Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

1 Samueri 1:1-28

1  Zvino kwaiva nomumwe murume wokuRamataimu-zofimu+ iri munharaunda ine makomo yaEfremu,+ ainzi Erikana,+ mwanakomana waJehoramu, mwanakomana waErihu, mwanakomana waTohu, mwanakomana waZufi,+ muEfremu.  Iye akanga aine madzimai maviri, mumwe ainzi Hana, uye mumwe wacho ainzi Penina. Penina akava nevana, asi Hana akanga asina vana.+  Gore negore murume iyeye aibva muguta rake kuti anogwadamira+ uye anobayira kuna Jehovha wemauto muShiro.+ Vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniyasi,+ vaiva vapristi vaJehovha+ ikoko.  Zvino rimwe zuva Erikana paakabayira chibayiro, akapa Penina mudzimai wake nevanakomana vake nevanasikana vake vose migove;+  asi akapa Hana mugove mumwe chete. Zvisinei iye aida Hana,+ asi Jehovha akanga avhara chibereko+ chake.  Mukadzinyina wake aimunetsawo+ kwazvo achiitira kuti avhiringidzike nokuti Jehovha akanga avhara chibereko chake.  Ndizvo zvaaiita gore negore,+ kazhinji paaienda kuimba yaJehovha.+ Ndiwo manetsero aaimuita, zvokuti aisvimha misodzi uye aisadya.  Zvino Erikana murume wake akati kwaari: “Hana, unosvimhirei misodzi, unoregererei kudya, mwoyo wako unonetsekerei?+ Handisi nani kwauri kupfuura vanakomana gumi here?”+  Hana akabva asimuka vapedza kudya nokunwa vari muShiro, mupristi Eri paaiva akagara pachigaro chaiva pedyo negwatidziro retemberi+ yaJehovha. 10  Akanga aine mweya waishungurudzika,+ akatanga kunyengetera kuna Jehovha,+ akasvimha misodzi kwazvo.+ 11  Akapika+ akati: “Haiwa Jehovha wemauto, chokwadi kana mukatarira kutambudzika kwomurandasikana wenyu,+ mukandiyeuka,+ mukasakanganwa murandasikana wenyu uye mukapa murandasikana wenyu mwana mukomana, ndichamupa Jehovha mazuva ose oupenyu hwake, uye musoro wake hauzoveurwi nechisvo.”+ 12  Paainyengetera kwenguva refu+ pamberi paJehovha, Eri akanga akatarira muromo wake. 13  Hana akanga achitaurira mumwoyo make;+ miromo yake ndiyo yaingodedera, uye inzwi rake rakanga risinganzwiki. Asi Eri akafunga kuti akadhakwa.+ 14  Naizvozvo Eri akati kwaari: “Ucharamba wakadhakwa kusvikira rini?+ Pengenuka pawaini yako.” 15  Hana akapindura kuti: “Aiwa, ishe wangu! Ndiri mukadzi ane shungu; handina kunwa waini nedoro rinodhaka, asi ndiri kudururira mweya wangu pamberi paJehovha.+ 16  Musaita kuti murandasikana wenyu aite somukadzi pasina,+ nokuti ndataura kusvikira zvino nokuda kwokunetseka kwangu kukuru uye kutambudzika kwangu.”+ 17  Eri akabva apindura kuti: “Enda norugare,+ uye Mwari waIsraeri ngaakupe chikumbiro chako chawamukumbira.”+ 18  Iye akati: “Mushandikadzi wenyu ngaanzwirwe nyasha nemi.”+ Mukadzi wacho akaenda, akadya,+ uye chiso chake hachina kuzonetsekazve.+ 19  Vakabva vafumomuka, vakagwadama pamberi paJehovha, vakazodzokera, vakasvika kumba kwavo muRama.+ Zvino Erikana akarara+ naHana mudzimai wake, Jehovha akatanga kumuyeuka.+ 20  Naizvozvo gore rava kunopera, Hana akava nepamuviri, akabereka mwanakomana, akamutumidza+ kuti Samueri, nokuti akati, “ndakamukumbira kuna Jehovha.”+ 21  Kwapera nguva yakati, murume wacho Erikana akaenda neimba yake yose kunobayira Jehovha chibayiro chegore negore+ nechinopiwa chake chemhiko.+ 22  Asi Hana haana kuenda,+ nokuti akanga ati kumurume wake: “Kana mukomana angorumurwa,+ ndichauya naye, ave pamberi paJehovha, agareko nokusingagumi.”+ 23  Murume+ wake Erikana akabva ati kwaari: “Ita zvakakunakira.+ Sara pamba kusvikira wamurumura. Jehovha ngaangoita zvaakataura.”+ Naizvozvo mukadzi wacho akasara pamba, akaramba achiyamwisa mwanakomana wake kusvikira amurumura.+ 24  Naizvozvo paakangomurumura, akaenda naye, pamwe chete nenzombe ine makore matatu neefa imwe chete yefurawa nechirongo chikuru chewaini,+ akapinda muimba yaJehovha yaiva muShiro.+ Uye aiva nomukomana wacho. 25  Vakabva vauraya nzombe yacho, vakauya nomukomana wacho kuna Eri.+ 26  Naizvozvo akati: “Pamusoroi, ishe wangu! Noupenyu hwomweya wenyu,+ ishe wangu, ndini mukadzi uya akanga akamira nemi munzvimbo ino kuti ndinyengetere kuna Jehovha.+ 27  Ndakanyengetera pamusoro pomukomana uyu kuti Jehovha andipe chikumbiro changu+ chandakamukumbira.+ 28  Iniwo, ndamupa Jehovha.+ Mazuva ose aanenge ari mupenyu, ndiye akakumbirirwa Jehovha.” Zvino iye akakotamira Jehovha ipapo.+

Mashoko Emuzasi