1 Petro 4:1-19

4  Naizvozvo Kristu zvaakatambura panyama,+ imiwo ivai nemafungiro akafanana;+ nokuti munhu anenge atambura panyama arega zvivi,+  kuti nguva yake yasara panyama,+ arege kuiraramira kuchiva kwevanhu, asi kuda kwaMwari.+  Nokuti munguva+ yakapfuura makapedza nguva yakakwana muchiita zvaidiwa nemamwe marudzi+ pamairamba muri pamabasa okusazvibata,+ pakuchiva kwazvo, pakunyanyisa kunwa waini,+ pamitambo yemafaro akanyanyisa, panguva dzokunwira kudhakwa, pakunamata zvidhori kusingabvumirwi nomutemo.+  Zvamusingarambi muchifambidzana navo kusvikira manyura mumatope ezvakaipa kufanana navo,+ ivo vanoshamiswa uye vanoramba vachikutukai.+  Asi vanhu ava vachazvidavirira kune uya+ akagadzirira kutonga vapenyu nevakafa.+  Chokwadi, mashoko akanaka akaziviswawo kune vakafa+ nokuda kwaizvozvi, kuti vatongwe panyama sokuona kunoita vanhu+ asi vararame mumudzimu+ sokuona kunoita Mwari.  Asi kuguma kwezvinhu zvose kwaswedera pedyo.+ Naizvozvo, ivai nepfungwa dzakanaka,+ uye ivai vakasvinurira kunyengetera.+  Kupfuura zvinhu zvose, dananai kwazvo,+ nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji.+  Gamuchiranai zvakanaka musinganyunyuti.+ 10  Maererano nokugamuchira chipo kwakaita mumwe nomumwe, chishandisei pakushumirana sevatariri vakanaka kwazvo vomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari unoratidzwa nenzira dzakasiyana-siyana.+ 11  Kana munhu achitaura, ngaataure sokunge kuti mashoko matsvene+ aMwari; kana munhu achishumira,+ ngaashumire seanovimba nesimba rinopiwa naMwari;+ kuti muzvinhu zvose Mwari akudzwe+ nomuna Jesu Kristu. Kukudzwa+ nesimba ndezvake nokusingaperi-peri. Ameni. 12  Vadiwa, musashamiswa nomoto uri kubvira pakati penyu, zviri kuitika kwamuri kuti muedzwe,+ sokunge kuti chinhu chitsva chiri kukuwirai. 13  Asi, rambai muchifara+ zvamunogoverana kutambura kuzhinji kwaKristu,+ kuti mufare uye mufarisisewo pakuratidzwa+ kwokubwinya kwake. 14  Kana muri kuzvidzirwa zita raKristu,+ munofara,+ nokuti mudzimu wokubwinya, iwo mudzimu waMwari, uri pamuri.+ 15  Zvisinei, ngaparege kuva nomumwe wenyu anotambura+ nokuti imhondi kana mbavha kana munhu anoita zvakaipa kana munhu anopindira+ munyaya dzevamwe vanhu. 16  Asi kana iye achitambura+ nokuti muKristu, ngaarege kunyara,+ asi ngaarambe achikudza Mwari nezita iri. 17  Nokuti yava nguva yakatarwa yokuti kutonga kutange neimba yaMwari.+ Zvino kana kukatanga nesu,+ kuguma kwevaya vasingateereri mashoko akanaka aMwari kuchange kwakadini?+ 18  “Kana munhu akarurama achiponeswa nenzira yakaoma,+ munhu asingadi Mwari nomutadzi vachaoneka kupi?”+ 19  Naizvozvo, vaya vanotambura maererano nokuda kwaMwari, ngavarambe vachiisa mweya yavo kuMusiki akatendeka pavanenge vachiita zvakanaka.+

Mashoko Emuzasi