Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 26:1-25

26  Kwapera nguva yakati, varume vokuZifi+ vakaenda kwaiva naSauro kuGibhiya,+ vakati: “Dhavhidhi haana kuvanda pachikomo cheHakira,+ chakatarisana neJeshimoni+ here?”  Sauro akasimuka,+ akaenda kurenje rokuZifi, uye aiva nevarume zviuru zvitatu,+ vakasarudzwa pavaIsraeri, kuti anotsvaka Dhavhidhi murenje rokuZifi.  Sauro akadzika musasa pachikomo cheHakira, chakatarisana neJeshimoni, pedyo nomugwagwa, Dhavhidhi paakanga achigara murenje. Iye akaona kuti Sauro akanga amutevera murenje.  Naizvozvo Dhavhidhi akatuma vasori+ kuti azive kana Sauro akanga auya zvechokwadi.  Gare gare Dhavhidhi akasimuka, akaenda kunzvimbo iyo Sauro akanga adzika musasa, uye Dhavhidhi akaona nzvimbo yakanga yakarara Sauro, naAbhineri+ mwanakomana waNeri mukuru weuto rake; uye Sauro akanga akarara pakati pezvakanga zvakapoteredza musasa,+ vanhu vakadzika misasa vakamupoteredza.  Dhavhidhi akabva ati kuna Ahimereki muHiti+ naAbhishai+ mwanakomana waZeruya,+ mukoma waJoabhi: “Ndiani achaenda neni kuna Sauro mumusasa?” Abhishai akati: “Ini ndichaenda nemi.”+  Dhavhidhi akaenda naAbhishai kwaiva nevanhu vacho usiku; uye tarira! Sauro akanga akarara pakati pezvakanga zvakapoteredza musasa, pfumo rake rakabayirirwa pasi kumusoro kwake, uye Abhineri nevanhu vacho vakanga vakarara vakamupoteredza.  Zvino Abhishai akati kuna Dhavhidhi: “Nhasi Mwari aisa muvengi wenyu muruoko rwenyu.+ Ndapota zvino, regai ndingomubayirira pasi nepfumo kamwe chete, uye handizomubayi kaviri.”  Zvisinei, Dhavhidhi akati kuna Abhishai: “Usamuparadza, nokuti ndiani akatambanudzira muzodziwa waJehovha+ ruoko rwake akaramba asina mhosva?”+ 10  Dhavhidhi akati: “NaJehovha mupenyu,+ Jehovha achamurova;+ kana kuti zuva rake richasvika+ ofa, kana kuti achaenda kuhondo+ oparadzwa.+ 11  Handingambofungi zvakadaro,+ mukuona kwaJehovha,+ kuti nditambanudzire ruoko rwangu+ kumuzodziwa waJehovha!+ Zvino ndapota, tora pfumo riri kumusoro kwake nechirongo chemvura, tiende.” 12  Naizvozvo Dhavhidhi akatora pfumo nechirongo chemvura panzvimbo yaiva kumusoro kwaSauro, vachibva vaenda; uye hapana akanga achiona+ kana akanga achicherechedza kana akamuka, nokuti vose vakanga vakarara, nokuti vakanga vabatwa nehope huru+ dzakanga dzabva kuna Jehovha. 13  Dhavhidhi akabva apfuura, akaenda kune rumwe rutivi, akamira pamusoro pegomo nechokure, nzvimbo yaiva pakati pavo iri huru. 14  Zvino Dhavhidhi akatanga kushevedzera kuvanhu nokuna Abhineri mwanakomana waNeri, achiti: “Haupinduri here, Abhineri?” Abhineri+ akapindura kuti: “Ndiwe ani washevedzera kuna mambo?” 15  Dhavhidhi akati kuna Abhineri: “Hausi murume here? Ndiani akafanana newe pakati paIsraeri? Saka, nei usina kutarisira ishe wako mambo? Nokuti mumwe wevanhu apinda kuti aparadze mambo ishe wako.+ 16  Chinhu ichi chawaita hachina kunaka. NaJehovha mupenyu,+ munofanira kufa,+ nokuti hamuna kutarisira+ ishe wenyu, iye muzodziwa waJehovha.+ Zvino chionai kuti pfumo ramambo nechirongo chemvura+ zvanga zviri kumusoro kwake zviripi.” 17  Zvino Sauro akaziva inzwi raDhavhidhi akati: “Inzwi rako here iri, mwanakomana wangu Dhavhidhi?”+ Dhavhidhi akati: “Inzwi rangu, ishe wangu mambo.” 18  Akawedzera kuti: “Nei ishe wangu ari kudzingirira mushandi wake,+ ndakaitei, uye ndakatadzei?+ 19  Zvino ndapota, ishe wangu mambo ngaateerere mashoko omushandi wake: Kana ari Jehovha akukurudzirai kuti murwe neni, ngaanzwe kunhuhwirira kwechinopiwa chezviyo.+ Asi kana vari vanakomana vomunhu,+ vatukwa pamberi paJehovha,+ nokuti vandidzinga nhasi kuti ndisanzwa ndakabatanidzwa nenhaka yaJehovha,+ vachiti, ‘Enda ushumire vamwe vanamwari!’+ 20  Zvino musaita kuti ropa rangu riwire pasi pamberi paJehovha;+ nokuti mambo waIsraeri abuda kunotsvaka nhata+ imwe chete, sokudzingirira kunoita munhu hwari+ pamakomo.” 21  Sauro akatiwo: “Ndatadza.+ Dzoka, mwanakomana wangu Dhavhidhi, nokuti handichakuitirizve chinhu chinokuvadza, nokuti mweya wangu wave uchikosha+ kwauri nhasi. Tarira! Ndaita zvoupenzi uye ndakanganisa kwazvo.” 22  Dhavhidhi akabva apindura akati: “Herino pfumo ramambo, mumwe wevarume ngaauye aritore. 23  Jehovha ndiye acharipira mumwe nomumwe kururama+ kwake nokutendeka kwake, pakuti nhasi Jehovha akuisai muruoko rwangu, asi ndanga ndisingadi kutambanudzira muzodziwa waJehovha+ ruoko rwangu. 24  Tarirai! mweya wenyu zvawanga uchikosha nhasi kwandiri, saizvozvo mweya wangu ngaukoshe kuna Jehovha,+ kuti andinunure pakutambudzika kwose.”+ 25  Sauro akabva ati kuna Dhavhidhi: “Mwanakomana wangu Dhavhidhi ngaakomborerwe. Chokwadi hauzongoshandi asi uchavawo mukundi.”+ Zvino Dhavhidhi akaenda; asi Sauro akadzokera kunzvimbo yake.+

Mashoko Emuzasi