Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 21:1-15

21  Gare gare Dhavhidhi akasvika kuNobhu+ kumupristi Ahimereki; Ahimereki+ akatanga kudedera paakasangana naDhavhidhi, akabva ati kwaari: “Nei uri woga, usina mumwe munhu?”+  Dhavhidhi akabva ati kumupristi Ahimereki: “Mambo andirayira nezveimwe nyaya,+ uye ati kwandiri, ‘Usamboita kuti pave nomunhu anoziva chero chinhu chipi zvacho pamusoro pezvandiri kukutuma uye pamusoro pezvandakurayira.’ Ndarangana kuti ndisangane nevarume pane imwe nzvimbo.  Zvino, kana muine zvingwa zvishanu, chingondipai izvo muruoko rwangu, kana kuti chero chinhu chipi zvacho chingawanikwa.”+  Asi mupristi wacho akapindura Dhavhidhi akati: “Handina chingwawo zvacho muruoko rwangu, asi chingwa chitsvene;+ ndokunge varume vacho vasina kubata vakadzi.”+  Naizvozvo Dhavhidhi akapindura mupristi wacho akati kwaari: “Hatina kubata vakadzi sepaya pandakambobuda,+ uye miviri yevarume vacho ichiri mitsvene, kunyange hazvo rwendo rwacho ruri rwendowo zvarwo. Zvakadini nanhasi, apo mumwe anova mutsvene mumuviri wake?”  Mupristi wacho akabva amupa chingwa chitsvene,+ nokuti pakanga pasina chingwa kunze kwechingwa chokuratidzira chakanga chabviswa pamberi paJehovha+ kuti chingwa chitsva chiiswe ipapo zuva rokubviswa kwacho.  Zvino mumwe wevashandi vaSauro, ainzi Dhoegi,+ muEdhomu,+ mukuru wevafudzi vaSauro+ akanga aripo zuva iroro, abatwa+ pamberi paJehovha.  Dhavhidhi akati kuna Ahimereki: “Hapana chamuinacho here pano, pfumo kana bakatwa? Nokuti handina kutora bakatwa rangu kana zvombo zvangu noruoko rwangu, nokuti nyaya yamambo yanga iri yokukurumidzira.”  Mupristi wacho akati: “Bakatwa raGoriyati+ muFiristiya, wawakauraya mubani reEraa+—riri pano, rakaputirwa mujasi, seri kweefodhi.+ Kana riri iro raungatora, ritore, nokuti hapana rimwe pano kunze kwaro.” Dhavhidhi akati: “Hapana rakafanana naro. Ndipei iroro.” 10  Dhavhidhi akabva asimuka, akaramba achitiza+ Sauro zuva iroro, akazosvika kuna Akishi mambo weGati.+ 11  Vashandi vaAkishi vakatanga kuti kwaari: “Uyu haasi Dhavhidhi mambo+ wenyika yacho here? Haasi iye wavakaramba vachibvumirana vachitamba,+ vachiti,‘Sauro akauraya zviuru zvake,Uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake’ here?”+ 12  Dhavhidhi akatanga kuisa mashoko aya mumwoyo make, akatya kwazvo+ Akishi mambo weGati. 13  Naizvozvo akanyepedzera+ kupenga pamberi pavo,+ akatanga kuita seanopenga ari pakati pavo, akaramba achitaratadza pamasuo egedhi, akarega masiriri achiyerera pandebvu dzake. 14  Akishi akazoti kuvashandi vake: “Tarirai murume uyu ari kupenga. Muri kuuyirei naye kwandiri? 15  Ndinoda vanhu vanopenga here, zvamauya nouyu kuti apengere pedyo neni? Munhu akadai angapinda mumusha mangu here?”

Mashoko Emuzasi