1 Timoti 4:1-16

4  Zvisinei, kutaura kwakafuridzirwa kunotaura pachena kuti munguva dzinouya+ vamwe vachatsauka+ pakutenda, vachiteerera kutaura kwakafuridzirwa+ kunotsausa nedzidziso dzemadhimoni,+  nounyengeri hwevanhu vanoreva nhema,+ vane hana+ dzakapiswa sokunge nesimbi inoisa mucherechedzo;  vachirambidza kuroorana,+ vachirayira kurega zvokudya+ zvakasikwa naMwari+ kuti zvidyiwe nokuonga nevaya vanotenda+ uye vanoziva chokwadi zvakarurama.  Chikonzero cheizvi ndechokuti zvisikwa zvose zvaMwari zvakanaka kwazvo,+ uye hapana chinofanira kurambwa+ kana chichigamuchirwa nokuonga,+  nokuti chinotsveneswa neshoko raMwari nokuchinyengeterera.  Kana ukapa hama mazano aya uchava mushumiri waKristu Jesu akanaka, akarerwa nemashoko okutenda needzidziso yakanaka+ yawakanyatsotevera.+  Asi ramba ngano+ dzinoshatisa zvinhu zvitsvene uye dzinotaurwa nechembere. Uyewo, vavarira kuzvirovedza nokuzvipira kuna Mwari.+  Nokuti kurovedza muviri kunobatsira zvishoma; asi kuzvipira kuna Mwari+ kunobatsira muzvinhu zvose,+ zvakuine chipikirwa choupenyu huno nohuya huchauya.+  Shoko iroro rakatendeka uye rakakodzera kugamuchirwa kwazvo.+ 10  Nokuti ndizvo zvatinoshandira nesimba nokubishairira,+ nokuti takaisa tariro yedu+ pana Mwari mupenyu, uyo ari Muponesi+ wevanhu vemarudzi ose,+ kunyanya wevakatendeka.+ 11  Ramba uchipa mirayiro+ iyi nokuidzidzisa.+ 12  Ngaparege kuva nomunhu anombozvidza uduku hwako.+ Asi, iva muenzaniso+ kune vakatendeka,+ pakutaura, pamufambiro, parudo, pakutenda, pakuchena.+ 13  Ramba uchishingairira kuverengera vanhu vose,+ kurayira, uye kudzidzisa, kusvikira ndauya. 14  Usaregeredza chipo+ chiri mauri chawakapiwa nokufanotaurirwa,+ boka revarume vakuru parakaisa maoko+ aro pauri. 15  Fungisisa zvinhu izvi;+ nyura mazviri, kuti kufambira mberi kwako+ kuonekwe nevanhu vose. 16  Ramba uchizvichenjerera+ iwe nokudzidzisa kwako.+ Rambira pazvinhu izvi, nokuti kana ukaita izvi uchazviponesa iwe nevaya vanokuteerera.+

Mashoko Emuzasi