Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 30:1-31

30  Zvino Dhavhidhi nevarume vake pavakanga vachiuya kuZikragi+ pazuva rechitatu, vaAmareki+ vakapamba kumaodzanyemba uye kuZikragi; vakaparadza Zikragi, vakaripisa nomoto,  vakatapa vakadzi+ navose vakanga vari mariri, kubvira kumuduku kusvikira kumukuru. Havana wavakauraya, asi vakavapamba, vakaenda.  Dhavhidhi paakasvika nevarume vake kuguta racho, vakaona kuti rakanga rapiswa nomoto, uye madzimai avo nevanakomana vavo nevanasikana vavo, vakanga vatapwa.  Dhavhidhi nevanhu vaakanga ainavo vakatanga kuchema kwazvo, vakasvimha misodzi,+ kusvikira vasisina simba rokuchema.  Madzimai maviri aDhavhidhi akanga atapwa, Ahinoamu+ mukadzi muJezreeri naAbhigairi+ mudzimai waNabhari muKameri.  Zvakatambudza Dhavhidhi kwazvo,+ nokuti vanhu vakati vaida kumutema nematombo;+ nokuti mweya yevanhu vose yakanga yashungurudzika,+ mumwe nomumwe nokuda kwevanakomana vake nevanasikana vake. Naizvozvo Dhavhidhi akazvisimbisa naJehovha Mwari wake.+  Nokudaro Dhavhidhi akati kumupristi Abhiyatari,+ mwanakomana waAhimereki: “Ndapota, uya neefodhi+ pedyo neni.” Abhiyatari akaunza efodhi yacho pedyo naDhavhidhi.  Dhavhidhi akatanga kubvunza Jehovha,+ achiti: “Nditevere boka iri revapambi here? Ndivabate here?” Iye akati kwaari:+ “Vatevere, nokuti chokwadi uchavabata, uye chokwadi uchanunura.”+  Pakarepo Dhavhidhi akapinda munzira, iye nevarume mazana matanhatu+ vaaiva navo, vakapfuurira kusvikira kumupata une rukova weBhesori, uye varume vaifanira kusiyiwa kumashure vakamira. 10  Asi Dhavhidhi akaramba achitevera,+ iye nevarume mazana mana, asi varume mazana maviri vakanga vaneta zvokusagona kuyambuka mupata une rukova weBhesori+ vakamira. 11  Zvino vakawana mumwe murume, muIjipiti,+ ari musango. Naizvozvo vakaenda naye kuna Dhavhidhi, vakamupa chingwa kuti adye uye vakamupa mvura kuti anwe. 12  Uyezve, vakamupa chimedu chekeke remaonde akasvinwa nemakeke maviri emazambiringa akaomeswa.+ Akadya akabva awanazve simba;+ nokuti akanga asina kudya zvokudya kana kunwa mvura kwemazuva matatu nousiku hutatu. 13  Zvino Dhavhidhi akati kwaari: “Uri waani, uye unobvepi?” iye akati: “Ndiri mushandi muIjipiti, muranda womumwe murume muAmareki, asi tenzi wangu akandisiya nokuti ndakarwara mazuva matatu apfuura.+ 14  Tisu takapamba kumaodzanyemba kwevaKereti,+ uye nyika yaJudha nokumaodzanyemba kwaKarebhi;+ tikapisa Zikragi nomoto.” 15  Dhavhidhi akabva ati kwaari: “Uchanditungamirira kuboka iri revapambi here?” Iye akati: “Ndipikirei+ naMwari kuti hamuzondiurayi, uye kuti hamuzondiisi muruoko rwatenzi wangu,+ ipapo ndichakutungamirirai kuboka iri revapambi.” 16  Naizvozvo akamutungamirira,+ uye vakavaona vakapararira kwose kwose panyika pose vachidya nokunwa nokuita mutambo+ vachifarira zvakapambwa zvose zvavakanga vatora munyika yevaFiristiya nenyika yaJudha.+ 17  Dhavhidhi akavarwisa kubvira pakutsvuka kwoutonga kusvikira manheru, kuti avaparadze chose; uye hapana nomumwe wavo akapona+ kunze kwemajaya mazana mana akatasva ngamera akatiza. 18  Dhavhidhi akanunura zvose zvakanga zvatorwa+ nevaAmareki, uye Dhavhidhi akanunura madzimai ake maviri. 19  Hapana chavo chavakashayiwa, kubvira kuchiduku kusvikira kuchikuru, vanakomana nevanasikana uye zvakapambwa, kunyange chinhu chero chipi zvacho chavakanga vatora.+ Dhavhidhi akadzosa zvinhu zvose. 20  Naizvozvo Dhavhidhi akatora makwai ose nemombe, zvavakatinha pamberi pezvimwe zvipfuwo zviya. Vakabva vati: “Izvi ndizvo zvakapambwa zvaDhavhidhi.”+ 21  Dhavhidhi akazosvika kuvarume mazana maviri+ vakanga vaneta zvokusagona kuenda naDhavhidhi, vaya vavakanga vaita kuti varambe vakagara pedyo nomupata une rukova weBhesori; uye vakabuda kuzosangana naDhavhidhi uye kuzosangana nevanhu vaaiva navo. Dhavhidhi paakasvika pedyo nevanhu akatanga kuvabvunza kuti vakanga vakadini. 22  Zvisinei, varume vose vakaipa nevarume pasina+ pavarume vakanga vaenda naDhavhidhi vakapindura, vakaramba vachiti: “Nokuti havana kuenda nesu, hatisi kuzovapa zvakapambwa zvatanunura, kunze kwokupa mumwe nomumwe mudzimai wake nevanakomana vake, uye ngavavatungamirire vaende.” 23  Asi Dhavhidhi akati: “Musadaro, hama dzangu, nezvatapiwa naJehovha,+ pakuti atichengetedza,+ akaisa muruoko rwedu boka revapambi rakauya kuzotirwisa.+ 24  Ndiani achakuteererai zvamuri kutaura izvi? Nokuti mugove weakaenda kunorwa uchafanana nomugove weakagara pedyo nomukwende.+ Vose vachava nomugove pamwe chete.”+ 25  Kubvira pazuva iroro zvichienda mberi akauita murau uye zvakatongwa+ nokuda kwaIsraeri kusvikira nhasi. 26  Dhavhidhi paakasvika kuZikragi akatumira zvimwe zvakapambwa kuvarume vakuru vaJudha, shamwari dzake,+ achiti: “Hechinoi chipo+ chokuonga nokuda kwenyu chabva pane zvakapambwa zvevavengi vaJehovha.” 27  Kune vaya vaiva muBheteri,+ nevaya vaiva muRamoti+ rokumaodzanyemba, nevaya vaiva muJatiri,+ 28  nevaya vaiva muAroeri, nevaya vaiva muSifmoti, nevaya vaiva muEshtemoa,+ 29  nevaya vaiva muRakari, nevaya vaiva mumaguta evaJerameeri,+ nevaya vaiva mumaguta evaKeni,+ 30  nevaya vaiva muHoma,+ nevaya vaiva muBhorashani,+ nevaya vaiva muAtaki, 31  nevaya vaiva muHebroni,+ nokunzvimbo dzose dzakanga dzafamba-famba Dhavhidhi, iye nevarume vake.

Mashoko Emuzasi