Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 27:1-12

27  Zvisinei, Dhavhidhi akati mumwoyo make: “Zvino rimwe zuva ndichaparadzwa noruoko rwaSauro. Zviri nani kuti nditotizira+ hangu kunyika yevaFiristiya;+ uye Sauro acharasa tariro pamusoro pangu pakunditsvakazve munharaunda yose yaIsraeri,+ asi ndichatiza paruoko rwake.”  Naizvozvo Dhavhidhi akasimuka iye nevarume mazana matanhatu+ vaakanga ainavo, vakaenda kuna Akishi+ mwanakomana waMaoki, mambo weGati.  Dhavhidhi akaramba achigara naAkishi muGati, iye nevarume vake, mumwe nomumwe neimba yake,+ Dhavhidhi nemadzimai ake maviri, Ahinoamu+ mukadzi muJezreeri naAbhigairi,+ mudzimai waNabhari, mukadzi muKameri.  Kwapera nguva yakati, Sauro akaudzwa kuti Dhavhidhi akanga atizira kuGati, naizvozvo haana kuzoenda kunomutsvakazve.+  Dhavhidhi akabva ati kuna Akishi: “Zvino, kana mandinzwira nyasha, ngavandipe nzvimbo mune rimwe remaguta omuruwa, kuti ndigaremo; nokuti mushandi wenyu angagarireiko muguta roumambo nemi?”  Naizvozvo Akishi akamupa Zikragi pazuva iroro. Ndokusaka Zikragi+ riri remadzimambo aJudha kusvikira nhasi.  Mazuva ayo Dhavhidhi akagara muruwa rwevaFiristiya akava gore nemwedzi mina.+  Dhavhidhi akaenda nevarume vake kuti vanopamba vaGeshuri+ nevaGizi nevaAmareki;+ nokuti vakanga vachigara munyika yaibvira kuTeramu+ kusvikira kuShuri+ uye kusvikira kunyika yeIjipiti.  Dhavhidhi akarwisa nyika yacho, asi haana kuchengetedza murume kana mukadzi ari mupenyu;+ uye akatora makwai nemombe nembongoro nengamera nenguo, achibva adzokera, akasvika kuna Akishi. 10  Akishi akabva ati: “Mapamba kupi nhasi?” Dhavhidhi akati:+ “Kumaodzanyemba kwevaJudha+ nokumaodzanyemba kwevaJerameeri+ uye kumaodzanyemba kwevaKeni.”+ 11  Asi Dhavhidhi haana murume kana mukadzi waakachengetedza ari mupenyu, kuti auye navo kuGati, achiti: “Kuti varege kuzotirevera, vachiti, ‘Dhavhidhi akaita seizvi.’”+ (Izvi ndizvo zvaakagara achiita mazuva ose aaigara muruwa rwevaFiristiya.) 12  Naizvozvo Akishi akadavira+ Dhavhidhi, achiti: “Chokwadi iye ava chinhu chinonyangadza pakati pevanhu vake vaIsraeri;+ uye achava mushandi wangu nokusingagumi.”

Mashoko Emuzasi