1 Samueri 2:1-36

2  Zvino Hana akanyengetera+ akati:“Mwoyo wangu unopembera nomufaro nokuda kwaJehovha,+Chokwadi simba rangu rinokwidziridzwa nokuda kwaJehovha.+Muromo wangu wakashamira vavengi vangu,Nokuti ndinofarira ruponeso rwenyu.+   Hakuna mutsvene akafanana naJehovha, nokuti hakuna mumwe kunze kwenyu;+Uye hakuna dombo rakafanana naMwari wedu.+   Musataura muchizvikudza kwazvo,Musarega chinhu chichibuda mumuromo menyu chisingadzorwi,+Nokuti Jehovha ndiMwari wezivo,+Uye nenzira yakarurama anoona zvakaita mabasa.+   Varume vane simba vouta vavhunduka kwazvo,+Asi vaya vari kugumburwa vanozvisunga nesimba.+   Vakaguta vachashandira zvokudya,+Asi vane nzara havasisina nzara.+Kunyange asingabereki abereka vanomwe,+Asi iye akanga aine vanakomana vakawanda aparara.+   Jehovha Muurayi uye Muponesi,+Anoburutsira kuSheori,+ uye Anomutsa.+   Jehovha ndiye Anopa urombo+ uye Anopfumisa,+Anoderedza, uyewo Anokwidziridza,+   Anosimudza akaderera kubva muguruva;+Anosimudza murombo+ kubva mugomba remadota,Kuti avagarise nevanokudzwa; uye anovapa chigaro choumambo chinobwinya+ kuti chive chavo.+Nokuti zvinotsigira pasi ndezvaJehovha,+Uye anoisa nyika inobereka pazviri.   Anorinda tsoka dzevakavimbika vake;+Asi vakaipa vanoitwa kuti vanyarare murima,+Nokuti munhu haakundi nesimba.+ 10  Kana ari Jehovha, vanorwisana naye vachatyiswa;+Achatinhira kwavari ari kumatenga.+Iye Jehovha achatonga migumo yenyika,+Kuti ape mambo wake+ simba,Kuti akwidziridze nyanga yomuzodziwa wake.”+ 11  Erikana akabva aenda kuRama kumba kwake; asi mukomana wacho akava mushumiri+ waJehovha pamberi pomupristi Eri. 12  Zvino vanakomana vaEri vakanga vari varume pasina;+ havana kuva nehanya naJehovha.+ 13  Kana zviri zvaifanira kupiwa vapristi nevanhu,+ chero munhu upi zvake paaipa chibayiro, mushandi womupristi aiuya aine forogo ine zvokubayisa zvitatu muruoko rwake, nyama payainge ichibikwa,+ 14  uye aibaya mumudziyo wokubikira kana kuti muhari yaiva nemibato miviri kana kuti mugate kana kuti muhari yaiva nomubato mumwe chete. Mupristi wacho aitora chero chinhu chipi zvacho chaibudiswa neforogo. Ndizvo zvavaiita muShiro kuvaIsraeri vose vaiuyako.+ 15  Uyewo, vasati vamboita kuti mafuta apfungaire,+ mushandi womupristi aiuya oti kumurume akanga achibayira: “Ndipe nyama yokugochera mupristi kuti awane nyama mbishi, kwete yakabikwa kubva kwauri.”+ 16  Munhu wacho paaiti kwaari: “Ngavatange vaita kuti mafuta apfungaire,+ wozotora chinhu chero chipi zvacho chinopangwa nomweya wako,”+ iye aibva ati: “Aiwa, asi ndipe iko zvino; kana ukasadaro, ndichachitora nechisimba!”+ 17  Chivi chevashandi vacho chakava chikuru kwazvo pamberi paJehovha;+ nokuti varume vacho havana kuremekedza chinopiwa chaJehovha.+ 18  Zvino Samueri akanga achishumira+ pamberi paJehovha, somukomana, akasunga efodhi yomucheka werineni.+ 19  Uyewo, amai vake vaimugadzirira jasi duku risina maoko, uye vaienda naro kwaari gore negore pavaienda nomurume wavo kunobayira chibayiro chegore negore.+ 20  Eri akakomborera+ Erikana nomudzimai wake, akati: “Jehovha ngaaite kuti uve nomumwe mwana nomudzimai uyu kutsiva akapiwa, uya akapiwa Jehovha.”+ Uye ivo vakaenda kumba kwavo. 21  Naizvozvo Jehovha akafunga nezvaHana,+ zvokuti akava nepamuviri, akabereka vanakomana vatatu nevanasikana vaviri.+ Asi mukomana wacho Samueri akaramba achikura Jehovha ainaye.+ 22  Zvino Eri akanga akwegura kwazvo, uye akanga anzwa+ nezvezvose zvairamba zvichiitirwa vaIsraeri vose nevanakomana vake+ uye kurara kwavaiita nevakadzi+ vakanga vachishanda pasuo retende rokusanganira.+ 23  Aigara achiti kwavari:+ “Munorambirei muchiita zvinhu zvakadai?+ Nokuti zvinhu zvandiri kunzwa nevanhu vose pamusoro penyu zvakaipa.+ 24  Aiwa,+ vanakomana vangu, nokuti mashoko andiri kunzwa haana kunaka, ayo vanhu vaJehovha vari kuparadzira.+ 25  Kana munhu akatadzira mumwe munhu,+ Mwari ndiye achatonga nokuda kwake;+ asi kana munhu akatadzira Jehovha,+ ndiani achamunyengeterera?”+ Asi vaisateerera inzwi rababa vavo,+ nokuti Jehovha zvino akanga ava kuda kuvauraya.+ 26  Nguva yose iyi mukomana Samueri akanga achikura uye aidiwa zvikuru naJehovha nevanhu.+ 27  Zvino munhu waMwari+ akauya kuna Eri akati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Chokwadi handina kuzviratidza kuimba yatateguru vako pavakanga vari muIjipiti sevaranda veimba yaFarao here?+ 28  Ndakamusarudza pamadzinza ose aIsraeri,+ kuti ave mupristi uye akwire paatari yangu+ kunokwidza utsi hwezvibayiro mudenga seshongwe, kuti atakure efodhi pamberi pangu, kuti ndipe imba yatateguru vako zvinopiwa zvose zvinopiswa nomoto zvevanakomana vaIsraeri.+ 29  Nei muchiramba muchikava chibayiro changu+ nechinopiwa changu zvandakarayira ndiri mandinogara,+ uye nei uchiramba uchikudza vanakomana vako kundipfuura nokuzvikodza+ nezvakanaka zvechinopiwa chose chevanhu vangu vaIsraeri?+ 30  “‘Ndokusaka Jehovha Mwari waIsraeri ati: “Chokwadi ndakati, Kana iri imba yako neimba yatateguru vako, vachafamba pamberi pangu nokusingagumi.”+ Asi zvino zvanzi naJehovha: “Handingambofungi zvakadaro, nokuti ndichakudza+ vaya vanondikudza,+ asi vaya vanondizvidza vachava vasingakoshi.”+ 31  Tarira! Mazuva ari kuuya pandichagura ruoko rwako noruoko rweimba yatateguru vako, zvokuti mumba mako hamuzovi nomurume akakwegura.+ 32  Uchatarira mhandu iri mandinogara pakati pezvakanaka zvose zvinoitirwa vaIsraeri; uye mumba mako hamuzombovi nomurume akakwegura.+ 33  Asi pane murume wokwako wandisiri kuzobvisa paatari yangu kuti ndinetese maziso ako uye kuti ndipedze simba romweya wako; asi vakawanda veimba yako vachafa vose nebakatwa revarume.+ 34  Ichi ndicho chiratidzo nokuda kwako chichauya kuvanakomana vako vaviri, Hofini naFiniyasi:+ Vari vaviri vachafa pazuva rimwe.+ 35  Ndichamutsa mupristi akatendeka.+ Iye achaita maererano nezviri mumwoyo mangu uye mumweya mangu; ndichamuvakira imba inogara kwenguva refu, uye achafamba pamberi pomuzodziwa wangu+ nguva dzose. 36  Chero munhu upi zvake anosara+ mumba mako achauya omukotamira nokuda kwokuripirwa mari nechingwa cheraundi, uye achati: “Ndapota, ndiiseiwo pane imwe nzvimbo youpristi kuti ndidye chimedu chechingwa.”’”+

Mashoko Emuzasi