Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 31:1-13

31  Zvino vaFiristiya vakanga vachirwa nevaIsraeri,+ varume vaIsraeri vakatiza vaFiristiya, vakaramba vachiwira pasi vaurayiwa+ muGomo reGiribhoa.+  VaFiristiya vakaramba vakati namename naSauro nevanakomana vake; uye vaFiristiya vakazouraya Jonatani+ naAbhinadhabhi+ naMariki-shua,+ vanakomana vaSauro.  Kurwa kwakakurira Sauro, vapfuri vaishandisa uta vakapedzisira vamuwana, uye akakuvadzwa kwazvo nevapfuri+ vacho.  Sauro akabva ati kumutakuri wezvombo zvake: “Vhomora bakatwa rako+ undibaye naro, kuti varume ava vasina kudzingiswa+ varege kuuya, vakandibaya, vakandiitira zvakaipa.” Asi mutakuri wezvombo zvake akanga asingadi,+ nokuti aitya kwazvo. Naizvozvo Sauro akatora bakatwa racho, akawira pariri.+  Mutakuri wezvombo zvake paakaona kuti Sauro akanga afa,+ iyewo akabva awira pabakatwa rake akafa pamwe chete naye.+  Nokudaro Sauro nevanakomana vake vatatu nomutakuri wezvombo zvake, nevarume vake vose, vakafa pamwe chete zuva iroro.+  Varume vaIsraeri vaiva munzvimbo yebani nevaiva munzvimbo yaJodhani pavakaona kuti varume vaIsraeri vakanga vatiza, uye kuti Sauro nevanakomana vake vakanga vafa, vakabva vabuda mumaguta acho vakatiza,+ vaFiristiya vachibva vazopinda, vakagara maari.+  Zvino pazuva rakatevera, vaFiristiya pavakauya kuzopfekenura vakanga vaurayiwa,+ vakawana Sauro nevanakomana vake vatatu vakafira muGomo reGiribhoa.+  Vakagura musoro wake,+ vakabvisa zvombo zvake zvehondo, vakazvitumira munyika yevaFiristiya kumativi ose kuti vazivise+ dzimba dzezvidhori zvavo+ nevanhu vacho. 10  Vakazoisa zvombo zvake+ muimba yemifananidzo yaAshtoreti,+ vakaroverera chitunha chake parusvingo rweBheti-shani.+ 11  Vagari vokuJabheshi-giriyedhi+ vakanzwa zvakanga zvaitirwa Sauro nevaFiristiya. 12  Varume vose vakashinga vakabva vasimuka, vakaenda usiku hwose, vakanobvisa chitunha chaSauro nezvitunha zvevanakomana vake pamadziro eBheti-shani, vakasvika kuJabheshi, vakazvipisa ikoko.+ 13  Vakabva vatora mapfupa avo+ vakaaviga+ pasi pomuti womutamarisiki+ waiva muJabheshi, vakatsanya kwemazuva manomwe.+

Mashoko Emuzasi