Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

1 Petro 5:1-14

5  Naizvozvo, varume vakuru vari pakati penyu ndinovarayira, nokuti iniwo ndiri murume mukuru+ saivo uye ndiri chapupu+ chokutambura kuzhinji kwaKristu, kunyange munhu anogoverana kubwinya kuchazoratidzwa, ndichiti:+  Fudzai+ boka raMwari+ ramunotarisira, musingaiti nokugombedzerwa, asi nokuzvidira;+ musingaitiri kuda pfuma inowanikwa nenzira dzokusatendeseka,+ asi nomwoyo wose;  musingazviiti madzishe+ pane vaya vari nhaka yaMwari,+ asi muchiva mienzaniso kuboka.+  Mufudzi mukuru+ paachange aratidzwa pachena, imi muchagamuchira korona yokubwinya+ isingasvavi.+  Saizvozvowo, imi varume vaduku, zviisei pasi+ pevarume vakuru. Asi imi mose zvenyu zvisungei nepfungwa dzinozvininipisa kune mumwe nomumwe,+ nokuti Mwari anoshora vanozvikudza, asi anoratidza mutsa usina kukodzera kuwanwa kune vanozvininipisa.+  Naizvozvo, zvininipisei pasi poruoko rwaMwari rune simba, kuti iye akukwidziridzei munguva yakakodzera;+  muchikanda kuzvidya mwoyo+ kwenyu kwose paari, nokuti iye ane hanya nemi.+  Svinurirai, rindai.+ Mhandu yenyu Dhiyabhorosi, inofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka kudya mumwe munhu.+  Asi murwisei,+ makasimba pakutenda, muchiziva kuti zvinhu zvizhinji izvozvo zvamuri kutambura nazvo zviri kuitika musangano rose rehama dzenyu munyika.+ 10  Asi, pashure pokunge matambura kwenguva duku,+ Mwari womutsa wose usina kukodzera kuwanwa, akakudanai kuti mupinde mukubwinya kwake kusingaperi+ muri pamwe+ naKristu, iye pachake achapedzisa kurovedzwa kwenyu, achaita kuti muve vakatsiga,+ achaita kuti muve vakasimba.+ 11  Iye ngaave nesimba+ nokusingaperi. Ameni. 12  Ndakunyorerai nemashoko mashoma,+ ndichishandisa Sirivhano,+ hama yakatendeka, semaonero andinomuita, kuti ndikukurudzirei uye ndikupupurirei nomwoyo wose kuti uyu ndiwo mutsa usina kukodzera kuwanwa wechokwadi waMwari; mirai zvakasimba mauri.+ 13  Iye ari muBhabhironi,+ akasarudzwa semi, anokukwazisai, uye Mako+ mwanakomana wangu anokukwazisaiwo. 14  Kwazisanai nokutsvoda kworudo.+ Imi mose zvenyu muri pamwe naKristu ivai norugare.+

Mashoko Emuzasi