1 VaKorinde 10:1-33

10  Zvino hama, handidi kuti muve vasingazivi kuti madzitateguru edu ose akanga ari pasi pegore+ uye ose akapfuura nomugungwa+  uye ose akabhabhatidzwa muna Mosesi+ negore uye negungwa;  uye ose akadya zvokudya zvomudzimu zvakafanana+  uye ose akanwa zvokunwa zvomudzimu zvakafanana.+ Nokuti ainwa padombo guru+ romudzimu raiatevera, uye dombo guru+ iroro raimirira Kristu.+  Kunyange zvakadaro, Mwari haana kuratidza kufarira kwake vazhinji vavo,+ saka vakaparadzwa+ murenje.  Zvino zvinhu izvi zvakava mienzaniso yedu, kuti isu tirege kuva vanhu vanoda zvinhu zvinokuvadza,+ semadiro avakazviita.  Musavawo vanhu vanonamata zvidhori, sezvakaita vamwe vavo;+ sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Vanhu vakagara pasi kuti vadye nokunwa, uye vakasimuka kuti vafare.”+  Ngatiregeiwo kuva netsika yokuita ufeve, sevamwe vavo vakaita ufeve,+ vakazongofa, zviuru makumi maviri nezvitatu pazuva rimwe chete.+  Ngatiregeiwo kuedza Jehovha,+ sevamwe vavo vakamuedza,+ vakazongoparadzwa nenyoka.+ 10  Regaiwo kuva vagunun’uni, sevamwe vavo vakagunun’una,+ vakazongoparadzwa nomuparadzi.+ 11  Zvino zvinhu izvi zvakavawira semienzaniso, uye zvakanyorwa kuti tinyeverwe+ isu tasvikirwa nokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva ino.+ 12  Naizvozvo anofunga kuti akamira ngaachenjere kuti arege kuwa.+ 13  Hapana muedzo wakakubatai kunze kweinozivikanwa nevanhu.+ Asi Mwari akatendeka,+ uye haangakuregei muchiedzwa kupfuura zvamunogona kutsungirira,+ asi pamwe chete nomuedzo achaitawo nzira yokubuda nayo+ kuti mukwanise kuutsungirira. 14  Naizvozvo, vadiwa vangu, tizai+ kunamata zvidhori.+ 15  Ndinotaura sendiri kutaura nevanhu vane ungwaru;+ zvisarudzirei pane zvandinotaura. 16  Kapu+ yokukomborera yatinokomborera, hairevi kugoverana muropa raKristu here? Chingwa chatinomedura,+ hachirevi kugoverana mumuviri waKristu here?+ 17  Zvapaine chingwa chimwe chete, kunyange zvazvo isu tiri vazhinji,+ tiri muviri mumwe chete,+ nokuti tose tiri kudya chingwa+ chimwe chete ichocho. 18  Tarirai vaya vanonzi vaIsraeri panyama:+ Vanodya zvibayiro havagoverani neatari here?+ 19  Saka, ndichatii? Kuti chinobayirwa kuchidhori chinhu here, kana chidhori chinhu here?+ 20  Aiwa; asi ndinoti zvinhu zvinobayirwa nemarudzi, anozvibayira kumadhimoni,+ kwete kuna Mwari; uye handidi kuti mugoverane nemadhimoni.+ 21  Hamugoni kunwira mukapu yaJehovha+ uye mukapu yemadhimoni; hamugoni kudyira pa“tafura yaJehovha”+ uye patafura yemadhimoni. 22  Kana kuti “tiri kuita kuti Jehovha ave negodo+ here”? Ko isu tine simba+ kupfuura zvaari here? 23  Zvinhu zvose zvinobvumirwa nomutemo; asi hazvisi zvinhu zvose zvinobatsira.+ Zvinhu zvose zvinobvumirwa nomutemo;+ asi hazvisi zvinhu zvose zvinovaka.+ 24  Mumwe nomumwe ngaarege kuramba achitsvaka zvake oga,+ asi zvomumwe munhu.+ 25  Rambai muchidya zvinhu zvose zvinotengeswa pamusika wenyama,+ musingabvunzi nokuda kwehana yenyu;+ 26  nokuti “nyika nezvizere mairi+ ndezvaJehovha.”+ 27  Kana mumwe wevasingatendi akakukokai uye muchida kuenda, idyai zvinhu zvose zvinoiswa pamberi penyu,+ musingabvunzi nokuda kwehana yenyu.+ 28  Asi kana mumwe munhu akati kwamuri: “Ichi chinhu chakapiwa sechibayiro,” musadya nokuda kwomunhu azvibudisa pachena uye nokuda kwehana.+ 29  Ndinotaura nezve“hana,” kwete yako, asi iya yomumwe munhu wacho. Nokuti nei rusununguko rwangu ruchifanira kutongwa nehana yomumwe munhu?+ 30  Kana ndichidya nokuonga, nei ndichifanira kutukwa nokuda kwezvinhu zvandinoonga pamusoro pazvo?+ 31  Naizvozvo, mungave muri kudya kana kunwa kana kuita chero chimwe chinhu chipi zvacho, itai zvinhu zvose kuti Mwari akudzwe.+ 32  Musava zvinhu zvinogumbura+ kuvaJudha pamwe chete nevaGiriki neungano yaMwari, 33  sezvandiri kufadza vanhu vose muzvinhu zvose,+ ndisingatsvaki zvinondibatsira+ asi zvinobatsira vazhinji, kuti vaponeswe.+

Mashoko Emuzasi