisirane zvakafanana.+ 26  Kana nhengo imwe chete ikatambura, dzimwe nhengo dzose dzinotambura+ pamwe chete nayo; kana kuti kana nhengo imwe chete ikakudzwa,+ dzimwe nhengo dzose dzinofara pamwe chete nayo.+ 27  Zvino imi muri muviri waKristu, uye nhengo imwe neimwe.+ 28  Mwari akaisa nhengo dzakasiyana-siyana muungano,+ kutanga, vaapostora;+ kechipiri, vaprofita;+ kechitatu, vadzidzisi;+ kwozotevera mabasa esimba;+ achiteverwa nezvipo zvokuporesa;+ mabasa anobatsira,+ kukwanisa kutungamirira,+ ndimi dzakasiyana-siyana.+ 29  Vose vaapostora here? Vose vaprofita here? Vose vadzidzisi here? Vose vanoita mabasa esimba here? 30  Vose vane zvipo zvokuporesa here? Vose vanotaura nendimi+ here? Vose vaturikiri+ here? 31  Asi rambai muchishingaira kutsvaka zvipo zvikuru.+ Ini ndinokuratidzai nzira inopfuura dzose.+

Mashoko Emuzasi