1 Samueri 25:1-44

25  Kwapera nguva yakati, Samueri+ akafa; vaIsraeri vose vakaungana, vakamuchema,+ vakamuviga pamba pake muRama.+ Dhavhidhi akabva asimuka, akaenda kurenje reParani.+  Zvino muMaoni+ maiva nomumwe murume, uye aishandira muKameri.+ Murume wacho akanga ari mukuru kwazvo, akanga aine makwai zviuru zvitatu nembudzi chiuru; uye aiveura+ makwai ake muKameri.  Murume wacho ainzi Nabhari,+ uye mudzimai wake ainzi Abhigairi.+ Mudzimai wacho akanga akangwara+ uye aine chimiro chakanaka, asi murume wacho akanga aine hasha uye akaipa pamabasa ake;+ uye aiva muKarebhi.+  Dhavhidhi akanzwa ari murenje kuti Nabhari akanga achiveura+ makwai ake.  Naizvozvo Dhavhidhi akatuma varume gumi, Dhavhidhi akati kuvarume vacho: “Kwirai kuKameri, musvike kuna Nabhari, mumubvunze kuti akadini+ nezita rangu.  Muti kuhama yangu, ‘Iva norugare+ uye imba yakowo ngaive norugare nezvose zvauinazvo ngazvive norugare.  Zvino ndanzwa kuti une vaveuri. Takanga tiine vafudzi vako.+ Hatina kuvanetsa,+ uye hapana kana chavo chakashayikwa mazuva ose avakanga vari kuKameri.  Bvunza varume vako, vachakuudza, kuti unzwire nyasha varume vangu, nokuti tauya pazuva rakanaka. Ndapota, chingopa vashandi vako nomwanakomana wako Dhavhidhi chero chauinacho.’”+  Naizvozvo varume vaDhavhidhi vakasvika, vakataurira Nabhari maererano nemashoko aya ose nezita raDhavhidhi vachibva vamirira. 10  Nabhari akabva apindura vashandi vaDhavhidhi, akati: “Dhavhidhi ndianiko,+ uye mwanakomana waJese ndianiko? Mazuva ano vashandi vari kutiza, mumwe nomumwe achitiza tenzi wake, vawanda.+ 11  Zvino nditore chingwa+ changu nemvura yangu nenyama yangu yandaurayira vaveuri vangu ndopa varume vandisingatombozivi kwavanobva here?”+ 12  Varume vaDhavhidhi vakabva vatendeuka, vakadzokera, vakasvika, vakamuudza maererano nemashoko ose aya. 13  Dhavhidhi akabva ati kuvarume vake: “Munhu wose ngaasungirire bakatwa rake!”+ Nokudaro mumwe nomumwe akasungirira bakatwa rake uye Dhavhidhi akasungirirawo bakatwa rake; vakatanga kutevera Dhavhidhi, varume vanenge mazana mana, asi mazana maviri akanga akagara pedyo nomukwende.+ 14  Munguva iyi, mumwe wevarume vacho akaudza Abhigairi, mudzimai waNabhari, achiti: “Tarirai! Dhavhidhi atuma nhume kubva kurenje kuti dzizokwazisa tenzi wedu, asi iye adzituka+ kwazvo. 15  Varume vacho vakanga vakanaka kwazvo kwatiri, havana kutinetsa, uye hatina kana chatakashayiwa mazuva ose atakafamba-famba navo patakanga tiri musango.+ 16  Vakava rusvingo+ kumativi edu ose usiku nemasikati, mazuva ose atakanga tiinavo, tichifudza makwai. 17  Zvino zivai, muone zvamuchaita, nokuti tenzi wedu neimba yake yose vasarudzirwa dambudziko,+ zvaakanyanya kuva munhu pasina+ kuti titaure naye.” 18  Abhigairi+ akabva achimbidza, akatora zvingwa mazana maviri nezvirongo zvikuru zvewaini+ zviviri nemakwai mashanu akagadzirwa+ nemaseya mashanu ezviyo zvakakangwa+ nemakeke emazambiringa akaomeswa+ zana nemakeke emaonde akasvinwa+ mazana maviri, akazviisa pambongoro. 19  Akabva ati kumajaya ake: “Tungamirai.+ Tarirai! Ndiri kukuteverai.” Asi haana zvaakaudza murume wake Nabhari. 20  Paakanga akatasva mbongoro+ achiburuka mugomo chinyararire, chokwadi Dhavhidhi nevarume vake vakanga vachiuya kuzosangana naye. Naizvozvo akasangana navo. 21  Asi Dhavhidhi, akanga ati: “Ndakarinda zvinhu zvose zvomunhu uyu murenje kuti ndiodzwe mwoyo zvangu uye hapana kana chimwe chete pazvinhu zvake chakashayikwa,+ asi anonditsiva zvakaipa nokuda kwezvakanaka.+ 22  Naizvozvo Mwari ngaaitire vavengi vaDhavhidhi saizvozvo uye ngaawedzere pazviri+ kana ndikarega ani naani wevanhurume+ vake vose ari mupenyu kusvikira mangwanani.”+ 23  Abhigairi paakaona Dhavhidhi, akabva achimbidza, akaburuka pambongoro, akawira pasi nechiso chake pamberi paDhavhidhi, akakotama.+ 24  Akabva awira patsoka dzake,+ akati: “Kukanganisa ngakuve pandiri,+ haiwa ishe wangu; ndapota, murandasikana wenyu ngaataure muchinzwa,+ uye teererai mashoko omurandasikana wenyu. 25  Ndapota, ishe wangu ngaarege kuisa mwoyo wake pamurume uyu pasina,+ iye Nabhari, nokuti zvakaita zita rake, ndizvo zvaakaita. Zita rake ndiNabhari, uye upenzi huri maari.+ Ini murandasikana wenyu, handina kuona varume vashe wangu vamanga matuma. 26  Zvino, ishe wangu, naJehovha mupenyu+ uye nomweya wenyu mupenyu,+ Jehovha akudzivisai+ kuva nemhosva yeropa+ uye kuita kuti ruoko rwenyu rukuponesei.+ Zvino vavengi venyu nevaya vari kutsvaka kuitira ishe wangu zvinokuvadza ngavave saNabhari.+ 27  Zvino chipo chokuonga+ ichi chaunzwa nomushandikadzi wenyu kunashe wangu, ngachipiwe varume vari kufamba-famba vachitevera tsoka+ dzashe wangu. 28  Ndapota, regererai kudarika kwomurandasikana wenyu,+ nokuti chokwadi Jehovha achaitira ishe wangu imba inogara kwenguva refu,+ nokuti ishe wangu ari kurwa hondo dzaJehovha;+ uye zvakaipa hazvizowaniki mamuri mazuva enyu ose.+ 29  Munhu paanosimuka kuti akudzingirirei nokutsvaka nzira yokuuraya mweya wenyu, mweya washe wangu uchava wakaputirwa muhomwe youpenyu+ naJehovha Mwari wenyu;+ asi mweya yevavengi venyu, achaipotsera sokunge kuti iri kubva muchipfuramabwe.+ 30  Nokuti Jehovha achaitira ishe wangu zvakanaka maererano nezvose zvaakataura, achakurayirai kuti muve mutungamiriri waIsraeri.+ 31  Izvi ngazvirege kukudzungaidzai kana kuti kuva chinhu chinogumbura mwoyo watenzi wangu, nokuteura ropa pasina chikonzero+ uye nokuita kuti ruoko rwashe wangu rumuponese.+ Jehovha achaitira ishe wangu zvakanaka, uye yeukai+ murandasikana wenyu.” 32  Dhavhidhi akabva ati kuna Abhigairi: “Jehovha Mwari waIsraeri ngaarumbidzwe,+ akutuma nhasi kuti usangane neni! 33  Kuchenjera+ kwako ngakukomborerwe, uye komborerwa iwe wandidzivisa nhasi kuti ndirege kuva nemhosva yeropa+ uye ndiite kuti ruoko rwangu rundiponese.+ 34  Uyewo, naJehovha Mwari waIsraeri mupenyu, andidzivisa kukuitira chinhu chinokuvadza,+ kudai wanga usina kuchimbidza kuti usangane neni,+ chokwadi Nabhari angadai asina kusarirwa nomunhurume+ chero upi zvake kusvikira kwaedza mangwanani.” 35  Naizvozvo Dhavhidhi akagamuchira paruoko rwake zvaakanga amuunzira, akati kwaari: “Enda kumba kwako norugare.+ Ona, ndateerera inzwi rako kuti ndive nehanya+ newe.” 36  Gare gare Abhigairi akapinda maiva naNabhari, akamuwana achiita mutambo mumba make wakafanana nomutambo wamambo;+ uye mwoyo waNabhari waifara, uye akanga akadhakwa+ kwazvo; asi haana kana kumuudza chinhu, chiduku kana chikuru, kusvikira kwaedza mangwanani. 37  Mangwanani, Nabhari paakanga apengenuka pawaini, mudzimai wake akamuudza zvinhu izvi. Mwoyo+ wake ukava wakafa mukati make, iye akaita sedombo. 38  Pashure paizvozvo mazuva anenge gumi akapfuura, Jehovha akabva arova+ Nabhari, zvokuti akafa. 39  Zvino Dhavhidhi akanzwa kuti Nabhari akanga afa, nokudaro akati: “Jehovha ngaarumbidzwe, areverera mhosva+ yokuzvidzwa+ kwangu kuti andisunungure paruoko rwaNabhari uye adzora mushumiri wake pakuita zvakaipa,+ uye Jehovha adzorera zvakaipa zvaNabhari pamusoro wake!”+ Dhavhidhi akatuma shoko kunokumbira Abhigairi kuti amutore ave mudzimai wake.+ 40  Naizvozvo vashandi vaDhavhidhi vakasvika kuna Abhigairi kuKameri, vakataura naye, vachiti: “Dhavhidhi atituma kwamuri kuti tikutorei muve mudzimai wake.” 41  Akabva asimuka, akakotama, chiso chake chakatarira pasi,+ akati: “Heuno murandasikana wenyu kuti ave mushandikadzi wokuti ageze tsoka+ dzevashandi vashe wangu.”+ 42  Abhigairi+ akabva achimbidza, akasimuka, akatasva+ mbongoro, vashandikadzi vake vashanu vachifamba vari shure kwake; uye akaenda nenhume dzaDhavhidhi akabva ava mudzimai wake. 43  Dhavhidhi akanga atorawo Ahinoamu+ wokuJezreeri;+ uye vakadzi vacho, vari vaviri, vakava madzimai ake.+ 44  Asi Sauro akanga apa mwanasikana wake Mikari,+ mudzimai waDhavhidhi kuna Pariti+ mwanakomana waRaishi, wokuGarimu.+

Mashoko Emuzasi