Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Timoti 2:1-15

2  Naizvozvo, kutanga, ndinorayira kuti kuteterera, minyengetero,+ mikumbiro, kuonga, zviitirwe vanhu vemarudzi ose,+  zviitirwe madzimambo+ nevaya vose vane nzvimbo dzepamusoro;+ kuti tirambe tichirarama upenyu hwakadzikama nohwakanyarara, tichizvipira kuna Mwari uye tiri vomwoyo wose zvizere.+  Izvi zvakanaka kwazvo uye zvinogamuchirika+ pamberi poMuponesi wedu, Mwari,+  uyo anoda kuti vanhu vemarudzi ose+ vaponeswe+ uye vasvike pakuva nezivo yakarurama+ pamusoro pechokwadi.+  Nokuti kuna Mwari mumwe chete,+ nomurevereri+ mumwe chete pakati paMwari+ nevanhu,+ Kristu Jesu,+ iye munhu,  akazvipa kuti ave rudzikinuro runoenzanirana navose+—izvi ndizvo zvichapupurirwa panguva yazvo chaiyo.  Ndakagadzwa kuti ndive muparidzi nomuapostora+ nokuda kwouchapupu+ uhwu—ndiri kutaura chokwadi,+ handisi kureva nhema—ndiri mudzidzisi wemamwe marudzi+ panyaya yokutenda+ uye yechokwadi.  Naizvozvo ndinoda kuti varume munzvimbo dzose varambe vachinyengetera, vachisimudza maoko akavimbika,+ pasina hasha+ uye nharo.+  Saizvozvowo ndinoda kuti vakadzi vashonge nguo dzakagadzirwa zvakanaka, vaine mwero+ nepfungwa dzakanaka, vasingaruki bvudzi nendarama kana nemaparera kana kupfeka nguo dzinodhura kwazvo,+ 10  asi nenzira inokodzera vakadzi vanoti vanotya Mwari,+ naiwo mabasa akanaka.+ 11  Mukadzi ngaadzidze akanyarara achizviisa pasi zvizere.+ 12  Handitenderi mukadzi kuti adzidzise,+ kana kuti ave nesimba pamurume,+ asi kuti anyarare. 13  Nokuti Adhamu akatanga kuumbwa, kukazotevera Evha.+ 14  Uyewo, Adhamu haana kunyengerwa,+ asi mukadzi ndiye akanyengerwa kwazvo,+ akasvika pakudarika.+ 15  Zvisinei, achava akachengeteka nokubereka vana,+ chero bedzi iye akaramba ari mukutenda nomurudo nomuutsvene uyewo aine pfungwa dzakanaka.+

Mashoko Emuzasi