1 Samueri 29:1-11

29  Zvino vaFiristiya+ vakaunganidza mauto avo ose kuAfeki, vaIsraeri pavakanga vakadzika musasa pedyo nechitubu chaiva muJezreeri.+  Madzishe akabatana evaFiristiya+ akanga achipfuura ari mazana uye ari zviuru, uye Dhavhidhi nevarume vake vakanga vachipfuura pashure pacho vaina Akishi.+  Machinda evaFiristiya akatanga kuti: “VaHebheru+ ava vari kudei?” Akishi akabva ati kumachinda evaFiristiya: “Uyu haasi Dhavhidhi mushandi waSauro mambo waIsraeri here, wandave ndiinaye pano kwegore kana kuti maviri,+ uye handina kuwana+ kana chinhu chimwe chete paari kubvira pazuva raakatizira kwandiri kusvikira nhasi?”  Asi machinda evaFiristiya akamutsamwira; machinda evaFiristiya akati kwaari: “Dzosa murume wacho,+ ngaadzokere kunzvimbo yake yawakamupa; usamurega achienda nesu kunorwa, kuti asava mudzivisi+ wedu pakurwa. Munhu uyu achaita kuti adiwe nashe wake nechii? Haazoiti kuti adiwe nokuda kwemisoro yevarume vedu ava here?  Uyu haasi Dhavhidhi wavakaramba vachibvumirana vachitamba, vachiti, ‘Sauro akauraya zviuru zvake, uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake’ here?”+  Naizvozvo Akishi+ akashevedza Dhavhidhi, akati kwaari: “NaJehovha mupenyu,+ wakarurama, kubuda kwako nokupinda kwako+ neni mumusasa kwave kwakanaka kwandiri;+ nokuti handina kuwana chakaipa mauri kubvira pazuva rawakauya kwandiri kusvikira nhasi.+ Asi hauna kunaka kumadzishe akabatana+ aya.  Zvino dzokera, uende norugare, kuti urege kuitira madzishe akabatana evaFiristiya chinhu chero chipi zvacho chakaipa.”  Zvisinei, Dhavhidhi akati kuna Akishi: “Nei, ndaitei,+ chii chamakawana mumuranda wenyu kubvira pazuva randakava pamberi penyu kusvikira nhasi,+ zvokuti handifaniri kuuya, ndirwise vavengi vashe wangu mambo?”  Akishi akabva apindura Dhavhidhi, akati: “Ndinonyatsoziva kuti wave wakanaka kwandiri, sengirozi yaMwari.+ Kungoti machinda evaFiristiya ndiwo ati, ‘Ngaarege kuenda nesu kunorwa.’ 10  Zvino kurumidza kumuka nevashandi vashe wako vawakauya navo; uye pakunenge kwachena mukurumidze kumuka, mobva maenda.”+ 11  Naizvozvo Dhavhidhi akafumomuka, iye nevarume vake, kuti vaende ari mangwanani,+ vadzokere kunyika yevaFiristiya; uye vaFiristiya vakaenda kuJezreeri.+

Mashoko Emuzasi