Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 5:1-12

5  Zvino vaFiristiya vakatora areka+ yaMwari wechokwadi vakaenda nayo kuAshdhodhi+ ichibva kuEbhenezeri.  VaFiristiya vakatora areka yaMwari wechokwadi, vakaipinza mumba maDhagoni, vakaigadzika padivi paDhagoni.+  VaAshdhodhi vakafumomuka zuva rakatevera racho, vakaona Dhagoni akawira pasi nechiso chake pamberi peareka yaJehovha.+ Naizvozvo vakatora Dhagoni vakamudzorera panzvimbo yake.+  Pavakafumomuka zuva rakatevera racho, vakaona Dhagoni akawira pasi nechiso chake pamberi peareka yaJehovha, musoro waDhagoni nezvanza zvemaoko ake ari maviri zvagurika, zviri pachikumbaridzo.+ Chikamu chakaita sehove ndicho chete chakanga chasara paari.  Ndokusaka vapristi vaDhagoni navose vaya vanopinda mumba maDhagoni vasingatsiki pachikumbaridzo chaDhagoni muAshdhodhi kusvikira nhasi.  Zvino ruoko rwaJehovha+ rwakatambudza vaAshdhodhi kwazvo, uye akatanga kuvavhundutsa nokuita kuti vabude mamota okumagaro,+ kureva Ashdhodhi nenharaunda dzaro.  Varume vokuAshdhodhi vakaona kuti zvaiva saizvozvo, vakati: “Musarega areka yaMwari waIsraeri ichigara nesu, nokuti ruoko rwake rwave ruchititambudza isu naDhagoni mwari wedu.”+  Naizvozvo vakatumira shoko, vakaunganidzira madzishe ose akabatana evaFiristiya kwavaiva, vakati: “Toitei neareka yaMwari waIsraeri?” Ivo vakazoti: “Areka yaMwari waIsraeri ngaiende nechokuGati.”+ Naizvozvo vakaendesa areka yaMwari waIsraeri ikoko.  Zvino pashure pokunge vaiendesa ikoko, ruoko rwaJehovha+ rwakavhiringidza guta racho kwazvo, akatanga kurova vanhu veguta racho, kubvira kuvaduku kusvikira kuvakuru, vakabudawo mamota.+ 10  Nokudaro vakatumira areka yaMwari wechokwadi kuEkroni.+ Areka yaMwari wechokwadi payakangosvika kuEkroni, vaEkroni vakatanga kuchema, vachiti: “Vaunza areka yaMwari waIsraeri kwandiri kuti vandiuraye ini nevanhu vangu!”+ 11  Naizvozvo vakatumira shoko, vakaunganidza madzishe ose akabatana evaFiristiya vakati: “Endesai areka yaMwari waIsraeri kuti idzokere kunzvimbo yayo, irege kundiuraya, ini nevanhu vangu.” Nokuti kuvhiringidzika kunouraya kwakanga kwaitika muguta rose;+ ruoko rwaMwari wechokwadi rwakanga rwavatambudza kwazvo ikoko,+ 12  uye vanhu vasina kufa vakanga vabuda mamota.+ Kuchemera kubatsirwa+ kweguta kwakaramba kuchikwira kumatenga.

Mashoko Emuzasi